7 maja 2021 r.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wpisało do wykazu prac legislacyjnych zmiany w kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej. Po ponad roku regulacje dotyczące pracy zdalnej nabierają kształtu i mają na dobre zostać wpisane do kodeksu pracy. Na regulacje czekają zarówno pracownicy jak i pracodawcy. Co zawiera projekt?

17 sierpnia 2020 r. 

Rozwiązania w zakresie prawa pracy możliwe do wdrożenia w przypadku zaistnienia konieczności pobytu dziecka na kwarantannie po powrocie do szkół.

13 maja 2020 r.

Czy epidemia może zwolnić z obowiązku wykonywania umów?

Patrycja Dados dla portalu rynekinwestycji.pl

Czy klauzula siły wyższej zawarta w umowie może zmienić obowiązek jej wykonania? Co w sytuacji, gdy w umowie nie jest zawarta klauzula siły wyższej?

Każdy przedsiębiorca zawiera umowy. Na ich podstawie najczęściej zobowiązuje się do spełnienia określonych świadczeń na rzecz drugiej strony umowy, a także ma prawo żądać świadczenia wzajemnego. Zasadą jest, że umów należy dotrzymywać. Czy ta łacińska paremia ma zastosowanie również do obecnej sytuacji wywołanej epidemią COVID-19?

 

Epidemia COVID-19 nie zwalnia automatycznie z obowiązku wykonywania zobowiązań umownych. Analizę ewentualnych konsekwencji prawnych związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy należy oprzeć przede wszystkim na wiążącej strony umowie, a także na przepisach kodeksu cywilnego regulujących kwestię niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 

Epidemia COVID-19 jako siła wyższa?
Ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie do polskiego porządku prawnego legalnej definicji siły wyższej. Jednak zarówno w doktrynie, jak i judykaturze wskazuje się, iż siła wyższa stanowi zdarzenie 1) o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze zewnętrznym w stosunku do człowieka, niezależnym od niego, mające swe źródło na zewnątrz, poza sferą działania osoby odpowiedzialnej za szkodę, 2) niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, zdarzenie gwałtowane i nieoczekiwane. Niemożność przewidzenia wystąpienia zdarzenia o cechach siły wyższej wynika z niezwykłości zdarzenia, które spowodowało szkodę; 3) zdarzenie, któremu nie można zapobiec (zdarzenie nieuchronne) – niedopuszczenie do jego powstania lub zapobieżenie jego następstwom przekracza granice możliwości.

Przyjmuje się, że źródłem zdarzeń będących przejawem wystąpienia siły wyższej są działania sił przyrody (np. powodzie), zaburzenia życia zbiorowego (np. działania wojenne) czy akty władzy państwowej (np. akty władzy ustawodawczej, które czynią niemożliwym wykonanie jakiegoś zobowiązania). Czy biorąc pod uwagę powyższe, epidemię koronawirusa można uznać za zdarzenie będące siła wyższą? Wydaje się, że istnieją ku temu jak najbardziej uzasadnione podstawy. Czy jednak wystąpienie siły wyższej automatycznie zwalnia z odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania umownego? W większości przypadków to zależy od treści zawartej pomiędzy stronami umowy. Dlatego nie można powoływać się na siłę wyższą bez weryfikacji treści umowy.

23 kwietnia 2020 r.

Jak negocjować czynsze z galerią handlową? - Biznes 24 - Koniec dnia -
Piotr Grabowski wyjaśnia instrumenty negocjacyjne w rozmowie z Romanem Młodkowskim