Tarcza antykryzysowa 7.0

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 6.0 upoważniły Radę Ministrów do przyznania przedsiębiorcom, mocą rozporządzenia, dalszego wsparcia. Mając na uwadze powyższe, w dniu 19 stycznia 2021 r. rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lutego 2021 r.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników dla nowych branż

O przyznanie dofinansowań wynagrodzenia pracowników (w wysokości 2000 zł miesięcznie na jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, na 3 miesiące) mogą wnioskować także przedsiębiorcy, którzy:

 • na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z,
 • uzyskali w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychód o 40% niższy niż w miesiącu poprzednim do miesiąca wybranego lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości, nie jest wobec nich prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne,
 • nie zalegają ze składkami ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału oraz zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

 

Wnioski można składać do dnia 31 marca 2021 r.

Ponowne świadczenie postojowe dla wybranych branż

Prawo do ponownego świadczenia postojowego (w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł) przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

 • prowadzili na dzień 30 listopada 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD:

a) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z albo

b) 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

 • uzyskali przychód z działalności w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • już wcześniej skorzystali ze świadczenia postojowego.

Ponowne świadczenie postojowe przysługuje jednokrotnie w przypadku, o którym mowa w pkt a) powyżej, maksymalnie dwukrotnie – w przypadku, o którym mowa w pkt b) powyżej.

Dodatkowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności dla wybranych branż

O dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności w wysokości do 5000 zł mogą wnioskować mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzili na dzień 30 listopada 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
 • uzyskali przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

Wnioski można składać do 31 marca 2021 r., po ogłoszeniu naboru przez dyrektora właściwego PUP.

Zwolnienie ze składek ZUS za grudzień i styczeń dla wybranych branż

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za styczeń 2021 r. mogą ubiegać się płatnicy składek, którzy:

 • prowadzili na dzień 30 listopada 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
 • uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. mogą ubiegać się płatnicy składek, którzy:

 • prowadzili na dzień 30 listopada 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
 • uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.

Wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS można składać nie później niż do dnia 31 marca 2021 r.

Tags: No tags

Comments are closed.