Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku

Tarcza antykryzysowa 4.0., podpisana przez Prezydenta w dniu 23 czerwca 2020 r. wprowadza istotne przepisy, które pozwalają na otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego samodzielnie przez przedsiębiorcę.

Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku:

 • zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy postępowania restrukturyzacyjnego
 • przygotowanie przez dłużnika propozycji układowych oraz spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i przekazanie ich nadzorcy układu
 • obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów Tarczy 4.0
 • nadzorca układu zawiadamia o dokonaniu obwieszczenia w MSiG sąd właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu, w terminie 3 dni od jego dokonania
 • przeprowadzenie głosowania korespondencyjnego przez wierzycieli lub zgromadzenie wierzycieli pod przewodnictwem nadzorcy – głosowanie może odbyć się także w formie zdalnej
 • w wypadku przyjęcia układu przez wierzycieli, nadzorca składa wniosek o jego zatwierdzenie przez sąd
 • po pra­wo­moc­nym zatwier­dze­niu układu roz­pocz­nie się faza wykonania ukła­du

dzień dokonania obwieszczenia w MSiG = dzień otwarcia postępowania o zatwierdzeniu układu


30 czerwca 2021 r.

do tej daty przedsiębiorcy będą mogli korzystać z rozwiązania jakim jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Skutki dokonania obwieszczenia w MSiG

 • zawieszenie postępowań egzekucyjnych, wszczętych przed dniem otwarcia postępowania o zatwierdzeniu układu – och­ro­na bę­dzie po­le­ga­ła na za­ka­zie prowadzenia postępowań egzekucyjnych zarówno wie­rzy­telności nieza­bez­pieczo­nych, jak i za­bez­pie­czo­nych rze­czo­wo
 • niedopuszczalność wszczęcia postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo,
 • niedopuszczalność spełnianie przez dłużnika świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem
 • ograniczenie możliwości dokonania potrąceń wzajemnych wierzytelności między dłużnikiem i wierzycielem
 • brak możliwości wypowiadania dłużnikowi kluczowych umów m.in. takich jak umowa dzierżawy, najmu, czy rachunku bankowego, umów kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego

 

Umorzenie postępowania

Postępowanie o zatwierdzenie układu umarza się z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia w MSiG nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu.

Czy dłużnik może wykonywać zarząd majątkiem?

Od dnia dokonania obwieszczenia w MSiG do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności, w terminie trzydziestu dni od dnia jej dokonania. Czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna.

Ochrona wierzycieli

 • Interesy wierzycieli są zabezpieczone poprzez możliwość złożenia wniosku o uchylenie przez sąd restrukturyzacyjny skutków obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli
 • W wypadku dokonania obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w złej wierze, dłużnik ma ponosić także odpowiedzialność odszkodowawczą

Tarcza branżowa 9.0

W dniu 16 kwietnia 2021 r. rząd przyjął kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gosp ...

Tags: No tags

Comments are closed.