Obostrzenia i ograniczenia w działalności przedsiębiorstw w czasie epidemii SARS-CoV-2

Stan epidemii

Od 20 marca 2020 r., do odwołania, na terenie Polski obowiązuje stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, który został ogłoszony rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. 2020 r. poz. 491). Podstawę prawną do wprowadzenia tego stanu stanowiły przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).

Obowiązujące obecnie ograniczenia swobody działalności gospodarczej

Obowiązujące obecnie ograniczenia swobody działalności gospodarczej zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316). Miały obowiązywać do 17 stycznia 2021 r., ale ten termin wydłużono do 31 grudnia 2021 r. Należy się liczyć z możliwością przedłużenia ich obowiązywania na kolejny oznaczony okres. Z takim przedłużeniem musi się liczyć zwłaszcza branża gastronomiczna

Branże szczególnie dotknięte lockdown’em

Usługi hotelarskie

 • prowadzenie takich usług zostało ograniczone tylko do oferty skierowanej dla klientów wymienionych enumeratywnie w § 10 ust. 2 rozporządzenia RM z 21 grudnia 2020 r., tj. istnieje możliwość świadczenia usług hotelowych m.in. dla:
 • medyków,
 • pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
 • członków załóg samolotów,
 • członków obsad pociągów,
 • kierowców wykonujących transport drogowy,
 • zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub zawodów,
 • pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,
 • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

Goście hotelowi zameldowani na co najmniej jedną dobę hotelową mogą też skorzystać z  siłowni i basenu, znajdujących się na terenie hotelu, a także zjeść w pokoju posiłek zamówiony w hotelowej restauracji i dostarczony przez obsługę hotelu.

Gastronomia

 • wszystkie restauracje obowiązuje zakaz prowadzenia działalności stacjonarnej,
 • w restauracjach możliwe jest przygotowywanie i sprzedaż dań na wynos, które są odbierane przez klienta w wyznaczonym terminie albo dostarczane do klienta,
 • dopuszczalne jest także przygotowywanie i podawanie posiłków lub napojów przeznaczonych do spożycia przez pasażerów pociągów objętych obowiązkową rezerwacją miejsc po zajęciu przez nich miejsc siedzących,
 • restauracje hotelowe mogą przygotowywać posiłki, które są dostarczane gościom przez obsługę do pokoi hotelowych; ten wyjątek dotyczy wyłącznie gości zameldowanych w hotelu na co najmniej jedną dobę hotelową.

Baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness

 • zostały objęte zakazem działania
 • przewidziano wyjątek dla basenów, siłowni, klubów i centów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów;
 • baseny, siłownie, kluby i centra fitness pozostają też otwarte dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

 

Salony fryzjerskie i kosmetyczne (PKD 96.02.Z) oraz salony tatuażu i piercingu (PKD 96.09.Z)

 • w całym kraju obowiązuje reżim sanitarny prowadzenia działalności przez salony urody, fryzjerskie, kosmetyczne i tatuażu
 • dotyczy to wszystkich salonów z sektora beauty, także tych zlokalizowanych w galeriach i parkach handlowych.

Reżim sanitarny oznacza, że działalność takich podmiotów jest dopuszczalna pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest ona prowadzona przebywała wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. Przy tym, w miejscu prowadzonej działalności (np. w salonie fryzjerskim) może przebywać nie więcej niż 1 klient na 1 stanowisko obsługi, a takie stanowiska muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że są oddzielone przegrodą o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi. 

Kary pieniężne

Nieprzestrzeganie przez przedsiębiorców obostrzeń sanitarnych wprowadzonych na czas epidemii może rodzić dla nich surowe konsekwencje o charakterze ekonomicznym, związane z administracyjnymi karami pieniężnymi nakładanymi przez Powiatowych Inspektorów Sanitarnych (art. 48a ust. 1 pkt 3 ustawy o chorobach zakaźnych). Tego rodzaju naruszenia są zagrożone karami w rozmiarze od 10 000 do 30 000 zł. Kary pieniężne są nakładane w drodze decyzji administracyjnej, co oznacza, że podlegają rygorowi natychmiastowej wykonalności.

Tags: No tags

Comments are closed.