Piąta tarcza antykryzysowa – pomoc dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej w związku ze skutkami COVID-19

15 października 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. piątej tarczy antykryzysowej, w zakresie dodatkowych form pomocy dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej w walce z negatywnymi skutkami COVID-19.

Jedną z nich jest zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Z obowiązku opłacania ww. składek ZUS, wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., może zostać zwolniony przedsiębiorca, który na dzień złożenia wniosku prowadził działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności jednym z poniższych kodów (działalność przeważająca):

– 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany),

– 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania),

– 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana),

– 79.11.A (działalność agentów turystycznych),

– 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych),

– 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),

– 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),

– 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),

– 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach, lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni),

– 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana), lub

– 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna),

pod warunkiem, że:

a)     był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.,

b)    przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,

c)     prześle deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do dnia 31 października 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS należy przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r.

Drugą formą pomocy jest możliwość skorzystania, nawet trzykrotnie, ze świadczenia postojowego w wysokości 2080 złotych każde (lub 1030 złotych w wypadku osób, które rozliczają podatek w formie karty podatkowej). Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną na dzień złożenia wniosku kodem 79.11.A – działalność agentów turystycznych (działalność przeważająca), pod warunkiem, że:

a)     osoba ta rozpoczęła działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. oraz

b)    odnotowała przestój w prowadzeniu tej działalności w następstwie wystąpienia COVID-19 (przy czym nie jest konieczne wykazywanie spadku przychodów o co najmniej 15%).

Jednak wcześniejsza trzykrotna wypłata świadczenia postojowego uniemożliwia kolejne pobranie tego świadczenia z ZUS.

Z kolei osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną na dzień złożenia wniosku kodem 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (działalność przeważająca), świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli ponadto:

a)     zawiesiła prowadzenie tej działalności po dniu 31 sierpnia 2019 r.;

b)    działalność ta ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Trzecią formą pomocy jest uprawnienie do uzyskania dodatkowego świadczenia postojowego. Przedsiębiorcom, którzy na dzień złożenia wniosku prowadzili działalność oznaczoną jednym z poniższych kodów (działalność przeważająca):

– 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany),

– 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana),

– 79.11.A (działalność agentów turystycznych),

– 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),

– 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),

– 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach, lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni),

– 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana), lub

– 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna)

i którzy skorzystali wcześniej ze świadczenia postojowego, przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. W tym zakresie wystarczające jest oświadczenie przedsiębiorcy składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wnioski składać można za pomocą platformy usług elektronicznych PUE od dnia 15 października.

Tags: No tags

Comments are closed.