Stan ograniczeń swobody działalności gospodarczej na terenie całej Polski, w okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna

Obecny stan prawny, w zakresie ograniczeń swobody działalności przedsiębiorców na terenie całej Polski, został ukształtowany przez cztery rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wydane 11, 22, 23 i 25 czerwca; opublikowane w Dz. U. z 2021 r., odpowiednio – poz. 1054; 1116; 1125 i 1145; dalej – „rozporządzenia zmieniające”).

Te rozporządzenia zmieniające wprowadzają kolejne modyfikacje przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, 879, 905, 957,1013,1054, 1116, 1125 i 1145; dalej – „rozporządzenie”).

Podstawowe znaczenie dla kształtu obecnego reżimu epidemicznego w całej Polsce, nie tylko w zakresie, w jakim dotyczy on przedsiębiorców, ma pierwsze spośród nich, tj. rozporządzenie zmieniające z dnia 11 czerwca 2021 r., które weszło w życie 12 czerwca 2021 r. Wprowadziło ono szereg rozwiązań, które sprowadzają się do przedłużenia ew. złagodzenia określonych obostrzeń na okres ponad dwóch miesięcy, w przeważającym zakresie na czas od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.

Wybrane zasady prowadzenia działalności obowiązujące przedsiębiorców w okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.

Hotele, które od 8 maja 2021 r. wznowiły obsługę gości prywatnych, w obecnie obowiązującym stanie prawnym, przez okres wakacyjny, od 26 czerwca działają w istotnie złagodzonym reżimie sanitarnym. Prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne pod warunkiem, że gościom – co do zasady – udostępnia się nie więcej 75% pokoi znajdujących się w danym obiekcie (§ 9 ust. 7b rozporządzenia). W stosunku do działających w hotelach restauracji, siłowni, klubów i centrów fitness obowiązują ograniczenia sanitarne, na zasadach ogólnych, przewidzianych dla tego typu placówek.

 

W obecnie obowiązującym stanie prawnym mamy też do czynienia z kolejnym złagodzeniem reżimu sanitarnego obowiązującego – „odmrożone” z końcem maja –  siłownie, kluby i centra fitness oraz wszystkie podmioty prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu, itp., mające na celu poprawę samopoczucia – prowadzą działalność w reżimie sanitarnym (§ 9 ust. 3 rozporządzenia). Na mocy § 9 ust. 3a rozporządzenia, od 26 czerwca 2021 r. prowadzenie ww. działalności jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, że w pomieszczeniu, w którym jest ona realizowana przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 klient na 10 m² powierzchni pomieszczenia.

Utrzymano również i przedłużono na okres wakacyjny możliwość stacjonarnego prowadzenia w reżimie sanitarnym:

  • działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, konferencje, spotkania, włączając działalność polegającą na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętych w PKD w podklasie 82.30.Z (§ 9 ust. 34c rozporządzenia);
  • pokojów zagadek i domów strachu (ujętych w PKD w podklasie 93.29.A) (§ 9 ust. 34d rozporządzenia);
  • sal zabaw (§ 9 ust. 34e rozporządzenia);

Te branże „odmrożono” w czerwcu br. Prowadzenie każdej z ww. działalności jest od 26 czerwca 2021 r. dopuszczalne w złagodzonym reżimie sanitarnym – pod warunkiem zapewnienia, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m² powierzchni pomieszczenia. Wprowadzano więc analogiczny reżim sanitarny, jak ten obowiązujący obecnie branżę fitness.

Odnośnie do miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętych w PKD w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w podklasie 93.29.B) – w okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r., przedsiębiorców z tych branż obowiązuje limit do 150 osób w pomieszczeniu (§ 9 ust. 35c rozporządzenia). Taki sam reżim sanitarny obowiązuje w dyskotekach i klubach nocnych (§ 9 ust. 5a rozporządzenia).

 

Przedsiębiorców prowadzących parki rozrywki i wesołe miasteczka (ujęte w PKD w podklasie 93.21.Z), którzy wznowili działalność 5 czerwca, od 26 czerwca obowiązuje złagodzony reżim sanitarny – na terenie tych obiektów może przebyć nie więcej osób niż 75% obłożenia danego obiektu (§ 9 ust. 35d rozporządzenia).

 

W złagodzonym reżimie sanitarnym – 1 klient na 10 m² powierzchni lokalu, z wyłączeniem obsługi – w okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r., działają galerie handlowe i placówki handlowe (§ 10 ust. 4a rozporządzenia).

Analogicznych zasad – limitu 1 osoby na 10 m² powierzchni lokalu, z wyłączeniem obsługi – muszą też przestrzegać placówki pocztowe (§ 10 ust. 4a rozporządzenia); biblioteki (§ 9 ust. 38b rozporządzenia); muzea i wystawy (§ 9 ust. 25a rozporządzenia). Obowiązuje on również kasyna (§ 9 ust. 6b rozporządzenia).

 

Nadal działają baseny, aquaparki i zamknięte obiekty sportowe, które zostały udostępnione wszystkim chętnym z końcem maja 2021 r. mogło z nich korzystać nie więcej osób niż połowa obłożenia obiektu. Te zasady utrzymano obecnie. Złagodzono natomiast reżim sanitarny dotyczący udziału publiczności, tj. od 26 czerwca 2021 r. zajęte może być nie więcej niż 75% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – udział publiczności jest możliwy przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami (§ 9 ust. 31e pkt 8 rozporządzenia).

 

Od 26 czerwca 2021 r. złagodzono również reżim sanitarny dla restauracji i punktów gastronomicznych – bez względu na ich lokalizację – które z końcem maja wznowiły stacjonarną obsługę gości w lokalach. Klienci mogą zajmować nie więcej niż 75 % w ogródku gastronomicznym, lokalu lub wydzielonej strefie gastronomicznej, a odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajdują się przegrody o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika (§ 9 ust. 16a rozporządzenia).

 

Od 15 maja podmioty prowadzące działalność twórczą, związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD w dziale 90.0), w szczególności kina i teatry, mogą prowadzić swoją działalność na wolnym powietrzu, w reżimie sanitarnym. Nadal, tj. do 31 sierpnia 2021 r., oznacza to udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej niż 75% miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – konieczność zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami i udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób. (§ 9 ust. 19 rozporządzenia).

Od 21 maja kina i teatry mogą też prowadzić działalność w pomieszczeniach. Obecnie bardziej złagodzono obowiązujący je reżim sanitarny (§ 9 ust. 20a rozporządzenia). Oznacza to udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej niż 75% miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – konieczność zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

 

Od 26 czerwca 2021 r. wróciła możliwość organizowania koncertów muzycznych także w pomieszczeniach. Organizator może udostępnić uczestnikom nie więcej niż 75% miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – konieczność zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m² powierzchni.

 

W przypadku wydarzeń sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych w obiektach sportowych na otwartym powietrzu utrzymano dotychczasowy reżim sanitarny dla publiczności, tj. udostępnianie nie więcej niż 50% miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – konieczność zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami (§ 9 ust. 31e pkt 7 rozporządzenia).

Do limitów, określonych w ograniczeniach sanitarnych, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 (§ 9 ust. 19b rozporządzenia).

 

Na cały okres wakacyjny utrzymano zakaz zakrywania nosa i ust we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych, których dotyczy określony reżim sanitarny (§ 25 ust. 1 rozporządzenia).

Jakich zmian możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?

Obecny stan prawny w zakresie reżimu sanitarnego w naszym kraju jest zgodny z zapowiedziami Rady Ministrów, że – jeśli sytuacja epidemiczna w Polsce nie ulegnie zasadniczej zmianie – na okres wakacyjny zostaną wprowadzone kolejne „złagodzenia” w obowiązującym reżimie epidemicznym, w szczególności dla hoteli.

 

Biorąc pod uwagę fakt, że już po wydaniu rozporządzenia zmieniającego z dnia 11 czerwca 2021 r. Rada Ministrów wydała kolejne trzy rozporządzenia zmieniające, należy liczyć się z możliwością dalszych modyfikacji reżimu epidemicznego w okresie wakacyjnym. Na przestrzeni ponad 2 miesięcy sytuacja epidemiczna w Polsce może ulec istotnej zmianie. W szczególności musimy się liczyć z ewentualnością „czwartej fali” epidemii, tj.wzrostem zachorowań spowodowanym nową mutacją koronawirusa, tzw. wariantem delta, który jest już mocno obecny w Polsce. To, czy pod koniec lata staniemy przed koniecznością poddania się kolejnym obostrzeniom, czy będzie nas czekał miękki, czy nawet twardy lockdown, zależy przede wszystkim od nas i od naszej odpowiedzialności, zwłaszcza od skali wyszczepienia, tj. poziomu naszej narodowej odporności populacyjnej.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.