Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. płatnik składek może zwrócić się z wnioskiem do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Zwolnienie za marzec można uzyskać również, jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona. Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.

Przedsiębiorcy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych

Z wnioskiem do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za ww. okres może zwrócić się płatnik składek, który:

  • był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, albo
  • był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, albo
  • był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

 

Przedsiębiorcy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych mogą zostać zwolnieni z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS w wysokości 100% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Przedsiębiorcy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych

Z wnioskiem do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za ww. okres może zwrócić się również płatnik składek, który:

  • był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, albo
  • był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, albo
  • był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

Przedsiębiorcy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej od 10 do 49 ubezpieczonych mogą zostać zwolnieni z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne:

mogą zostać zwolnieni z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS w wysokości 100% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc,

pod warunkiem, że:

  • prowadzili działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. oraZ
  • osiągnęli w pierwszym miesiącu, za który wniosek jest składany przychód nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. nie wyższy niż 15 681 zł.

WAŻNE: Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS, jak również płatnicy, którzy korzystają z „ulgi na start”. 

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

WAŻNE: Jeżeli pracodawca wystąpił wnioskiem do ZUS o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc, za który uzyskał dofinansowanie z FGŚP, wówczas będzie musiał zwrócić środki na składki otrzymane z tego Funduszu.

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS bez opłaty prolongacyjnej

Niezależnie od powyższego, płatnik składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może ubiegać się o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS bez konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej, jeżeli ma trudności z terminowym opłaceniem składek w następstwie COVID-19.

Ulgi dotyczą składek na ubezpieczenie przedsiębiorcy i osób przez niego zatrudnionych. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Dotyczy to składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r.

Skorzystanie z tej ulgi nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

Ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, ustawodawca upoważnił także Zakład Ubezpieczeń Społecznych do odstąpienia, na wniosek przedsiębiorcy, od pobierania odsetek za zwłokę w opłacaniu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r.