E-posiedzenia i e-zgromadzenia organów spółek

Przepisy tarczy 1.0. oraz 2.0. wprowadziły istotne zmiany w KSH dotyczące odbywania posiedzeń/zgromadzeń organów spółek kapitałowych.

Posiedzenia zarządów i rad nadzorczych, a także zgromadzenia wspólników/walne zgromadzenia akcjonariuszy mogą odbywać się w drodze elektronicznej za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Istotne jest, że nowe rozwiązania przyjęte zostały jako zasada. Zasada może zostać jednak wyłączona  stosownymi postanowieniami umowy spółki.

 

Udział w zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu obejmuje w szczególności: dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu, w ramach której mogą oni wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia i wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia.

W przypadku spółki akcyjnej publicznej zapewnia ona transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

 

Szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin (przyjęty przez radę nadzorczą lub wspólników – w przypadku sp. z o.o., gdzie brak jest rady nadzorczej).

 

Tarcza 2.0 przewiduje dodatkowo możliwość podejmowania uchwał rady nadzorczej, dla których umowa spółki wymaga, aby głosowania były tajne, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy członek rady nadzorczej zgłosi sprzeciw.

Zapisy na akcje w postaci elektronicznej

Nowelizacja art. 437 KSH dopuszcza dokonanie zapisu na akcje w postaci elektronicznej. Taka forma zapisu na akcje wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Posiedzenia władz innych podmiotów niż spółki prawa handlowego

Tarcza 2.0 dopuszcza możliwość organizacji posiedzeń władz innych podmiotów niż spółki prawa handlowego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Zmiana dotyczy władz stowarzyszeń oraz fundacji.

 

Możliwość organizacji posiedzeń organów za pośrednictwem dotyczy także zgromadzeń obligatariuszy, o ile warunki emisji obligacji tego nie wykluczają.

Obowiązki sprawozdawcze – nowe terminy

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, wydłużone zostały terminy na przygotowanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki (w tym sprawozdania z działalności jednostki) o 3 miesiące. 

 

Obowiązek zatwierdzenia przez organ zatwierdzający rocznego sprawozdania finansowego jednostki został zatem wydłużony z 6 miesięcy od dnia bilansowego do 9 miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku spółek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin na sporządzenie sprawozdania finansowego upłynie 30 czerwca 2020 r., z kolei termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego będzie wydłużony do 30 września 2020 r.

W  przypadku jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tj. także ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi), termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego został wydłużony o 2 miesiące.

Nowy termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Termin na zgłoszenie danych o beneficjentach rzeczywistych dla spółek handlowych wpisanych do KRS przed dniem 13 października 2019 roku został przedłużony do 13 lipca 2020 r. (pierwotnie 13 kwietnia 2020 r.).

Tarcza branżowa 9.0

W dniu 16 kwietnia 2021 r. rząd przyjął kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, czyli tzw.

Czytaj więcej »