Kredyty w dobie COVID: wakacje kredytowe i dopłaty do odsetek

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza m.in. dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii, jak również reguluje też możliwość skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych przez konsumentów. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tych korzyści?

Komu przysługują tzw. ustawowe wakacje kredytowe?

  • Dotyczy kredytobiorcy – konsumenta, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu

Jeżeli stroną umowy jest więcej niż jeden kredytobiorca, dla spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.

 

Jeżeli kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy kredytu z danym kredytodawcą, wniosek o zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć tylko jednej z tych umów.

Czym są tzw. ustawowe wakacje kredytowe?

Ustawowe wakacje kredytowe -> zawieszenie na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat

Jedyne opłaty ponoszone w tym okresie to opłaty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami kredytów

 

 

Do wniosku o zawieszenie spłaty kredytu należy dołączyć m.in. oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu.

Wykonanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy, na okres wskazany przez kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.

Czy tzw. ustawowe wakacje kredytowe skutkują przedłużeniem trwania umowy kredytu

TAK

Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy.

Przepisy o tzw. ustawowych wakacjach kredytowych mają zastosowanie do umów kredytów określonych w Tarczy Antykryzysowej 4.0., zawartych przed dniem 13 marca 2020 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Kredyty z dopłatami do odsetek

Warunki udzielenia kredytu z dopłatami do odsetek:

Kto może z tego skorzystać? – przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki:

  1.  na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów „przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji” w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
  2. wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19;
  3. nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy – Tarczy Antykryzysowej;
  4. utracił płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań, lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

Warunkiem uzyskania kredytu z dopłatą będzie złożenie przez przedsiębiorcę odpowiedniego wniosku do banku udzielającego takich kredytów i podjęcie przez bank pozytywnej decyzji kredytowej.

 

Termin na zawarcie umowy kredytu z dopłatą -> 31 grudnia 2020 r.

 

Kredytów będą udzielały banki, które zawrą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ich listę BGK publikuje na swojej stronie internetowej.

 

Dopłaty przysługują do odsetek od kredytu w wielkości 2 lub 1 punktu procentowego. Dla małych i średnich przedsiębiorców mają to być 2 punkty, a 1 punkt dla pozostałych przedsiębiorców.

 

Dopłaty wypłacane będą za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

 

Przedsiębiorca będzie spłacał część odsetek należnych bankowi stanowiących różnicę między odsetkami naliczonymi według oprocentowania i kwotą dopłaty.

 

Tarcza branżowa 9.0

W dniu 16 kwietnia 2021 r. rząd przyjął kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych

Czytaj więcej »
Tags: No tags

Comments are closed.