Najnowsze zmiany w zakresie ograniczeń swobody działalności gospodarczej na terenie całej Polski, w okresie od 28 maja do 5 czerwca 2021 r.

Uwagi ogólne

Od soboty 8 maja 2021 r. obostrzenia na terenie całej Polski, związane ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, są regulowane przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, 879, 905 i 957; dalej – „rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 r.” oraz „rozporządzenie”).  

 

W rozporządzeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało uznane za obszar, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (§ 1 rozporządzenia). Przedsiębiorców w całej Polsce obowiązują więc jednolite zakazy i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Obecnie odnotowujemy istotny spadek liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2, hospitalizacji i zgonów. W Polsce trzecia fala zachorowań na chorobę covidową wygasa. Dobowe raporty dokumentują liczby nowych zakażeń na poziomie poniżej 1000; istotnie maleje również liczba ofiar śmiertelnych wirusa. Tak niskich wskaźników nie było od wielu miesięcy. Wobec tego rząd systematycznie łagodzi obostrzenia na terenie całej Polski. Dla przedsiębiorców to jednoznacznie dobre zmiany.

Zasady prowadzenia działalności obowiązujące przedsiębiorców w okresie od 28 maja do 5 czerwca 2021 r.

Na mocy § 9 ust. 3 rozporządzenia od 29 maja 2021 r., po miesiącach zamknięcia, wznawiają działalność:

  1. siłownie, kluby i centra fitness;
  2. wszystkie podmioty prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu, itp., mające na celu poprawę samopoczucia,

Warunkiem wznowienia działalności jest zachowanie reżimu sanitarnego, tj. w obiekcie może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15 m² powierzchni. Ten warunek nie dotyczy jedynie siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, przeznaczonych dla pacjentów oraz przeznaczonych dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

 

Na mocy § 9 ust. 31 pkt 8) rozporządzenia, od 29 maja do 5 czerwca 2021 r., baseny, aquaparki i zamknięte obiekty sportowe zostaną udostępnione wszystkim chętnym, z zastrzeżeniem, że będzie mogła z nich korzystać limitowana liczba osób, nie większa niż połowa obłożenia obiektu. Te obiekty zostaną również udostępnione publiczności, w wymiarze ograniczonym sanitarnie, tj. zajęte może być nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

 

Od 28 maja 2021 r. we wszystkich restauracjach i punktach gastronomicznych, bez względu na ich lokalizację, w tym w restauracjach w hotelach i w galeriach handlowych, wraca możliwość obsługiwania gości w lokalu, w reżimie sanitarnym. Obsługa oraz klienci, do czasu zajęcia przez nich miejsc przy stolikach, będą musieli realizować obowiązek zakrywania ust i nosa – zgodnie z zasadami wprowadzonymi na mocy § 25 ust. 1 rozporządzenia (§9 ust. 15 rozporządzenia). Ponadto wyłączony z użytku będzie co drugi stolik, a odległość między stolikami będzie musiała wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami zostaną ustawione przegrody o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika (§9 ust. 16 rozporządzenia).

 

Od 15 maja do 3 czerwca 2021 r. podmioty prowadzące działalność twórczą, związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD w dziale 90.0), z wyłączeniem grup cyrkowych i zespołów muzycznych, tj. w szczególności kina i teatry, mogą prowadzić swoją działalność na wolnym powietrzu, w reżimie sanitarnym (§ 9 ust. 19 rozporządzenia). Oznacza to udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50% miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – konieczność zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Placówki kulturalno-rozrywkowe muszą też zapewnić, by widzowie lub słuchacze nosili maseczki i nie spożywali napojów ani posiłków.

 

Od 4 czerwca 2021 r. wraca możliwość organizowania na wolnym powietrzu koncertów muzycznych, w analogicznym reżimie sanitarnym, przy czym do limitu osób na widowni nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 (§ 9 ust. 19a-b rozporządzenia).

 

Od 21 maja do 3 czerwca 2021 r. podmioty prowadzące działalność twórczą, związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD w dziale 90.0), z wyłączeniem zespołów muzycznych, tj. w szczególności kina i teatry, mogą prowadzić swoją działalność także w pomieszczeniach, w reżimie sanitarnym, analogicznym jak dla wydarzeń plenerowych (§ 9 ust. 20 rozporządzenia). Oznacza to udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50% miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – konieczność zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Placówki kulturalno-rozrywkowe muszą też zapewnić, by widzowie lub słuchacze nosili maseczki i nie spożywali napojów ani posiłków.

 

 

Na mocy § 9 ust. 6 rozporządzenia, od 28 maja 2021 r., prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności w zakresie urządzania gier hazardowych na automatach, ujętych w PKD w podklasie 92.00.Z, oraz kasyn jest ponownie dopuszczalne, pod warunkiem, że obsługa oraz klienci realizują nakaz zakrywania ust i nosa, a w obiekcie nie będzie większej liczby klientów niż 1 osoba na 15 m² powierzchni miejsca prowadzenia działalności.

 

 

Na mocy § 9 ust. 5 rozporządzenia, nadal, do 5 czerwca 2021 r. obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

 

 

Nadal, do 5 czerwca 2021 r., prowadzenie działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, konferencje, spotkania, włączając działalność polegającą na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętych w PKD w podklasie 82.30.Z) pozostaje dopuszczalne wyłącznie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (§ 9 ust. 34 rozporządzenia).

 

 

Podobnie, do 5 czerwca 2021 r., obowiązuje zakaz prowadzenia pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętych w PKD w podklasie 93.29.A), oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętych w PKD w podklasie 93.29.B) (§ 9 ust. 35 rozporządzenia).

 

Od 21 maja 2021 r. wznowiły działalność wesołe miasteczka i parki rozrywki, z zastrzeżeniem udostępnienia obiektu nie większej liczbie osób, niż połowa obłożenia (§ 9 ust. 35a rozporządzenia). Od 28 maja br. czynne są również aquaparki, znajdujące się na terenie takich obiektów.

Jakich zmian możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?

Wyraźnie sprawdza się „scenariusz” wychodzenia całego kraju, w szczególności polskiej gospodarki, z ostrych ograniczeń epidemicznych, „rozpisany” w rozporządzeniu z dnia 6 maja 2021 r. i modyfikowany, zgodnie z założeniami, przez kolejne rozporządzenia zmieniające. Na dzień dzisiejszy nadal datą graniczną tego „scenariusza” jest 5 czerwca 2021 r. Kolejne rozporządzenie dotyczące obostrzeń epidemicznych musi więc zostać wydane przez Radę Ministrów najpóźniej w piątek 4 czerwca 2021 r.

 

Obecna sytuacja epidemiczna w Polsce uprawnia do optymizmu. Z dzisiejszej perspektywy realne wydaje się więc zdjęcie zakazów działalności dla pozostałych branż i umożliwienie im jej wznowienia, oczywiście w reżimie sanitarnym, jeszcze przed wakacjami.

Tags: No tags

Comments are closed.