Tarcza Finansowa PFR 2.0

AKTUALIZACJA – ROZSZERZENIE WSPARCIA O 9 DODATKOWYCH BRANŻ UCHWAŁĄ RADY MINISTRÓW Z DNIA 05.02.2021 R.

a) prowadzenie działalności w jednej z 54 branż (weryfikacji numeru PKD dokonuje się na dzień: (i) 31 grudnia 2019 r., (ii) 1 listopada 2020 r. oraz (iii) złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej):

17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;

46.42.Z – Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;

47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;

59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów; 

59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów; 
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
74.20.Z – Działalność fotograficzna; 
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
79.11.A – Działalność agentów turystycznych; 
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
79.11.B – Działalność pośredników turystycznych; 
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

85.59.A – Nauka języków obcych;
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna; 
86.90.D – Działalność paramedyczna; 
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; 
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych; 
91.02.Z – Działalność muzeów;
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych; 

93.12.Z – Działalność klubów sportowych;
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem; 
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

a) prowadzili działalność w jednej z 54 branż wymienionych powyżej (weryfikacja numeru PKD na dzień: (i) 31 grudnia 2019 roku, (ii) 1 listopada 2020 r. oraz (iii) złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej);

Tarcza Finansowa PFR 2.0 przewiduje wsparcie dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających co najmniej jednego pracownika, a także dla małych i średnich przedsiębiorców. Jest to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

 

Warunki uzyskania wsparcia z PFR dla mikroprzedsiębiorców są następujące:

 

a) prowadzenie działalności w jednej z 45 branż (weryfikacji numeru PKD dokonuje się na dzień: (i) 31 grudnia 2019 r., (ii) 1 listopada 2020 r. oraz (iii) złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej):

17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne; 
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów; 
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów; 
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
74.20.Z – Działalność fotograficzna; 
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
79.11.A – Działalność agentów turystycznych; 
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
79.11.B – Działalność pośredników turystycznych; 
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna; 
86.90.D – Działalność paramedyczna; 
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; 
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych; 
91.02.Z – Działalność muzeów;
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych; 
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem; 
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

b) zatrudnianie od 1 do 9 pracowników (warunkiem kwalifikacji do programu jest zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika, lecz nie więcej niż 9 pracowników);

c) obrót netto lub suma bilansowa za 2019 r. nie większa niż 2 mln euro;

d) spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie kwiecień – grudzień lub w okresie październik – grudzień 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku;

e) brak zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r., lub na dzień złożenia wniosku o subwencję;

f) posiadanie rezydencji podatkowej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy AML, nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania się przedsiębiorcy i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.

 

 

Z kolei mali oraz średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie z PFR pod warunkiem, że:

a) prowadzili działalność w jednej z 45 branż wymienionych powyżej (weryfikacja numeru PKD na dzień: (i) 31 grudnia 2019 roku, (ii) 1 listopada 2020 r. oraz (iii) złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej);

b) zatrudniali od 10 do 249 pracowników (warunkiem kwalifikacji do programu jest zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika, ale nie więcej niż 249 pracowników;

c) osiągnęli obrót netto za 2019 r. nie większy niż 50 mln euro lub sumę bilansową za 2019 r. nie większą niż 43 mln euro;

d) odnotowali spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie kwiecień – grudzień lub w okresie październik – grudzień 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku;

e) odnotowali spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o dane rzeczywiste) lub od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o predykcję, a w przypadku składania wniosku w chwili posiadania danych rzeczywistych – w oparciu o dane rzeczywiste) w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku;

f) wykazali koszty stałe w okresie kwalifikowanym, o którym mowa powyżej;

g) posiadali rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy AML, nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania się przedsiębiorcy i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.

Kryterium skali zatrudnienia oraz skali finansowej odnosi się do przedsiębiorcy, z uwzględnieniem jego właściciela i spółek zależnych. Określając status mikroprzedsiębiorcy albo MŚP należy zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania w ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup kapitałowych) i w razie konieczności sumować dane dotyczące przedsiębiorstw z nim powiązanych.

 

Forma wsparcia

Wsparcie z PFR dla mikroprzedsiębiorców obejmuje udzielenie subwencji finansowej w kwocie 18 tys. zł (gdy wystąpił spadek obrotów do 60%) lub 36 tys. zł (gdy wystąpił spadek obrotów powyżej 60%) na jednego zatrudnionego (przy czym przez zatrudnionego rozumie się również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne).

 

Subwencja finansowa podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 

– utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,

– utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

Program dla małych i średnich przedsiębiorców obejmuje dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami, o których mowa w pkt f) powyżej, w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto.

Subwencja finansowa podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

– utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,

– rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji finansowej po 31 grudnia 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r. (beneficjent jest zobowiązany do zwrotu subwencji finansowej w kwocie przekraczającej 70% rzeczywistych kosztów stałych w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.).

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków – od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r.

Przedsiębiorca składając wniosek o wsparcie, musi oświadczyć pod rygorem odpowiedzialności karnej, że przestrzega wymogów sanitarnych.

System weryfikacji wniosków Tarczy Finansowej PFR 2.0 automatycznie sprawdza, czy przedsiębiorca przesłał do Urzędu Skarbowego deklarację rozliczenia podatków, np. JPK-V7M lub JPK-V7K za grudzień 2020 r. W przypadku braku tego rozliczenia w bazach danych US, system tymczasowo wstrzymuje wniosek i przez okres maksymalnie 7 dni roboczych sprawdza codziennie dostępność deklaracji. Najpóźniej po upływie tego okresu, PFR podejmuje decyzję na podstawie dostępnych danych.

Tags: No tags

Comments are closed.