COVID-19 A PODATKI

Zmiany w podatku dochodowym i VAT

Możliwość „wstecznego” odliczenia straty podatkowej

Podatnicy, którzy ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz uzyskali w tym roku podatkowym, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy, o mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa powyżej.

 

W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, strata może zostać rozliczona na dotychczasowych zasadach.

Preferencyjne zasady rozliczania darowizn przekazanych na walkę z epidemią COVID-19

Tarcza 1.0 daje możliwość odliczania od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 wyłącznie na rzecz określonych podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych (wykaz placówek udostępniany jest np. na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ).

W przypadku darowizny przekazanej:

  • do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega 200% wartości darowizny;
  • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega 150% wartości darowizny;
  • w okresie 1 czerwca – 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega 100% wartości darowizny.

Ulgi w spłacie podatków oraz zaległości podatkowych

Zlikwidowano opłatę prolongacyjną w przypadku wniosku o udzielenie ulg w spłacie podatków w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia zapłaty na raty podatku lub zaległości podatkowej (4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej). Zwolnieniem zostały objęte wyłącznie podatki stanowiące dochód budżetu państwa (PIT, CIT, VAT, akcyza). Opłata prolongacyjna będzie naliczana w dalszym ciągu w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych.

 

Ze zwolnienia z uiszczenia opłaty prolongacyjnej uprawnieni będą przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek o przyznanie takiej ulgi w czasie trwania stanu epidemii lub 30 dni po jego ustaniu.

Modyfikacje w podatku VAT

Główne zmiany dotyczące podatku od towarów i usług koncentrują się na zmianach terminów, tj.:

  • odroczeniu obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją)
    z 1 kwietnia 2020 r. do 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników;
  • przesunięciu terminu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT na 1 lipca 2020 r. Do 30 czerwca 2020 r. będą  stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do Ustawy o VAT w zakresie stosowania obniżonych stawek opodatkowania;
  • przesunięciu na 1 lipca 2020 r. terminów związanych w wydawaniem i mocą ochronną Wiążących Informacji Stawkowych.

Zaniechanie poboru wybranych podatków

Tarcza 1.0 wyposaża Ministra Finansów w kompetencję wydania rozporządzenia w przedmiocie zaniechania w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych przez wzgląd na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19.

 

Zaliczki PIT pobrane w marcu i kwietniu 2020 r.

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. podlegają wpłacie do 1 czerwca 2020 r. Niniejszy przepis stosuje się do należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

 

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne związane z produkcją towarów związanych z przeciwdziałaniem epidemii

Wprowadzonymi na skutek epidemii przepisami ustanowiono możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

 

Ulga na badania i rozwój w związku z walką z epidemią

Przedsiębiorstwa prowadzące prace badawczo-rozwojowe, których celem jest wynalezienie lub rozwój produktów mających na celu przeciwdziałanie epidemii COVID-19 mogą rozliczyć ulgi B+R już w zaliczkach na podatek dochodowy. Ponadto, 5% stawka z tytułu tzw. IP Box może być stosowana już w zaliczkach na podatek od dochodów osiąganych z praw własności intelektualnej, które służą walce z COVID-19.

 

Ulga na złe długi w PIT oraz CIT dla dłużnika

Istotną ulgą jest przyznana dłużnikom możliwość niewykazywania niezapłaconych zobowiązań przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Koniecznymi warunkami do skorzystania z takiej możliwości jest spadek o co najmniej 50% przychodów w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku oraz poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Warunki te muszą zostać spełnione łącznie. Sytuacja prawna wierzycieli w zakresie ulgi na złe długi nie została zmieniona.

 

Zwolnienie z opodatkowania PIT świadczeń postojowych, zakwaterowania i wyżywienia

Wypłacone w 2020 r. świadczenia postojowe oraz świadczenie polegające na zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia będzie zwolnione z podatku dochodowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, wykonujących umowę agencyjną, zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, jeżeli nie podlegają one ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów.

 

Zgłoszenie płatności na rachunek spoza białej listy

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wydłużony został termin zgłoszenia o dokonaniu płatności na rachunek bankowy spoza tzw. „Białej listy” do 14 dni. Termin ten jest naliczany od dnia zlecenia przelewu na taki rachunek.

Zmiany w ordynacji podatkowej, podatku od nieruchomości oraz PCC

Zawieszenie biegu terminów postepowań podatkowych

Z mocy prawa zawieszeniu ulega bieg terminów procesowych i sądowych oraz bieg terminów w postępowaniach prowadzonych na mocy ordynacji podatkowej. Zawieszenie biegu terminów stosuje się także do kontroli celno-skarbowych, postepowań sądowoadministracyjnych i karnoskarbowych.

Nowy termin wydania interpretacji indywidualnych

Postępowania o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wszczęte przed wejściem w życie Tarczy 1.0 lub złożone przed zakończeniem stanu epidemii, zostaną wydłużone o 3 miesiące. Ponadto Minister Finansów uzyskał uprawnienie do przedłużania terminu do wydania interpretacji indywidualnej, o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

 

Raportowanie schematów podatkowych

Terminy dotyczące raportowania krajowych schematów podatkowych ulegają zawieszeniu w odniesieniu do terminów już rozpoczętych, a nowe nie rozpoczną się. Powyższe trwać będzie w okresie od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, jednak nie dłużej niż̇ do 30 czerwca 2020 r.

 

Nowy termin uiszczenia podatku od przychodu z budynków

Ustawa wprowadza nowy termin (20 lipca 2020 r.) zapłaty podatku od przychodów z budynków należnych za miesiące marzec-maj 2020 r. Aby skorzystać z niniejszej ulgi konieczne jest łączne spełnienie poniższych warunków:

  • spadek o co najmniej 50% przychodów w stosu do analogicznego okresu z poprzedniego roku oraz
  • poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Wydłużenie terminu złożenia deklaracji CIT-8

Termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz wpłaty podatku przez podatników CIT został wydłużony do dnia 31 maja 2020 r.

Terminy na zgłoszenie informacji o cenach transferowych

Wydłużono do 30 września 2020 r. termin do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz termin do złożenia oświadczenia o stosowaniu cen rynkowych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. Ustawa przewiduje także więcej czasu na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych.

Finalnie, podatnik będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowa status podatkowej grupy kapitałowej.

Uprawnienie do zwolnienia od podatku od nieruchomości

W zakresie podatku od nieruchomości ustawodawca upoważnił gminy do wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, w sytuacji, gdy płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19. Gminy samodzielnie mogą określić czas zwolnienia. Poza tym, rada gminy może wydłużyć, w drodze uchwały, terminy uiszczenia rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., jednak nie dłużej niż̇ do dnia 30 września 2020 r.

Podatek od nieruchomości

Tarcza 2.0 przewiduje możliwość, że na mocy uchwały rada gminy będzie mogła wprowadzić również zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli organizacjom pozarządowym (nie jak dotychczas wyłącznie przedsiębiorcom), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Sprzedaż i zamiana walut wirtualnych

Od dnia 1 lipca 2020 r. z podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniona zostaje sprzedaż i zamiana walut wirtualnych.

Comments are closed.