Reorganizacje | Restrukturyzacje w szerszym znaczeniu | M&A

Szczególna sytuacja w zw. z COVID -19 wymusiła częstsze niż dotychczas używanie terminu „restrukturyzacja” w nieco szerszym znaczeniu niż to, wynikające z ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Restrukturyzacja w szerszym rozumieniu (reorganizacja) to wszelkie procesy strukturalnych zmian w przedsiębiorstwie  np. podziały, połączenia.

Wydaje się, że w związku z przeciwdziałaniem trudnej sytuacji przedsiębiorstw w zw. z COVID-19 takie procesy restrukturyzacyjne przybierać będą głównie formę:

  • podziału (np. wydzielenie z przedsiębiorstwa części przynoszącej straty lub nierokującej dalszego rozwoju),
  • likwidacji lub
  • sprzedaży niedochodowej części przedsiębiorstwa.

Celem takich reorganizacji będzie chęć uchronienia operacyjnego „rdzenia” przedsiębiorstwa przed partycypacją w stratach, a być może w konsekwencji koniecznością ogłoszenia upadłości lub likwidacją. Niezależnie od przyjętego modelu reorganizacji, jest ona narzędziem prawnym, dzięki któremu przedsiębiorstwo, które funkcjonuje, mimo trwającego kryzysu, ma szanse minimalizować powstałe straty i przetrwać recesję.

W dobie kryzysu spowodowanego COVID-19 widoczna jest zwiększona również liczba sprzedaży przedsiębiorstw. Właściciele podmiotów dotkniętych kryzysem zamiast likwidacji decydują się często na zbycie biznesu, w konsekwencji zwiększa się ilość podmiotów poszukujących przedsiębiorstw do nabycia (np. funduszy inwestycyjnych).

Możliwość komentowania została wyłączona.