TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 JUŻ OBOWIĄZUJE

Tarcza antykryzysowa 6.0, czyli ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w dniu 15 grudnia 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przedsiębiorcy z niektórych branż mogą liczyć na dodatkową pomoc. Decyduje przedmiot przeważającej działalności.

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za listopad 2020 r. mogą ubiegać się płatnicy składek, którzy:

– prowadzili na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z,

56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

– uzyskali przychód z działalności w listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.,

– byli zgłoszeni jako płatnicy składek do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wnioski będzie można składać do 31 stycznia 2021 r.

Świadczenia postojowe

Prawo do jednorazowego świadczenia postojowego (w wysokości 2080 zł albo 1300 zł) przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

– prowadzili na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

– uzyskali przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.,

– skorzystali ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua.

Ponadto prawo do dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

– prowadzą, na dzień złożenia wniosku, działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B lub 93.29.Z,

– uzyskali przychód z działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,

– skorzystali ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności

O dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności w wysokości do 5000 zł mogą wnioskować mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy:

– prowadzili na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

– uzyskali przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.,

– nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników

O przyznanie dofinansowań wynagrodzenia pracowników (w wysokości 2000 zł miesięcznie na jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, na 3 miesiące) mogą wnioskować przedsiębiorcy, którzy:

– na dzień 30 września 2020 r. prowadzili przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

– uzyskali w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychód o 40% niższy niż w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,

– nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości, nie jest wobec nich prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne,

– nie zalegają ze składkami ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 r.

 

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału oraz zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Co więcej, dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 r.

O dodatkowe świadczenie postojowe przedsiębiorcy mogą wnioskować od 16 grudnia 2020 r., o dotację i przyznanie dofinansowania wynagrodzenia pracowników – od 19 grudnia 2020 r., a o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS oraz o przyznanie jednorazowego świadczenia postojowego przedsiębiorcy będą mogli wnioskować od 30 grudnia 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Zleceniobiorcy wykonujący umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, mogą złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek ZUS. Wniosek może dotyczyć składek należnych z tytułu wykonywania danej umowy za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

 

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje, jeżeli:

 

– umowa została zawarta w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.,

– przedmiot zawartej umowy związany jest z:

 

 • działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
 • działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 • działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
 • usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
  • przez przewodników muzeów;

– łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,

– zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

 

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje z tytułu wykonywania każdej umowy zlecenia spełniającej warunki określone powyżej, do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek ustalanej dla każdej umowy zlecenia (zwolnienie z obowiązku naliczania składek może dotyczyć tylko części przychodu z wykonywania umowy zlecenia, w takiej sytuacji od pozostałej części przychodu zleceniodawca jest obowiązany obliczyć, potrącić z dochodu zleceniobiorcy i opłacić składki).

O złożeniu wniosku o zwolnienie z obowiązku naliczania składek zleceniobiorca informuje niezwłocznie zleceniodawcę.

Wnioski będzie można składać od 1 stycznia 2021 r., lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia.

Zleceniobiorca, którego dotyczy zwolnienie z obowiązku naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, i zgłoszeni przez niego do tego ubezpieczenia członkowie rodziny zachowują prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe może otrzymać osoba:

– wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zawartą do dnia 15 grudnia 2020 r. (włącznie), której przedmiot związany jest z:

 • działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
 • działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
  działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
 • usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
  • przez przewodników muzeów;

– nieposiadająca innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,

– która uzyskała przychód z ww. umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Wnioski będzie można składać od 15 stycznia 2021 r.

Zwolnienie z opłaty targowej

Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej.

Z tytułu niepobierania opłaty targowej jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

Środki z tytułu rekompensaty są przekazywane do dnia 31 marca 2021 r. 

 

Tags: No tags

Comments are closed.