Zmiany w ograniczeniach swobody działalności gospodarczej od 27 lutego 2021 r.

Podstawa prawna

W dniu 26 lutego 2021 Rada Ministrów wydała nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 367; dalej też – rozporządzenie), które zastąpiło kilkukrotnie nowelizowane rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 ze zm.). Rozporządzenie weszło w życie 27 lutego 2021 r., dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Na mocy nowego rozporządzenia do dnia 14 marca 2021 r. de facto wydłużono czas obowiązywania większości ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących na terenie naszego kraju w drugiej połowie lutego. Niemniej obecnie mają one nową podstawę prawną, ponieważ wynikają z przepisów nowego rozporządzenia. Restrykcji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w określonych sektorach i z korzystaniem z usług oferowanych przez przedsiębiorców dotyczą przepisy § 9-10 rozporządzenia z 26 lutego 2021 r.

Nowe rozporządzenie wstrzymuje odmrażanie gospodarki, które stopniowo wprowadzano w lutym br. W związku z dynamicznym wzrostem liczby zakażeń SARS-CoV-2, realny jest jednak powrót do lockdownu na większą skalę. Nie ma już bowiem wątpliwości, że w Polsce, podobnie jak na całym świecie, mamy do czynienia z kolejną falą epidemii.

W rozporządzeniu z 26 lutego 2021 r. przyjęto, że dodatkowe ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązują na obszarach szczególnie zagrożonych zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (rozdz. 4, § 27 i 28). Obecnie mamy więc do czynienia z powrotem do koncepcji modyfikacji obostrzeń w różnych regionach Polski, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej. Na tym etapie władze naszego kraju zdecydowały, że lockdownem objęte zostanie tylko województwo warmińsko-mazurskie, w którym pod koniec lutego odnotowano relatywnie najwięcej zachorowań na COVID.

Lockdown w województwie warmińsko-mazurskim

Na mocy § 27 rozporządzenia z 26 lutego 2021 r. obszar województwa warmińsko-mazurskiego został uznany za szczególnie zagrożony zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Do dnia 14 marca 2021 r. na terenie tego województwa obowiązuje szereg indywidualnie wprowadzonych zakazów i obostrzeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy w województwie warmińsko-mazurskim powrócili de facto do stanu „zamrożenia” działalności prowadzonej przez poszczególne branże, obowiązującego w Polsce do końca stycznia 2021 r.

Po dwóch tygodniach działania w reżimie sanitarnym zamknięto baseny. W drodze wyjątku od zakazu, mogą działać baseny przeznaczone dla pacjentów, znajdujące się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz baseny, na których trenują członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych.

Hotele, po zaledwie dwóch tygodniach od otwarcia w reżimie sanitarnym, ponownie nie mogą przyjmować gości „prywatnych”, a jedynie osoby, które potrzebują skorzystać z ich usług w związku z wykonywaną pracą i których pobyt, z reguły, nie generuje zysków.

Prowadzenie usług hotelarskich zostało ograniczone tylko do oferty skierowanej dla klientów wymienionych enumeratywnie w § 28 ust. 2 rozporządzenia. Funkcjonują hotele robotnicze i przeznaczone dla pracowników sezonowych. Istnieje też możliwość świadczenia usług hotelowych m.in. dla:

  • medyków,

  • pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,

  • członków załóg samolotów,

  • członków obsad pociągów,

  • kierowców wykonujących transport drogowy,

  • zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub zawodów,

  • pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,

  • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

Od 27 lutego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ponownie, po zaledwie dwóch tygodniach funkcjonowania w reżimie sanitarnym, zamknięto kina, teatry i muzea. Te podmioty mogą wykonywać działalność z wykorzystaniem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, tj. de facto wykorzystując internet. Muzea mogą też udostępniać zbiory, które znajdują się na wolnym powietrzu.

Po miesiącu funkcjonowania w reżimie sanitarnym, w galeriach handlowych, tj. obiektach o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m², ustanowiono zakaz handlu detalicznego, z którego wyłączono m.in. sklepy spożywcze, apteki, drogerie, kioski i Empiki oraz sklepy zoologiczne (§ 28 pkt 14 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r.). Na terenie obiektów wielkopowierzchniowych możliwe jest też świadczenie wybranych usług, m.in. fryzjerskich i kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, szewskich, krawieckich czy pralniczych. W galeriach mogą też działać punkty gastronomiczne, prowadzące sprzedaż na wynos.

Obostrzenia w działalności gospodarczej obowiązujące na terenie całej Polski, z wyłączeniem województwa warmińsko-mazurskiego, do 14 marca 2021 r.

W pozostałych 15 województwach utrzymano natomiast status quo, tj. przedłużono do 14 marca 2021 r. zasady obowiązujące w całej Polsce do końca lutego 2021 r.

Branże „odmrożone”

Oznacza to, że otwarte pozostają galerie handlowe – obiekty o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m² (§ 10 rozporządzenia). W ścisłym reżimie sanitarnym mogą być otwarte dla klientów wszystkie sklepy i punkty usług ulokowane w takich obiektach. Nieczynne pozostają jednak kina i sale zabaw. Klienci nie mogą też zjeść posiłku na miejscu, przy stoliku, w restauracjach i barach, które znajdują się na terenie galerii handlowych.

 

Hotele nadal są dostępne dla wszystkich klientów. Mogą świadczyć usługi w reżimie sanitarnym, a obłożenie nie może przekraczać 50% miejsc noclegowych, którymi dysponują. Restauracje hotelowe pozostają jednak zamknięte, co oznacza, że mogą jedynie serwować posiłki do pokoi.

 

Otwarte pozostają również podmioty prowadzące działalność twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD w dziale 90.0), w szczególności – kina i teatry. Mogą funkcjonować w reżimie sanitarnym. Oznacza to udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50% miejsc. Zajęte może być co drugie miejsca na widowni, jednak to ograniczenie nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących ani osób, które przyszły z dzieckiem poniżej 13. roku życia albo z osobą niepełnosprawną. Placówki kulturalno-rozrywkowe muszą też zapewnić, by widzowie lub słuchacze nosili maseczki i nie spożywali napojów ani posiłków.

 

W ścisłym reżimie sanitarnym nadal mogą działać baseny i stoki narciarskie. Otwarte pozostają także wszystkie podmioty prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu, itp., mające na celu poprawę samopoczucia. Mogą świadczyć usługi pod warunkiem zachowania odległości między klientami co najmniej 1,5 m.

 

W reżimie sanitarnym działają również kasyna oraz obiekty działalności związane z eksploatacją automatów do gier hazardowych (PKD w podklasie 92.00.Z). Oznacza to, że w takich lokalach może się znajdować nie więcej niż 1 osoba na 15 m² powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Klienci nie mogą też spożywać napojów ani posiłków.

 

Bez zmian, w reżimie sanitarnym, działają również salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także salony tatuażu i peircingu (§9 ust. 23 rozporządzenia). Reżim sanitarny oznacza, że działalność takich podmiotów jest dopuszczalna pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest ona prowadzona przebywała wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. Przy tym, w miejscu prowadzonej działalności (np. w salonie fryzjerskim) może przebywać nie więcej niż 1 klient na 1 stanowisko obsługi, a takie stanowiska muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że są oddzielone przegrodą o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi. 

Branże nadal czekające na „odmrożenie”

Wszystkie punkty gastronomiczne, w tym także restauracje i bary zlokalizowane w galeriach handlowych czy w hotelach, pozostają zamknięte dla klientów, którzy chcieliby zjeść posiłek przy stoliku. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą nadal jedynie przygotowywać i sprzedawać dania na wynos. W przypadku restauracji hotelowych oznacza to serwowanie posiłków do pokoi.

 

Nie zniesiono też zakazu działania siłowni, klubów i salonów fitness, od którego obowiązują wprawdzie nadal pewne wyjątki dla sportowców i pacjentów, nie zmieniające jednak zasadniczo dramatycznej sytuacji branży. Zamknięte pozostają również siłownie i salony fitness, które znajdują się w galeriach handlowych czy kompleksach hotelowych. Na razie nie mogą też wznowić działalności aquaparki (§9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

 

Nieczynne pozostają dyskoteki i kluby nocne oraz wszystkie punkty, w których udostępniane są parkiety do tańca, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych (§9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).

Czego możemy się spodziewać po 14-tym marca

Niestety sytuacja epidemiczna w kraju nie pozwala na optymizm. Z zapowiedzi rządu wynika, że na razie nie bierze się pod uwagę twardego locdownu w całym kraju. Najbardziej realnym scenariuszem wydaje się rozszerzenie obszaru szczególnie zagrożonego zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dotyczy to zwłaszcza województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, w których wskaźniki zakażeń SARS-CoV-2 niepokojąco zbliżają się do tych w warmińsko-mazurskim.

 

Tags: No tags

Comments are closed.