Co Tarcza 4.0. zmienia w kodeksie karnym?

Przede wszystkim mamy do czynienia ze zmianami w sposobie wymiaru kary łącznej. Nadto Tarcza 4.0. wprowadza nowy rodzaj kradzieży – tzw. kradzież szczególnie zuchwałą. 

 

Kara łączna

Jak było dotychczas?

Kara łączna mogła zostać orzeczona, gdy:

 • sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw
 • za przestępstwa wymierzono kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu
 • podstawą orzeczenia kary łącznej były co do zasady wymierzone i podlegające wykonaniu, w całości lub w części kary lub kary łączne
 • Sąd wymierzał karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności.

Jak jest teraz?

 • sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw
 • sprawca popełnił ww. przestępstwa zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw
 • za przestępstwa wymierzono kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu
 • Sąd wymierza karę łączną w granicach powyżej najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności. Jeżeli najwyższą z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa jest kara 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności, dolną granicę kary łącznej przyjmuje się w tej wysokości.
 • wydaniu wyroku łącznego nie stoi na przeszkodzie, że poszczególne kary wymierzone za należące do ciągu przestępstw lub zbiegające się przestępstwa zostały już w całości albo w części wykonane

 

 

Kluczowe różnice:

 • możliwość orzeczenia kary łącznej, gdy przestępstwa popełnione przed pierwszym, chociażby nieprawomocnym wyrokiem
 • zaostrzenie kar – zrezygnowanie z zasady absorpcji – co do zasady kara wymierzona powyżej dolnej granicy najwyższych z kar
 • kara łączna możliwa, gdy poszczególne kary wymierzone za należące do ciągu przestępstw lub zbiegające się przestępstwa zostały już w całości albo w części wykonane
 • podstawą wymierzenia kary łącznej nie może być inna kara łączna, lecz kary jednostkowe

 

 

Przepisy wprowadzane tarczą 4.0 do kodeksu karnego mają być stosowane do kar prawomocnie orzeczonych po dniu wejścia w życie ustawy.

 

Kradzież szczególnie zuchwała

Wprowadzono nowy rodzaj kradzieży – kradzież szczególnie zuchwałą, którą jest:

 1. kradzież, której sprawca swoim zachowaniem wykazuje postawę lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza rzeczy lub innych osób lub używa przemocy innego rodzaju niż przemoc wobec osoby, w celu zawładnięcia mieniem;
 2. kradzież mienia ruchomego znajdującego się bezpośrednio na osobie lub w noszonym przez nią ubraniu albo przenoszonego lub przemieszczanego przez tę osobę w warunkach bezpośredniego kontaktu lub znajdującego się w przedmiotach przenoszonych lub przemieszczanych w takich warunkach.”;

Zagrożenie karą:

 • co do zasady – od 6 miesięcy do 8 lat
 • w przypadku kradzieży mienia znacznej wartości – od 1 roku do 10 lat

Jeżeli kradzież szczególnie zuchwałą popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Tarcza branżowa 9.0

W dniu 16 kwietnia 2021 r. rząd przyjął kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych

Czytaj więcej »
Tags: No tags

Comments are closed.