Zmiany w zakresie ograniczeń swobody działalności gospodarczej wprowadzone na terenie całej Polski od 8 maja 2021 r.

Podstawa prawna

Od soboty 8 maja 2021 r. obostrzenia na terenie całej Polski, związane ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, będzie regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861; dalej – „rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 r.” oraz „rozporządzenie”), które właśnie tego dnia wejdzie w życie. To rozporządzenie zastąpi rozporządzenie z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512, 546, 574, 617, 654, 683, 700, 729, 748, 814 i 852), które – po dziesięciu nowelizacjach – stało się już bardzo nieczytelne.  

 

Rozporządzenie z 19 marca 2021 r. było odpowiedzią rządu na systematyczne pogarszanie się sytuacji epidemicznej w całym kraju, tj. postępujący wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2, hospitalizacji i zgonów. Przed jego wprowadzeniem starano się odwrócić te tendencje obostrzeniami wprowadzanymi lokalnie. To się jednak nie udało, więc zdecydowano się na bardziej radykalny krok – wprowadzono obostrzenia i zakazy obowiązujące na terenie całego kraju.

 

Obecnie w Polsce odnotowujemy znaczący spadek liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2, hospitalizacji i zgonów. Tzw. trzecia fala zachorowań na chorobę covidową wygasa. Wobec tego rząd ponownie wprowadził ujednolicone rozwiązania dla obszaru całej Polski. Tym razem jednak dla przedsiębiorców to dobre zmiany, które wpisują się trwającą od miesiąca tendencję „odmrażania” gospodarki.

 

Zasady prowadzenia działalności obowiązujące przedsiębiorców w okresie od 8 maja do 5 czerwca 2021 r.

W rozporządzeniu z dnia 6 maja 2021 r. całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało uznane za obszar, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (§ 1 rozporządzenia). Na mocy tego rozporządzenia, od 8 maja 2021 r. przedsiębiorców obowiązują jednolite zakazy i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wszystkie mają charakter czasowy, jednak zróżnicowano terminy, do których obowiązują.

Na mocy § 9 ust. 1 rozporządzenia do 28 maja 2021 r.:

  • zamknięte są aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness; w drodze wyjątku od zakazu mogą być otwarte siłownie, kluby i centra fitness, o ile prowadzą działalność w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz jeśli korzystają z niej członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych;
  • zamknięte pozostają też wszystkie podmioty prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu, itp., mające na celu poprawę samopoczucia.

Na mocy § 9 ust. 3 rozporządzenia, od 29 maja do 5 czerwca 2021 r., siłownie, kluby i centra fitness oraz ww. podmioty, prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, mogą wznowić działalność, pod warunkiem prowadzenia tej działalności z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m² powierzchni. Ten warunek nie będzie dotyczył siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, przeznaczonych dla pacjentów oraz przeznaczonych dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

 

Na przestrzeni całego okresu, którego dotyczy rozporządzenie, tj. od 8 maja do 5 czerwca 2021 r., otwarte będą baseny i obiekty sportowe zamknięte (PKD w dziale 93.0), które wznowiły działalność w reżimie sanitarnym 1 maja 2021 r. Poziom ich dostępności będzie wyjściowo istotnie ograniczony, a te ograniczenia zostaną złagodzone z końcem maja. Na mocy § 9 ust. 29 pkt 8) oraz § 9 ust. 30 pkt. 8) rozporządzenia, do dnia 28 maja 2021 r., obowiązują zasady dotychczasowe, tj. dopuszczalne jest nadal wyłącznie przeprowadzanie zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu, a zajęcia muszą się odbywać bez udziału publiczności. Na mocy § 9 ust. 31 pkt 8) rozporządzenia, od 29 maja do 5 czerwca 2021 r., baseny, aquaparki i obiekty zamknięte zostaną udostępnione wszystkim chętnym, z zastrzeżeniem, że będzie mogła z nich korzystać limitowana liczba osób, nie większa niż połowa obłożenia obiektu. Zostaną również udostępnione publiczności, w wymiarze ograniczonym sanitarnie, tj. zajęte może być nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

 

Od 8 maja 2021 r. hotele mogą wznowić obsługę gości prywatnych. Na mocy § 9 ust. 7 rozporządzenia do 5 czerwca 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne, jednak gościom – co do zasady – udostępnia się nie więcej 50% pokoi znajdujących się w danym obiekcie. W stosunku do działających w hotelach siłowni, klubów i centrów fitness obowiązują ograniczenia i wyłączenia, na zasadach ogólnych, tj. ustalone przez § 9 ust. 1 i 3-5 rozporządzenia. Przez tydzień, do 14 maja 2021 r., restauracje hotelowe mogą jedynie serwować posiłki i napoje do pokoi hotelowych gościom, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową (§ 9 ust 9 rozporządzenia). Po tym terminie obowiązują je reguły ogólne ustalone dla tego typu podmiotów.

 

 

Do 14 maja 2021 r., na mocy § 9 ust. 13 rozporządzenia, wszystkie punkty gastronomiczne, w tym także restauracje i bary zlokalizowane w galeriach handlowych, w hotelach czy w pociągach, pozostają zamknięte dla klientów, którzy chcieliby zjeść posiłek przy stoliku. Przygotowywanie posiłków i napojów jest dopuszczalne wyłącznie w ramach realizacji usług „na wynos” lub z dostawą. W przypadku restauracji hotelowych oznacza to serwowanie posiłków do pokoi gości. W pociągach objętych obowiązkową rezerwacją miejsc posiłki i napoje są podawane pasażerom po zajęciu miejsca siedzącego.

 

Od 15 maja 2021 r. branża gastronomiczna może wznowić działalność tzw. „ogródków”, tj. miejsc wyznaczonych do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych. Dotyczy to również „ogródków” gastronomicznych na stacjach paliw (§ 9 ust. 14 rozporządzenia).

 

Od 29 maja do 5 czerwca 2021 r. we wszystkich restauracjach, bez względu na ich lokalizację, w tym w restauracjach w hotelach i w galeriach handlowych, będzie możliwość obsługiwania gości w lokalu, w reżimie sanitarnym. Obsługa oraz klienci, do czasu zajęcia przez nich miejsc przy stolikach, będą musieli realizować obowiązek zakrywania ust i nosa – zgodnie z zasadami wprowadzonymi na mocy § 25 ust. 1 rozporządzenia (§9 ust. 15 rozporządzenia). Ponadto wyłączony z użytku będzie co drugi stolik, a odległość między stolikami będzie musiała wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami zostaną ustawione przegrody o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika (§9 ust. 16 rozporządzenia).

 

 

Do 5 czerwca 2021 r. utrzymano zasadę, że salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także salony tatuażu i piercingu działają w reżimie sanitarnym (§9 ust. 37 rozporządzenia). Reżim sanitarny oznacza, że działalność takich podmiotów jest dopuszczalna pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest ona prowadzona przebywała wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. Ponadto, w miejscu prowadzonej działalności (np. w salonie fryzjerskim) może przebywać nie więcej niż 1 klient na 1 stanowisko obsługi, a takie stanowiska muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że są oddzielone przegrodą o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi. 

 

 

Na mocy § 10 ust. 1-6 rozporządzenia, do 5 czerwca 2021 r., w galeriach handlowych, tj. obiektach o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m², w innych placówkach handlowych, na stacjach paliw oraz w miejscach sprzedaży na targowiskach, tj. na straganach, pracowników oraz klientów obowiązuje określony reżim sanitarny. W rozporządzeniu nie przewidziano przy tym żadnych wyłączeń w zakresie handlu detalicznego, co oznacza, że od 8 maja 2021 r. w galeriach handlowych będą znów otwarte wszystkie sklepy. Utrzymano również surowszy reżim sanitarny dla klientów galerii handlowych i placówek handlowych oraz placówek pocztowych, wprowadzony z początkiem maja. Nadal może w nich przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15 m², z wyłączeniem obsługi.

 

W galeriach mogą też nadal działać punkty usługowe, w tym gastronomiczne, na zasadach ogólnych, przyjętych w rozporządzeniu dla każdej z branż.

 

 

Od 14 do 28 maja 2021 r., podmioty prowadzące działalność twórczą, związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD w dziale 90.0), z wyłączeniem grup cyrkowych i zespołów muzycznych, tj. w szczególności kina i teatry, będą mogły prowadzić działalność na wolnym powietrzu, w reżimie sanitarnym (§ 9 ust. 19 rozporządzenia). Warunkiem będzie udostępnienie widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym, że zajęte może być nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Pod koniec maja, na razie na tydzień, od 29 maja do 5 czerwca 2021 r., te podmioty wznowią swoją działalność w pomieszczeniach, w reżimie sanitarnym (§ 9 ust. 20 rozporządzenia). Oznacza to udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50% miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – konieczność zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Placówki kulturalno-rozrywkowe muszą też zapewnić, by widzowie lub słuchacze nosili maseczki i nie spożywali napojów ani posiłków.

 

 

Na przestrzeni całego okresu, którego dotyczy rozporządzenie, tj. od 8 maja do 5 czerwca 2021 r., otwarte będą baseny i obiekty sportowe zamknięte (PKD w dziale 93.0), które wznowiły działalność w reżimie sanitarnym 1 maja 2021 r. Poziom ich dostępności będzie wyjściowo istotnie ograniczony, a te ograniczenia zostaną złagodzone z końcem maja. Na mocy § 9 ust. 29 pkt 8) oraz § 9 ust. 30 pkt. 8) rozporządzenia, do 28 maja 2021 r., będą obowiązywały zasady dotychczasowe, tj. dopuszczalne jest i będzie wyłącznie przeprowadzanie zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu, a zajęcia muszą się odbywać bez udziału publiczności. Na mocy § 9 ust. 31 pkt 8) rozporządzenia, od 29 maja do 5 czerwca 2021 r., baseny, aquaparki i obiekty zamknięte zostaną udostępnione wszystkim chętnym, z zastrzeżeniem, że będzie mogła z nich korzystać nie więcej osób niż połowa obłożenia obiektu. Zostaną również udostępnione publiczności, w wymiarze ograniczonym sanitarnie, tj. zajęte może być nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

 

 

Na mocy § 9 ust. 5 rozporządzenia, nadal, do 5 czerwca 2021 r. obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

 

 

Na mocy § 9 ust. 6 rozporządzenia, do 5 czerwca 2021 r. utrzymano zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności w zakresie urządzania gier hazardowych na automatach, ujętych w PKD w podklasie 92.00.Z, oraz kasyn, z wyłączeniem kasyna internetowego.

 

 

Nadal, do 5 czerwca 2021 r., prowadzenie działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, konferencje, spotkania, włączając działalność polegającą na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętych w PKD w podklasie 82.30.Z) jest dopuszczalne wyłącznie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (§ 9 ust. 34 rozporządzenia).

 

 

Podobnie, do 5 czerwca 2021 r., przedłużony został zakaz prowadzenia wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętych w PKD w podklasie 93.21.Z), pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętych w PKD w podklasie 93.29.A), oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętych w PKD w podklasie 93.29.B) (§ 9 ust. 35 rozporządzenia).

Jakich zmian możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?

Rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 r. realizuje scenariusz dalszego, powolnego wychodzenia całego kraju, w szczególności polskiej gospodarki, z ostrych ograniczeń epidemicznych. Został on przedstawiony przez rząd pod koniec kwietnia i jest rzeczywiście konsekwentnie przestrzegany. Z perspektywy polskich przedsiębiorców, na pozytywną ocenę zasługuje zwłaszcza precyzyjne określenie zasad „odmrażania” działalności hoteli, punktów gastronomicznych czy branży fitness.

 

Tym razem w rozporządzeniu wprowadzono zasady na okres miesiąca. To dobry znak dla nas wszystkich, w tym dla polskich przedsiębiorców. Jeśli sytuacja epidemiczna w Polsce nie ulegnie zasadniczej zmianie, pod koniec maja powinniśmy poznać plany rządu na czerwiec, a może nawet – zakładając optymistyczny wariant stłumienia epidemii, zależny zwłaszcza od odpowiedzialności Polaków i stanu wyszczepienia społeczeństwa – na czas wakacji. Z dzisiejszej perspektywy realny wydaje się powrót do względnej normalności, choć oczywiście w reżimie sanitarnym.

 

Kolejne rozporządzenie dotyczące obostrzeń epidemicznych musi zostać wydane przez Radę Ministrów najpóźniej w piątek 4 czerwca 2021 r.

 

Tarcza branżowa 9.0

W dniu 16 kwietnia 2021 r. rząd przyjął kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych

Czytaj więcej »
Tags: No tags

Comments are closed.