Zmiany w ograniczeniach swobody działalności gospodarczej wprowadzone od 13 i 15 marca 2021 r.

Podstawa prawna

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 436) zmieniono rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 367, 415). Do dnia 28 marca 2021 r. wydłużono czas obowiązywania większości ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych rozporządzeniem z 26 lutego 2021 r. Jednocześnie – od dnia 13 marca 2021 r. – rozszerzono zakres obszaru szczególnie zagrożonego zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 obejmując nim, oprócz województwa warmińsko-mazurskiego, także województwo pomorskie.

Zaledwie dzień później, 11 marca 2021 r., zostało wydane kolejne rozporządzenie Rady Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 446) zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r., na mocy którego ponownie – od dnia 15 marca 2021 r. – rozszerzono zakres obszaru szczególnie zagrożonego zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 o dwa kolejne województwa – mazowieckie i lubuskie.

Te rozporządzenia stanowią kolejny wyraźny krok w kierunku ogólnokrajowego lockdownu. Biorąc pod uwagę istotny wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w ostatnich dniach, na pewno kolejne województwa z najwyższymi dobowymi wskaźnikami stwierdzonych zakażeń muszą być przygotowane na objęcie ich strefą obszaru szczególnie zagrożonego zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Nie można jednak wykluczyć, że jeszcze przed końcem marca tą strefą zostanie objęta cała Polska.

Uznanie określonego województwa za obszar szczególnie zagrożony zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oznacza dla przedsiębiorców działających na jego terenie to powrót do istotnych ograniczeń w swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzonych na mocy przepisów § 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r.

Ograniczenia w województwach objętych obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Na mocy zmienionego § 27 rozporządzenia z 26 lutego 2021 r. od 12 marca 2021 r. obszar województwa pomorskiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 436), a od 15 marca 2021 r. – obszar województwa mazowieckiego o lubuskiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 446) – został uznany za szczególnie zagrożony zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Te województwa dołączyły do województwa warmińsko-mazurskiego, uznanego za szczególnie zagrożone zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 już 27 lutego 2021 r. W tych czterech województwach obowiązuje szereg indywidualnie wprowadzonych zakazów i obostrzeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dla wielu branż oznacza to de facto stan „zamrożenia” działalności prowadzonej przez poszczególne branże, analogiczny do tego, który obowiązywał w Polsce do końca stycznia 2021 r.

Na obszarach szczególnie zagrożonych zakażeniem wirusem SARS-CoV-2:

  1. zamknięto baseny; drodze wyjątku od zakazu, mogą działać baseny przeznaczone dla pacjentów, znajdujące się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz baseny, na których trenują członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych;
  2. hotele co do zasady nie mogą przyjmować gości, a jedynie w drodze wyjątku mogą się w nich zatrzymywać osoby, które potrzebują noclegu w związku z wykonywaną pracą; prowadzenie usług hotelarskich zostało ograniczone tylko do oferty skierowanej dla klientów wymienionych enumeratywnie w § 28 ust. 2 rozporządzenia z 26 lutego 2021 r.

Funkcjonują hotele robotnicze i przeznaczone dla pracowników sezonowych. Istnieje też możliwość świadczenia usług hotelowych m.in. dla:

  • medyków,
  • pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
  • członków załóg samolotów,
  • członków obsad pociągów,
  • kierowców wykonujących transport drogowy,
  • zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub zawodów,
  • pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,
  • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

3. zamknięto kina, teatry i muzea; mogą one wykonywać działalność z wykorzystaniem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, tj. de facto wykorzystując internet; muzea mogą też udostępniać zbiory, które znajdują się na wolnym powietrzu;

 

4. w galeriach handlowych, tj. obiektach o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m², obowiązuje zakaz handlu detalicznego, z którego wyłączono m.in. sklepy spożywcze, apteki, drogerie, kioski i Empiki oraz sklepy zoologiczne (§ 28 pkt 14 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r.); na terenie obiektów wielkopowierzchniowych możliwe jest też świadczenie wybranych usług, m.in. fryzjerskich i kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, szewskich, krawieckich czy pralniczych; w galeriach mogą też działać punkty gastronomiczne, prowadzące sprzedaż na wynos.

Obostrzenia w działalności gospodarczej obowiązujące na terenie pozostałych województw

W pozostałych 12 województwach utrzymano status quo, tj. przedłużono do 28 marca 2021 r. już obowiązujący reżim prowadzenia działalności gospodarczej przez poszczególne branże.

Branże „odmrożone”

Otwarte pozostają galerie handlowe – obiekty o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m² (§ 10 rozporządzenia z 26 lutego 2021 r.). W ścisłym reżimie sanitarnym mogą być otwarte dla klientów wszystkie sklepy i punkty usług ulokowane w takich obiektach. Nieczynne pozostają jednak kina i sale zabaw. Klienci nie mogą też zjeść posiłku na miejscu, przy stoliku, w restauracjach i barach, które znajdują się na terenie galerii handlowych.

Hotele nadal są dostępne dla wszystkich klientów. Mogą świadczyć usługi w reżimie sanitarnym, a obłożenie nie może przekraczać 50% miejsc noclegowych, którymi dysponują. Restauracje hotelowe pozostają jednak zamknięte, co oznacza, że mogą jedynie serwować posiłki do pokoi.

Otwarte pozostają również podmioty prowadzące działalność twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD w dziale 90.0), w szczególności – kina i teatry. Mogą funkcjonować w reżimie sanitarnym. Oznacza to udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50% miejsc. Zajęte może być co drugie miejsca na widowni, jednak to ograniczenie nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących ani osób, które przyszły z dzieckiem poniżej 13. roku życia albo z osobą niepełnosprawną. Placówki kulturalno-rozrywkowe muszą też zapewnić, by widzowie lub słuchacze nosili maseczki i nie spożywali napojów ani posiłków.

W ścisłym reżimie sanitarnym nadal mogą działać baseny i stoki narciarskie. Otwarte pozostają także wszystkie podmioty prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu, itp., mające na celu poprawę samopoczucia. Mogą świadczyć usługi pod warunkiem zachowania odległości między klientami co najmniej 1,5 m.

W reżimie sanitarnym działają również kasyna oraz obiekty działalności związane z eksploatacją automatów do gier hazardowych (PKD w podklasie 92.00.Z). Oznacza to, że w takich lokalach może się znajdować nie więcej niż 1 osoba na 15 m² powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Klienci nie mogą też spożywać napojów ani posiłków.

Bez zmian, w reżimie sanitarnym, działają również salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także salony tatuażu i pircingu (§ 9 ust. 23 rozporządzenia z 26 lutego 2021 r.). Reżim sanitarny oznacza, że działalność takich podmiotów jest dopuszczalna pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest ona prowadzona przebywała wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. Przy tym, w miejscu prowadzonej działalności (np. w salonie fryzjerskim) może przebywać nie więcej niż 1 klient na 1 stanowisko obsługi, a takie stanowiska muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że są oddzielone przegrodą o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi. 

Branże nadal czekające na „odmrożenie”

Wszystkie punkty gastronomiczne, w tym także restauracje i bary zlokalizowane w galeriach handlowych czy w hotelach, pozostają zamknięte dla klientów, którzy chcieliby zjeść posiłek przy stoliku. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą nadal jedynie przygotowywać i sprzedawać dania na wynos. W przypadku restauracji hotelowych oznacza to serwowanie posiłków do pokoi.

Nie zniesiono też zakazu działania siłowni, klubów i salonów fitness, od którego obowiązują wprawdzie nadal pewne wyjątki dla sportowców i pacjentów, nie zmieniające jednak zasadniczo dramatycznej sytuacji branży. Zamknięte pozostają również siłownie i salony fitness, które znajdują się w galeriach handlowych czy kompleksach hotelowych. Na razie nie mogą też wznowić działalności aquaparki (§ 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 26 lutego 2021 r.).

Nieczynne pozostają dyskoteki i kluby nocne oraz wszystkie punkty, w których udostępniane są parkiety do tańca, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych (§ 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 26 lutego 2021 r.).

Jakich zmian możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?

Sytuacja epidemiczna w kraju pogarsza się z dnia na dzień. Z zapowiedzi rządu wynika, że poważnie rozważany jest scenariusz twardego locdownu w całym kraju. Jego wprowadzenie jest możliwe praktycznie w każdej chwili. Decyzje mają zapaść do końca tego tygodnia. Pozostaje liczyć na to, że ewentualny lockdown nie potrwa długo.

Tags: No tags

Comments are closed.