Zmiany w zakresie ograniczeń swobody działalności gospodarczej wprowadzone na terenie całej Polski od 20 marca 2021 r.

Podstawa prawna

Obostrzenia związane ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce reguluje obecnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512; dalej – „rozporządzenie z dnia 19 marca 2021 r.” oraz „rozporządzenie”). To rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 marca 2021 r. i zastąpiło rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 367, 415, 436, 447), po niespełna miesiącu od jego wprowadzenia.

 

To nowe rozporządzenie stanowi odpowiedź rządu na systematyczne pogarszanie się w sytuacji epidemicznej w całym kraju, tj. postępujący wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2, hospitalizacji i zgonów. Niestety nie udało się odwrócić tych tendencji obostrzeniami wprowadzanymi lokalnie, więc zdecydowano się na bardziej radykalny krok.

 

W rozporządzeniu z dnia 19 marca 2021 r. całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało uznane za obszar, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (§ 1 rozporządzenia). Tym samy zrezygnowano z podziału Polski na strefy (województwa) o zróżnicowanym poziomie ograniczeń, nakazów i zakazów, zależnych od dobowych wskaźników stwierdzonych zakażeń. Nie ma już województw zaliczonych do obszaru szczególnie zagrożonego zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w których obowiązywały ostrzejsze obostrzenia, co oznaczało dla przedsiębiorców działających na ich terenie istotne ograniczenia w swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie zakazy i obostrzenia, które dotąd obowiązywały na terenie województw warmińsko-mazurskiego (od 27 lutego 2021 r.), pomorskiego (od 13 marca 2021 r.), mazowieckiego oraz lubuskiego (od 15 marca 2021 r.), obowiązują przedsiębiorców w całym kraju.

Obostrzenia obowiązujące przedsiębiorców w okresie od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Na mocy rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na terenie całej Polski, tj. na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, od dnia 20 marca do dnia 9 kwietnia 2021 r., przedsiębiorców obowiązują jednolite zakazy i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Na mocy § 9 ust. 1 rozporządzenia:

 • obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;
 • zamknięte są baseny, aquaparki, siłownie i centra fitness; w drodze wyjątku od zakazu przedsiębiorcy mogą jednak prowadzić ww. działalność, o ile prowadzą ją w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz jeśli korzystają z niej członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych;
 • zamknięto wszystkie podmioty prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu, itp., mające na celu poprawę samopoczucia.

Nieczynne są też stoki narciarskie (§ 9 ust. 24 rozporządzenia).

 

Na mocy § 9 ust. 2 rozporządzenia hotele, co do zasady, nie mogą przyjmować gości „prywatnych”, a jedynie w drodze wyjątku mogą się w nich zatrzymywać osoby, które potrzebują noclegu w związku z wykonywaną pracą.

 

Prowadzenie usług hotelarskich zostało ograniczone do oferty skierowanej dla klientów wymienionych enumeratywnie w § 9 ust. 2 pkt. 1-44 rozporządzenia. Oznacza to, że funkcjonują hotele robotnicze i przeznaczone dla pracowników sezonowych. Istnieje też możliwość świadczenia usług hotelowych m.in. dla:

 • medyków,
 • pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
 • członków załóg samolotów,
 • członków obsad pociągów,
 • kierowców wykonujących transport drogowy,
 • zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub zawodów,
 • pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,
 • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

Restauracje hotelowe nie mogą obsługiwać gości przy stolikach. Dopuszczalne jest jedynie serwowanie posiłków do pokoi hotelowych gościom, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

 

Na mocy § 9 ust. 10 rozporządzenia wszystkie punkty gastronomiczne, w tym także restauracje i bary zlokalizowane w galeriach handlowych, w hotelach czy w pociągach, pozostają zamknięte dla klientów, którzy chcieliby zjeść posiłek przy stoliku. Przygotowywanie posiłków i napojów jest dopuszczalne wyłącznie w ramach realizacji usług „na wynos” lub z dostawą. W przypadku restauracji hotelowych oznacza to serwowanie posiłków do pokoi gości. W pociągach objętych obowiązkową rezerwacją miejsc posiłki i napoje są podawane pasażerom po zajęciu miejsca siedzącego.

 

Na mocy § 9 ust. 25 rozporządzenia w galeriach handlowych, tj. obiektach o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m², obowiązuje zakaz handlu detalicznego, z którego wyłączono m.in. sklepy spożywcze, apteki, drogerie, kioski i Empiki oraz sklepy zoologiczne. Na terenie obiektów wielkopowierzchniowych możliwe jest też świadczenie wybranych usług, m.in. fryzjerskich i kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, szewskich, krawieckich czy pralniczych. W galeriach mogą też działać punkty gastronomiczne, prowadzące sprzedaż na wynos lub z dostawą.

 

Na terenie całego kraju zamknięte są kina (§ 9 ust. 15 rozporządzenia), teatry (§ 9 ust. 12 rozporządzenia) i muzea (§ 13 rozporządzenia). Mogą one wykonywać działalność z wykorzystaniem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, tj. de facto wykorzystując internet. W teatrach mogą się też odbywać próby, ćwiczenia czy nagrania, a muzea mogą udostępniać zbiory, które znajdują się na wolnym powietrzu.

 

Zakaz działalności obowiązuje również m.in. wesołe miasteczka, parki rozrywki, pokoje zagadek czy domy strachu (§ 9 ust. 20 rozporządzenia).

 

Prowadzenie działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, konferencje, spotkania, włączając działalność polegającą na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętych w PKD w podklasie 82.30.Z) jest dopuszczalne wyłącznie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (§ 9 ust. 19 rozporządzenia).

 

Bez zmian, w reżimie sanitarnym, działają natomiast nadal salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także salony tatuażu i piercingu (§9 ust. 22 rozporządzenia). Reżim sanitarny oznacza, że działalność takich podmiotów jest dopuszczalna pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest ona prowadzona przebywała wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. Ponadto, w miejscu prowadzonej działalności (np. w salonie fryzjerskim) może przebywać nie więcej niż 1 klient na 1 stanowisko obsługi, a takie stanowiska muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że są oddzielone przegrodą o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi. 

Jakich zmian możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?

Ograniczenia i obostrzenia obecnie obowiązujące w całym kraju można określić mianem „miękkiego” lockdownu. Rząd nie wyklucza jednak wprowadzenia surowszych ograniczeń, jeśli wprowadzone dotychczas nie przełożą się na ustabilizowanie sytuacji epidemicznej. Nadal wszyscy musimy się liczyć z wprowadzeniem „twardego” lockdownu, de facto ogólnonarodowej kwarantanny. Może to nastąpić praktycznie z dnia na dzień.

Tags: No tags

Comments are closed.