Restrukturyzacja

Dotychczasowe przepisy tarcz antykryzysowych nie prowadziły zmian w ustawie z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

Obowiązujące przepisy Prawa restrukturyzacyjnego mogą okazać się jednak dla wielu przedsiębiorców skutecznym narzędziem w walce z trudną sytuacją finansową spowodowaną COVID-19. Jeśli niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością przedsiębiorstwo funkcjonuje nadal, pomimo niesprzyjających okoliczności gospodarczych, sposobem na „minimalizowanie strat” oraz uchylenie się przez członków zarządu od odpowiedzialności za zobowiązania spółki może okazać się właśnie restrukturyzacja takiego przedsiębiorstwa. 

Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest wobec:

  • dłużnika niewypłacalnego (definicja niewypłacalności),
  • zagrożonego upadłością (dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny).

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Właśnie cel postępowania restrukturyzacyjnego rozróżnia go od postępowania upadłościowego. Postępowanie restrukturyzacyjne zmierza do uratowania dłużnika z trudnej sytuacji, aby mógł kontynuować działalność, realizując układ zaakceptowany przez wierzycieli. Postępowanie upadłościowe służy przede wszystkim jak najszerszemu zaspokojeniu wierzycieli upadłej spółki. Postępowanie upadłościowe najczęściej kończy się zakończeniem działalności przez upadłego.

Możliwe postępowania restrukturyzacyjne:

 

  1. Postępowanie o zatwierdzenie układu
  2. Przyspieszone postępowanie układowe
  3. Postępowanie układowe
  4. Postępowanie sanacyjne

Niewątpliwą zaletą  postępowania restrukturyzacyjnego jest fakt, iż z chwilą otwarcia  postępowania restrukturyzacyjnego wszystkie prowadzone egzekucje ulegają zawieszeniu, a wierzyciel nie może się domagać spełnienia zobowiązań powstałych przed otwarciem postępowania.

Kolejną zaletą postępowania restrukturyzacyjnego jest to, iż może ono prowadzić do uchylenia się członka zarządu sp. z o.o. od odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że w przypadku restrukturyzacji (inaczej niż w przypadku upadłości) odpowiedzialność wyłącza dopiero otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd, a nie samo złożenie wniosku.

UWAGA! Warunkiem skorzystania z wielu form wsparcia dla przedsiębiorców przewidzianych w przepisach tarcz antykryzysowych jest brak otwarcia wobec tych przedsiębiorców postępowania restrukturyzacyjnego.

Tarcza branżowa 9.0

W dniu 16 kwietnia 2021 r. rząd przyjął kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych

Czytaj więcej »

Comments are closed.