Najnowsze zmiany w zakresie ograniczeń swobody działalności gospodarczej na terenie całej Polski, w okresie od 28 maja do 5 czerwca 2021 r.

Uwagi ogólne

Od soboty 8 maja 2021 r. obostrzenia na terenie całej Polski, związane ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, są regulowane przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, 879, 905 i 957; dalej – „rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 r.” oraz „rozporządzenie”).  

 

W rozporządzeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało uznane za obszar, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (§ 1 rozporządzenia). Przedsiębiorców w całej Polsce obowiązują więc jednolite zakazy i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Obecnie odnotowujemy istotny spadek liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2, hospitalizacji i zgonów. W Polsce trzecia fala zachorowań na chorobę covidową wygasa. Dobowe raporty dokumentują liczby nowych zakażeń na poziomie poniżej 1000; istotnie maleje również liczba ofiar śmiertelnych wirusa. Tak niskich wskaźników nie było od wielu miesięcy. Wobec tego rząd systematycznie łagodzi obostrzenia na terenie całej Polski. Dla przedsiębiorców to jednoznacznie dobre zmiany.

Zasady prowadzenia działalności obowiązujące przedsiębiorców w okresie od 28 maja do 5 czerwca 2021 r.

Na mocy § 9 ust. 3 rozporządzenia od 29 maja 2021 r., po miesiącach zamknięcia, wznawiają działalność:

 1. siłownie, kluby i centra fitness;
 2. wszystkie podmioty prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu, itp., mające na celu poprawę samopoczucia,

Warunkiem wznowienia działalności jest zachowanie reżimu sanitarnego, tj. w obiekcie może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15 m² powierzchni. Ten warunek nie dotyczy jedynie siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, przeznaczonych dla pacjentów oraz przeznaczonych dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

 

Na mocy § 9 ust. 31 pkt 8) rozporządzenia, od 29 maja do 5 czerwca 2021 r., baseny, aquaparki i zamknięte obiekty sportowe zostaną udostępnione wszystkim chętnym, z zastrzeżeniem, że będzie mogła z nich korzystać limitowana liczba osób, nie większa niż połowa obłożenia obiektu. Te obiekty zostaną również udostępnione publiczności, w wymiarze ograniczonym sanitarnie, tj. zajęte może być nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

 

Od 28 maja 2021 r. we wszystkich restauracjach i punktach gastronomicznych, bez względu na ich lokalizację, w tym w restauracjach w hotelach i w galeriach handlowych, wraca możliwość obsługiwania gości w lokalu, w reżimie sanitarnym. Obsługa oraz klienci, do czasu zajęcia przez nich miejsc przy stolikach, będą musieli realizować obowiązek zakrywania ust i nosa – zgodnie z zasadami wprowadzonymi na mocy § 25 ust. 1 rozporządzenia (§9 ust. 15 rozporządzenia). Ponadto wyłączony z użytku będzie co drugi stolik, a odległość między stolikami będzie musiała wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami zostaną ustawione przegrody o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika (§9 ust. 16 rozporządzenia).

 

Od 15 maja do 3 czerwca 2021 r. podmioty prowadzące działalność twórczą, związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD w dziale 90.0), z wyłączeniem grup cyrkowych i zespołów muzycznych, tj. w szczególności kina i teatry, mogą prowadzić swoją działalność na wolnym powietrzu, w reżimie sanitarnym (§ 9 ust. 19 rozporządzenia). Oznacza to udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50% miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – konieczność zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Placówki kulturalno-rozrywkowe muszą też zapewnić, by widzowie lub słuchacze nosili maseczki i nie spożywali napojów ani posiłków.

 

Od 4 czerwca 2021 r. wraca możliwość organizowania na wolnym powietrzu koncertów muzycznych, w analogicznym reżimie sanitarnym, przy czym do limitu osób na widowni nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 (§ 9 ust. 19a-b rozporządzenia).

 

Od 21 maja do 3 czerwca 2021 r. podmioty prowadzące działalność twórczą, związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD w dziale 90.0), z wyłączeniem zespołów muzycznych, tj. w szczególności kina i teatry, mogą prowadzić swoją działalność także w pomieszczeniach, w reżimie sanitarnym, analogicznym jak dla wydarzeń plenerowych (§ 9 ust. 20 rozporządzenia). Oznacza to udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50% miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – konieczność zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Placówki kulturalno-rozrywkowe muszą też zapewnić, by widzowie lub słuchacze nosili maseczki i nie spożywali napojów ani posiłków.

 

 

Na mocy § 9 ust. 6 rozporządzenia, od 28 maja 2021 r., prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności w zakresie urządzania gier hazardowych na automatach, ujętych w PKD w podklasie 92.00.Z, oraz kasyn jest ponownie dopuszczalne, pod warunkiem, że obsługa oraz klienci realizują nakaz zakrywania ust i nosa, a w obiekcie nie będzie większej liczby klientów niż 1 osoba na 15 m² powierzchni miejsca prowadzenia działalności.

 

 

Na mocy § 9 ust. 5 rozporządzenia, nadal, do 5 czerwca 2021 r. obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

 

 

Nadal, do 5 czerwca 2021 r., prowadzenie działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, konferencje, spotkania, włączając działalność polegającą na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętych w PKD w podklasie 82.30.Z) pozostaje dopuszczalne wyłącznie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (§ 9 ust. 34 rozporządzenia).

 

 

Podobnie, do 5 czerwca 2021 r., obowiązuje zakaz prowadzenia pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętych w PKD w podklasie 93.29.A), oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętych w PKD w podklasie 93.29.B) (§ 9 ust. 35 rozporządzenia).

 

Od 21 maja 2021 r. wznowiły działalność wesołe miasteczka i parki rozrywki, z zastrzeżeniem udostępnienia obiektu nie większej liczbie osób, niż połowa obłożenia (§ 9 ust. 35a rozporządzenia). Od 28 maja br. czynne są również aquaparki, znajdujące się na terenie takich obiektów.

Jakich zmian możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?

Wyraźnie sprawdza się „scenariusz” wychodzenia całego kraju, w szczególności polskiej gospodarki, z ostrych ograniczeń epidemicznych, „rozpisany” w rozporządzeniu z dnia 6 maja 2021 r. i modyfikowany, zgodnie z założeniami, przez kolejne rozporządzenia zmieniające. Na dzień dzisiejszy nadal datą graniczną tego „scenariusza” jest 5 czerwca 2021 r. Kolejne rozporządzenie dotyczące obostrzeń epidemicznych musi więc zostać wydane przez Radę Ministrów najpóźniej w piątek 4 czerwca 2021 r.

 

Obecna sytuacja epidemiczna w Polsce uprawnia do optymizmu. Z dzisiejszej perspektywy realne wydaje się więc zdjęcie zakazów działalności dla pozostałych branż i umożliwienie im jej wznowienia, oczywiście w reżimie sanitarnym, jeszcze przed wakacjami.

Tarcza branżowa 9.0

W dniu 16 kwietnia 2021 r. rząd przyjął kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych

Czytaj więcej »

Zmiany w zakresie ograniczeń swobody działalności gospodarczej wprowadzone na terenie całej Polski od 8 maja 2021 r.

Podstawa prawna

Od soboty 8 maja 2021 r. obostrzenia na terenie całej Polski, związane ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, będzie regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861; dalej – „rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 r.” oraz „rozporządzenie”), które właśnie tego dnia wejdzie w życie. To rozporządzenie zastąpi rozporządzenie z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512, 546, 574, 617, 654, 683, 700, 729, 748, 814 i 852), które – po dziesięciu nowelizacjach – stało się już bardzo nieczytelne.  

 

Rozporządzenie z 19 marca 2021 r. było odpowiedzią rządu na systematyczne pogarszanie się sytuacji epidemicznej w całym kraju, tj. postępujący wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2, hospitalizacji i zgonów. Przed jego wprowadzeniem starano się odwrócić te tendencje obostrzeniami wprowadzanymi lokalnie. To się jednak nie udało, więc zdecydowano się na bardziej radykalny krok – wprowadzono obostrzenia i zakazy obowiązujące na terenie całego kraju.

 

Obecnie w Polsce odnotowujemy znaczący spadek liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2, hospitalizacji i zgonów. Tzw. trzecia fala zachorowań na chorobę covidową wygasa. Wobec tego rząd ponownie wprowadził ujednolicone rozwiązania dla obszaru całej Polski. Tym razem jednak dla przedsiębiorców to dobre zmiany, które wpisują się trwającą od miesiąca tendencję „odmrażania” gospodarki.

 

Zasady prowadzenia działalności obowiązujące przedsiębiorców w okresie od 8 maja do 5 czerwca 2021 r.

W rozporządzeniu z dnia 6 maja 2021 r. całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało uznane za obszar, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (§ 1 rozporządzenia). Na mocy tego rozporządzenia, od 8 maja 2021 r. przedsiębiorców obowiązują jednolite zakazy i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wszystkie mają charakter czasowy, jednak zróżnicowano terminy, do których obowiązują.

Na mocy § 9 ust. 1 rozporządzenia do 28 maja 2021 r.:

 • zamknięte są aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness; w drodze wyjątku od zakazu mogą być otwarte siłownie, kluby i centra fitness, o ile prowadzą działalność w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz jeśli korzystają z niej członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych;
 • zamknięte pozostają też wszystkie podmioty prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu, itp., mające na celu poprawę samopoczucia.

Na mocy § 9 ust. 3 rozporządzenia, od 29 maja do 5 czerwca 2021 r., siłownie, kluby i centra fitness oraz ww. podmioty, prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, mogą wznowić działalność, pod warunkiem prowadzenia tej działalności z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m² powierzchni. Ten warunek nie będzie dotyczył siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, przeznaczonych dla pacjentów oraz przeznaczonych dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

 

Na przestrzeni całego okresu, którego dotyczy rozporządzenie, tj. od 8 maja do 5 czerwca 2021 r., otwarte będą baseny i obiekty sportowe zamknięte (PKD w dziale 93.0), które wznowiły działalność w reżimie sanitarnym 1 maja 2021 r. Poziom ich dostępności będzie wyjściowo istotnie ograniczony, a te ograniczenia zostaną złagodzone z końcem maja. Na mocy § 9 ust. 29 pkt 8) oraz § 9 ust. 30 pkt. 8) rozporządzenia, do dnia 28 maja 2021 r., obowiązują zasady dotychczasowe, tj. dopuszczalne jest nadal wyłącznie przeprowadzanie zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu, a zajęcia muszą się odbywać bez udziału publiczności. Na mocy § 9 ust. 31 pkt 8) rozporządzenia, od 29 maja do 5 czerwca 2021 r., baseny, aquaparki i obiekty zamknięte zostaną udostępnione wszystkim chętnym, z zastrzeżeniem, że będzie mogła z nich korzystać limitowana liczba osób, nie większa niż połowa obłożenia obiektu. Zostaną również udostępnione publiczności, w wymiarze ograniczonym sanitarnie, tj. zajęte może być nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

 

Od 8 maja 2021 r. hotele mogą wznowić obsługę gości prywatnych. Na mocy § 9 ust. 7 rozporządzenia do 5 czerwca 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne, jednak gościom – co do zasady – udostępnia się nie więcej 50% pokoi znajdujących się w danym obiekcie. W stosunku do działających w hotelach siłowni, klubów i centrów fitness obowiązują ograniczenia i wyłączenia, na zasadach ogólnych, tj. ustalone przez § 9 ust. 1 i 3-5 rozporządzenia. Przez tydzień, do 14 maja 2021 r., restauracje hotelowe mogą jedynie serwować posiłki i napoje do pokoi hotelowych gościom, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową (§ 9 ust 9 rozporządzenia). Po tym terminie obowiązują je reguły ogólne ustalone dla tego typu podmiotów.

 

 

Do 14 maja 2021 r., na mocy § 9 ust. 13 rozporządzenia, wszystkie punkty gastronomiczne, w tym także restauracje i bary zlokalizowane w galeriach handlowych, w hotelach czy w pociągach, pozostają zamknięte dla klientów, którzy chcieliby zjeść posiłek przy stoliku. Przygotowywanie posiłków i napojów jest dopuszczalne wyłącznie w ramach realizacji usług „na wynos” lub z dostawą. W przypadku restauracji hotelowych oznacza to serwowanie posiłków do pokoi gości. W pociągach objętych obowiązkową rezerwacją miejsc posiłki i napoje są podawane pasażerom po zajęciu miejsca siedzącego.

 

Od 15 maja 2021 r. branża gastronomiczna może wznowić działalność tzw. „ogródków”, tj. miejsc wyznaczonych do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych. Dotyczy to również „ogródków” gastronomicznych na stacjach paliw (§ 9 ust. 14 rozporządzenia).

 

Od 29 maja do 5 czerwca 2021 r. we wszystkich restauracjach, bez względu na ich lokalizację, w tym w restauracjach w hotelach i w galeriach handlowych, będzie możliwość obsługiwania gości w lokalu, w reżimie sanitarnym. Obsługa oraz klienci, do czasu zajęcia przez nich miejsc przy stolikach, będą musieli realizować obowiązek zakrywania ust i nosa – zgodnie z zasadami wprowadzonymi na mocy § 25 ust. 1 rozporządzenia (§9 ust. 15 rozporządzenia). Ponadto wyłączony z użytku będzie co drugi stolik, a odległość między stolikami będzie musiała wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami zostaną ustawione przegrody o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika (§9 ust. 16 rozporządzenia).

 

 

Do 5 czerwca 2021 r. utrzymano zasadę, że salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także salony tatuażu i piercingu działają w reżimie sanitarnym (§9 ust. 37 rozporządzenia). Reżim sanitarny oznacza, że działalność takich podmiotów jest dopuszczalna pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest ona prowadzona przebywała wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. Ponadto, w miejscu prowadzonej działalności (np. w salonie fryzjerskim) może przebywać nie więcej niż 1 klient na 1 stanowisko obsługi, a takie stanowiska muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że są oddzielone przegrodą o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi. 

 

 

Na mocy § 10 ust. 1-6 rozporządzenia, do 5 czerwca 2021 r., w galeriach handlowych, tj. obiektach o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m², w innych placówkach handlowych, na stacjach paliw oraz w miejscach sprzedaży na targowiskach, tj. na straganach, pracowników oraz klientów obowiązuje określony reżim sanitarny. W rozporządzeniu nie przewidziano przy tym żadnych wyłączeń w zakresie handlu detalicznego, co oznacza, że od 8 maja 2021 r. w galeriach handlowych będą znów otwarte wszystkie sklepy. Utrzymano również surowszy reżim sanitarny dla klientów galerii handlowych i placówek handlowych oraz placówek pocztowych, wprowadzony z początkiem maja. Nadal może w nich przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15 m², z wyłączeniem obsługi.

 

W galeriach mogą też nadal działać punkty usługowe, w tym gastronomiczne, na zasadach ogólnych, przyjętych w rozporządzeniu dla każdej z branż.

 

 

Od 14 do 28 maja 2021 r., podmioty prowadzące działalność twórczą, związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD w dziale 90.0), z wyłączeniem grup cyrkowych i zespołów muzycznych, tj. w szczególności kina i teatry, będą mogły prowadzić działalność na wolnym powietrzu, w reżimie sanitarnym (§ 9 ust. 19 rozporządzenia). Warunkiem będzie udostępnienie widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym, że zajęte może być nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Pod koniec maja, na razie na tydzień, od 29 maja do 5 czerwca 2021 r., te podmioty wznowią swoją działalność w pomieszczeniach, w reżimie sanitarnym (§ 9 ust. 20 rozporządzenia). Oznacza to udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50% miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – konieczność zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Placówki kulturalno-rozrywkowe muszą też zapewnić, by widzowie lub słuchacze nosili maseczki i nie spożywali napojów ani posiłków.

 

 

Na przestrzeni całego okresu, którego dotyczy rozporządzenie, tj. od 8 maja do 5 czerwca 2021 r., otwarte będą baseny i obiekty sportowe zamknięte (PKD w dziale 93.0), które wznowiły działalność w reżimie sanitarnym 1 maja 2021 r. Poziom ich dostępności będzie wyjściowo istotnie ograniczony, a te ograniczenia zostaną złagodzone z końcem maja. Na mocy § 9 ust. 29 pkt 8) oraz § 9 ust. 30 pkt. 8) rozporządzenia, do 28 maja 2021 r., będą obowiązywały zasady dotychczasowe, tj. dopuszczalne jest i będzie wyłącznie przeprowadzanie zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu, a zajęcia muszą się odbywać bez udziału publiczności. Na mocy § 9 ust. 31 pkt 8) rozporządzenia, od 29 maja do 5 czerwca 2021 r., baseny, aquaparki i obiekty zamknięte zostaną udostępnione wszystkim chętnym, z zastrzeżeniem, że będzie mogła z nich korzystać nie więcej osób niż połowa obłożenia obiektu. Zostaną również udostępnione publiczności, w wymiarze ograniczonym sanitarnie, tj. zajęte może być nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

 

 

Na mocy § 9 ust. 5 rozporządzenia, nadal, do 5 czerwca 2021 r. obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

 

 

Na mocy § 9 ust. 6 rozporządzenia, do 5 czerwca 2021 r. utrzymano zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności w zakresie urządzania gier hazardowych na automatach, ujętych w PKD w podklasie 92.00.Z, oraz kasyn, z wyłączeniem kasyna internetowego.

 

 

Nadal, do 5 czerwca 2021 r., prowadzenie działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, konferencje, spotkania, włączając działalność polegającą na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętych w PKD w podklasie 82.30.Z) jest dopuszczalne wyłącznie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (§ 9 ust. 34 rozporządzenia).

 

 

Podobnie, do 5 czerwca 2021 r., przedłużony został zakaz prowadzenia wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętych w PKD w podklasie 93.21.Z), pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętych w PKD w podklasie 93.29.A), oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętych w PKD w podklasie 93.29.B) (§ 9 ust. 35 rozporządzenia).

Jakich zmian możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?

Rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 r. realizuje scenariusz dalszego, powolnego wychodzenia całego kraju, w szczególności polskiej gospodarki, z ostrych ograniczeń epidemicznych. Został on przedstawiony przez rząd pod koniec kwietnia i jest rzeczywiście konsekwentnie przestrzegany. Z perspektywy polskich przedsiębiorców, na pozytywną ocenę zasługuje zwłaszcza precyzyjne określenie zasad „odmrażania” działalności hoteli, punktów gastronomicznych czy branży fitness.

 

Tym razem w rozporządzeniu wprowadzono zasady na okres miesiąca. To dobry znak dla nas wszystkich, w tym dla polskich przedsiębiorców. Jeśli sytuacja epidemiczna w Polsce nie ulegnie zasadniczej zmianie, pod koniec maja powinniśmy poznać plany rządu na czerwiec, a może nawet – zakładając optymistyczny wariant stłumienia epidemii, zależny zwłaszcza od odpowiedzialności Polaków i stanu wyszczepienia społeczeństwa – na czas wakacji. Z dzisiejszej perspektywy realny wydaje się powrót do względnej normalności, choć oczywiście w reżimie sanitarnym.

 

Kolejne rozporządzenie dotyczące obostrzeń epidemicznych musi zostać wydane przez Radę Ministrów najpóźniej w piątek 4 czerwca 2021 r.

 

Tarcza branżowa 9.0

W dniu 16 kwietnia 2021 r. rząd przyjął kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych

Czytaj więcej »

Od 1 maja 2021 r. stopniowe łagodzenie ograniczeń swobody działalności gospodarczej

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 814; zostało opublikowane 29 kwietnia 2021 r.; dalej – rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r.) przedłużono do dnia 7 maja 2021 r. większość obostrzeń epidemicznych obowiązujących na terenie całej Polski od 27 marca 2021 r. To kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512, 546, 617, 654, 683, 700, 729 i 748; dalej – „rozporządzenie z dnia 19 marca 2021 r.”).

 

Rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2021 r. zniesiono też jednak zakazy i ograniczenia w działalności określonych branż. To kolejny krok w kierunku „odmrażania” polskiej gospodarki; w szczególności, w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 

Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. wejdzie w życie z dniem 3 maja 2021 r.; część przepisów łagodzących obostrzenia epidemiczne w stosunku do przedsiębiorców wejdzie jednak w życie 2 dni wcześniej, tj. z dniem 1 maja 2021 r.

 

 

Obecne przedłużenie obostrzeń epidemicznych zasadniczo – w kilkoma wyjątkami, o których poniżej – oznacza, że ograniczenia, nakazy i zakazy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, związane z występującym w naszym kraju zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w kształcie ustalonym z dniem 27 marca 2021 r., będą obowiązywały do dnia 7 maja 2021 r.

 

W szczególności, do 7 maja, w całej Polsce przedłużono ograniczenia w świadczeniu usług przez hotele . Na mocy § 9 ust. 3 rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r. hotele bowiem, co do zasady, nie mogą przyjmować gości, a jedynie w drodze wyjątku mogą się w nich zatrzymywać osoby, które potrzebują noclegu w związku z wykonywaną pracą. Nadal zamknięte pozostają hotelowe klubu nocne czy dyskoteki. Goście nie będą też mogli skorzystać z hotelowego basenu czy siłowni ani zjeść posiłku w hotelowej restauracji. Restauracje hotelowe mogą jedynie serwować posiłki do pokoi hotelowych gościom, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową. O kolejny tydzień przedłużono bowiem zakaz obsługi gości w restauracjach, przy stolikach; wszystkie mogą prowadzić jedynie sprzedaż na wynos i z dostawą do klienta.

 

 

Część przedsiębiorców skorzysta z pewnych złagodzeń obostrzeń, które przewidziano w nowym rozporządzaniu z dnia 29 kwietnia 2021 r.

 

Do 7 maja przedłużono wyjątek dla przedsiębiorców i innych podmiotów oferujących usługi fryzjerskie i kosmetyczne, prowadzących działalność gospodarczą ujętą w PKD w podklasie 96.02.Z, oraz prowadzących salony tatuażu i piercingu, ujęte w PKD w podklasie 96.09.Z. Od 3 maja 2021 r. ten wyjątek przestaje mieć charakter „regionalny”. Przez ostatni tydzień – od 26 do 3 maja – wyłączono z jego zakresu przedsiębiorców działających w branży „beauty” na obszarze pięciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Od wtorku 4 maja także oni będą mogli wznowić działalność w reżimie sanitarnym.

 

Reżim sanitarny oznacza, że działalność takich podmiotów jest dopuszczalna pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest ona prowadzona przebywała wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. Przy tym, w miejscu prowadzonej działalności (np. w salonie fryzjerskim) może przebywać nie więcej niż 1 klient na 1 stanowisko obsługi, a takie stanowiska muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że są oddzielone przegrodą o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi. 

 

 

Od 1 maja, w reżimie sanitarnym wznawiają działalność baseny i obiekty sportowe zamknięte (PKD w dziale 93.0), w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu (§ 1 ust. 2 pkt e rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2021 r.);

 

 

Od 4 maja w reżimie sanitarnym będą otwarte obiekty wielkopowierzchniowe o powierzchni powyżej 2 000 m2, tj. sklepy meblowe i budowlane oraz centra i galerie handlowe.

 

Zmodyfikowano również zasady prowadzenia działalności we wszystkich obiektach, które mogą taką działalność prowadzić, wprowadzając surowszy reżim sanitarny dla klientów. Na mocy § 1 ust. 3 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmodyfikowano bowiem § 10 ust. 4 rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r., przyjmując dla wszystkich ww. obiektów oraz dla placówek pocztowych jeden limit – będzie w nich mogła przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15 m², z wyłączeniem obsługi.

 

 

W nieodległej perspektywie czasowej rząd zapowiada dalsze łagodzenie zakazów i ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Od 8 maja hotele będą mogły wznowić obsługę gości „prywatnych”, zachowując reżim sanitarny i limit 50% obłożenia hotelu.

 

Poinformowano też o możliwości otwarcia ogródków restauracyjnych od 15 maja, a od 29 maja – także sal restauracyjnych. Oznacza to powolne odmrażanie branży gastronomicznej, ponieważ wznowienie działalności będzie możliwe w ścisłym reżimie sanitarnym, tj. z połowicznym obłożeniem miejsc.

 

Zapowiedź „odmrożenia” działalności usłyszeli też od rządu przedsiębiorcy prowadzący siłownie, kluby fitness i solaria. Od 29 maja będą mogli wznowić działalność w ścisłym reżimie sanitarnym.

 

Ostateczne decyzje nie zostały jednak jeszcze podjęte. Rząd uzależnia je od rozwoju sytuacji epidemicznej w naszym kraju. Jeśli sytuacja epidemiczna w Polsce nie ulegnie zasadniczej zmianie, w maju powinniśmy więc powoli wracać do względnej normalności, choć oczywiście w reżimie sanitarnym.

 

Kolejne rozporządzenie dotyczące obostrzeń epidemicznych zostanie wydane przez Radę Ministrów najpóźniej w piątek 7 maja 2021 r.

 

Tarcza branżowa 9.0

W dniu 16 kwietnia 2021 r. rząd przyjął kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych

Czytaj więcej »

Tarcza branżowa 9.0

W dniu 16 kwietnia 2021 r. rząd przyjął kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, czyli tzw. “tarczę branżową 9.0.”

Zmiany dotyczą czterech instrumentów, z których korzystają przedsiębiorcy:

 • dofinansowania wynagrodzeń pracowników – od 26 kwietnia 2021 r.,
 • świadczenia postojowego – od 4 maja 2021 r.,
 • dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej – od 26 kwietnia 2021 r.,
 • zwolnienia z opłacania składek ZUS – od 4 maja 2021 r.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

O przyznanie dofinansowań wynagrodzenia pracowników (w wysokości 2000 zł miesięcznie na jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, na 3 miesiące) mogą wnioskować przedsiębiorcy, którzy:

 • na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z oraz
 • uzyskali w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychód o 40% niższy niż w miesiącu poprzednim do miesiąca wybranego lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., oraz
 • nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości, nie jest wobec nich prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, oraz
 • nie zalegają ze składkami ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników na ww. zasadach można składać od 26 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Dofinansowanie nie przysługuje, jeśli przedsiębiorca skorzystał z dofinansowania na trzy miesiące w ramach tarczy 6.0, 7.0 lub 8.0 w odniesieniu do tych samych pracowników.

Świadczenie postojowe

 

 

Prawo do świadczenia postojowego (w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł) przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

 • prowadzili na dzień 31 marca 2021 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD:
  a) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z albo
  b) 91.02.Z, albo
  c) 39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, albo
  d) 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z oraz
 • uzyskali przychód z działalności w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.

Świadczenie przysługuje:

1)  jednokrotnie – osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z oraz osobie, o której mowa w pkt d) powyżej,

2)  maksymalnie dwukrotnie – osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z,

3)  maksymalnie czterokrotnie – osobie, o której mowa w pkt b) powyżej,

4)  maksymalnie pięciokrotnie – osobie, o której mowa w pkt c) powyżej.

 (świadczenia z poprzednich tarcz wliczają się do limitu).

Wniosek o świadczenie postojowe można złożyć od 4 maja 2021 r. i najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności

O dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności w wysokości do 5000 zł mogą wnioskować mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzili na dzień 31 marca 2021 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD:
  a) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,02.Z albo
  b) 39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, albo
  c) 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z oraz
 • uzyskali przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., oraz
 • nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r., oraz
 • nie podlega zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadzić działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Dotacja może być udzielona:

 1. jednokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt c) powyżej,
 2. dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt a) powyżej w zakresie kodów PKD: 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
 3. trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt a) powyżej w zakresie kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z,
 4. czterokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt a) powyżej w zakresie kodu PKD: 91.02.Z,
 5. pięciokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt b) powyżej (dotacje z poprzedniej tarczy 7.0 wliczają się do limitu).

Wnioski można składać do 31 sierpnia 2021 r., po ogłoszeniu naboru przez dyrektora właściwego PUP.

Zwolnienie ze składek ZUS

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za styczeń 2021 r. mogą ubiegać się płatnicy składek, którzy:

 • prowadzili na dzień 31 marca 2021 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD 71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z oraz
 • uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., oraz
 • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. mogą ubiegać się płatnicy składek, którzy:

 • prowadzili na dzień 31 marca 2021 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z oraz
 • uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., oraz
  byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za luty 2021 r. mogą ubiegać się płatnicy składek, którzy:

 • prowadzili na dzień 31 marca 2021 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z oraz
 • uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., oraz
 • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za kwiecień 2021 r. mogą ubiegać się płatnicy składek, którzy:

 • prowadzili na dzień 31 marca 2021 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD 41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z oraz
 • uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., oraz
 • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za marzec i kwiecień 2021 r. mogą ubiegać się płatnicy składek, którzy:

 • prowadzili na dzień 31 marca 2021 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z oraz
 • uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., oraz
 • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.

Wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS można składać nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

Tarcza branżowa 9.0

W dniu 16 kwietnia 2021 r. rząd przyjął kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych

Czytaj więcej »

Kolejne przedłużenie, do 25 kwietnia 2021 r., ograniczeń swobody działalności gospodarczej

Kolejne przedłużenie, do 25 kwietnia 2021 r., ograniczeń swobody działalności gospodarczej obowiązujących na terenie całej Polski od 27 marca 2021 r. Hotelarze z zakazem przyjmowania gości „prywatnych” do 3 maja 2021 r.

 

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 700; zostało opublikowane 15 kwietnia 2021 r., weszło w życie 16 kwietnia 2021 r.; dalej – „rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2021 r.”) przedłużono o kolejny tydzień obostrzenia epidemiczne obowiązujące na terenie całej Polski od 27 marca 2021 r. 

To kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512, 546, 617, 654 i 683; dalej – „rozporządzenie z dnia 19 marca 2021 r.”)

Przedłużenie obostrzeń epidemicznych oznacza, że wszystkie ograniczenia, nakazy i zakazy związane z występującym w naszym kraju zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w kształcie ustalonym z dniem 27 marca 2021 r., w tym dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, będą obowiązywały do dnia 25 kwietnia 2021 r. Wprowadzono jednak jeden wyjątek, co do terminu obowiązywania ograniczeń – obostrzenia, które dotyczą prowadzenia usług hotelarskich, wprowadzone na mocy § 9 ust. 3 rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r., już teraz przedłużono do 3 maja 2021 r. (§ 1 pkt 2a rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2021 r.).

Dla przedsiębiorców prowadzących hotele oznacza to przedłużenie zakazu przyjmowania klientów prywatnych przez kolejne 2 tygodnie, obejmujące także dwa świąteczne dni na początku maja, czyli tzw. „majówkę” – popularny wśród Polaków czas wypoczynku.

Na mocy § 9 ust. 3 rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r. hotele bowiem, co do zasady, nie mogą przyjmować gości, a jedynie w drodze wyjątku mogą się w nich zatrzymywać osoby, które potrzebują noclegu w związku z wykonywaną pracą.

Prowadzenie usług hotelarskich zostało ograniczone do oferty skierowanej dla klientów wymienionych enumeratywnie w § 9 ust. 2 pkt. 1-49 rozporządzenia. Oznacza to, że funkcjonują hotele robotnicze i przeznaczone dla pracowników sezonowych. Istnieje też możliwość świadczenia usług hotelowych m.in. dla:

– medyków,

– pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,

– członków załóg samolotów,

– członków obsad pociągów,

– kierowców wykonujących transport drogowy,

– zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub zawodów,

– pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,

– członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

Restauracje hotelowe nie mogą obsługiwać gości przy stolikach. Dopuszczalne jest jedynie serwowanie posiłków do pokoi hotelowych gościom, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

 

Kolejne rozporządzenie w przedmiocie obostrzeń epidemicznych musi zostać wydane przez Radę Ministrów najpóźniej w najbliższy piątek 23 kwietnia 2021 r.

W obecnej sytuacji nadal nie sposób prognozować, jakie decyzje zostaną podjęte przez rząd pod koniec tego tygodnia. Dobowe liczby zakażeń w Polsce wprawdzie systematycznie spadają, ale nadal na bardzo wysokim poziomie utrzymują się wskaźniki chorych wymagających hospitalizacji. Dramatycznie wysokie są też wskaźniki zgonów spowodowanych chorobą covidową, przy tym częściej niż na początku epidemii umierają młodzi ludzie. W związku z tym, wydaje się, że pozostali przedsiębiorcy, podobnie jak ci prowadzący hotele, również muszą się liczyć z przedłużeniem obowiązujących obostrzeń do 3 maja 2021 r. Po tym czasie powinniśmy wchodzić w fazę powolnego „odmrażania” gospodarki w tych sektorach, które są obecnie objęte zakazami czy ograniczeniami.

Tarcza branżowa 9.0

W dniu 16 kwietnia 2021 r. rząd przyjął kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych

Czytaj więcej »

Przedłużenie do 18 kwietnia 2021 r. ograniczeń swobody działalności gospodarczej obowiązujących na terenie całej Polski od 27 marca 2021 r.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 654; zostało opublikowane 8 kwietnia 2021 r., weszło w życie 9 kwietnia 2021 r.) przedłużono o tydzień obostrzenia epidemiczne obowiązujące na terenie całej Polski od 27 marca 2021 r.

Oznacza to, że wszystkie ograniczenia, nakazy i zakazy związane z występującym w naszym kraju zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w kształcie ustalonym z dniem 27 marca 2021 r., w tym dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, będą obowiązywały do dnia 18 kwietnia 2021 r.  Kolejne rozporządzenie musi więc zostać wydane przez Radę Ministrów najpóźniej w najbliższy piątek 16 kwietnia 2021 r.

W obecnej sytuacji nie sposób miarodajnie prognozować, jakie decyzje zostaną podjęte przez rząd pod koniec tego tygodnia, tj. czy dojdzie do złagodzenia obecnego reżimu obostrzeń epidemicznych, jego przedłużenia o kolejny tydzień, czy też – co niestety również musimy brać pod uwagę – wprowadzenia twardego lockdownu. Wybór jednego z tych rozwiązań zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju. Wskaźniki z ostatnich dni są niestety tak zróżnicowane, że wszyscy, w tym także przedsiębiorcy, musimy się liczyć z każdą ze wskazanych wyżej możliwości.

Tarcza branżowa 9.0

W dniu 16 kwietnia 2021 r. rząd przyjął kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych

Czytaj więcej »

Zmiany w zakresie ograniczeń swobody działalności gospodarczej wprowadzone na terenie całej Polski od 27 marca 2021 r.

Podstawa prawna

Obostrzenia związane ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązujące obecnie na terenie całej Polski, reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512; dalej – „rozporządzenie z dnia 19 marca 2021 r.” oraz „rozporządzenie”), które zostało zmienione rozporządzeniem z dnia 25 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 546, dalej – „rozporządzenie z dnia 25 marca 2021 r.” oraz „rozporządzenie zmieniające”). Rozporządzenie zmieniające weszło w życie z dniem 27 marca 2021 r.

Na mocy rozporządzenia z dnia 25 marca 2021 r., na terenie całej Polski utrzymano wszystkie ograniczenia, nakazy i zakazy wprowadzone rozporządzeniem z dnia 19 marca 2021 r., obowiązujące od 20 marca 2021 r., i dodano do nich szereg nowych obostrzeń, w tym także adresowanych do przedsiębiorców. Na terenie całej Polski, tj. na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, utrzymano przy tym jednolite zakazy i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Wszystkie ograniczenia, w kształcie ustalonym z dniem 27 marca 2021 r., w tym dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, będą obowiązywały do dnia 9 kwietnia 2021 r.

Obostrzenia utrzymane w mocy, tj. wprowadzone na okres od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie z dnia 25 marca 2021 r. utrzymało wszystkie zakazy i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez określone branże, wprowadzone przez rozporządzenie z dnia 19 marca 2021 r. („rozporządzenie).

 

Na mocy § 9 ust. 1 rozporządzenia:

 • obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;
 • zamknięte są baseny, aquaparki, siłownie i centra fitness; w drodze wyjątku od zakazu przedsiębiorcy mogą jednak prowadzić ww. działalność, o ile prowadzą ją w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz jeśli korzystają z niej członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych;
 • zamknięto wszystkie podmioty prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu, itp., mające na celu poprawę samopoczucia.

Nieczynne pozostają stoki narciarskie (§ 9 ust. 24 rozporządzenia).

 

Na mocy § 9 ust. 3 rozporządzenia hotele, co do zasady, nie mogą przyjmować gości „prywatnych”, a jedynie w drodze wyjątku mogą się w nich zatrzymywać osoby, które potrzebują noclegu w związku z wykonywaną pracą.

 

Prowadzenie usług hotelarskich zostało ograniczone do oferty skierowanej dla klientów wymienionych enumeratywnie w § 9 ust. 2 pkt. 1-44 rozporządzenia. Oznacza to, że funkcjonują hotele robotnicze i przeznaczone dla pracowników sezonowych. Istnieje też możliwość świadczenia usług hotelowych m.in. dla:

 • medyków,
 • pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
 • członków załóg samolotów,
 • członków obsad pociągów,
 • kierowców wykonujących transport drogowy,
 • zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub zawodów,
 • pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,
 • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

Restauracje hotelowe nie mogą obsługiwać gości przy stolikach. Dopuszczalne jest jedynie serwowanie posiłków do pokoi hotelowych gościom, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

 

Na mocy § 9 ust. 10 rozporządzenia wszystkie punkty gastronomiczne, w tym także restauracje i bary zlokalizowane w galeriach handlowych, w hotelach czy w pociągach, pozostają zamknięte dla klientów, którzy chcieliby zjeść posiłek przy stoliku. Przygotowywanie posiłków i napojów jest dopuszczalne wyłącznie w ramach realizacji usług „na wynos” lub z dostawą. W przypadku restauracji hotelowych oznacza to serwowanie posiłków do pokoi gości. W pociągach objętych obowiązkową rezerwacją miejsc posiłki i napoje są podawane pasażerom po zajęciu miejsca siedzącego.

 

Na mocy § 9 ust. 25 rozporządzenia w obiektach wielkopowierzchniowych, tj. obiektach o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m² (w szczególności – w galeriach handlowych), obowiązuje zakaz handlu detalicznego, z którego wyłączono m.in. sklepy spożywcze, apteki, drogerie, kioski i Empiki oraz sklepy zoologiczne. Na terenie obiektów wielkopowierzchniowych możliwe jest też świadczenie wybranych usług, m.in. optycznych, medycznych, bankowych, szewskich, krawieckich czy pralniczych. W galeriach mogą też działać punkty gastronomiczne, prowadzące sprzedaż na wynos lub z dostawą (obowiązuje zakaz konsumpcji na miejscu, przy stolikach).

 

Na terenie całego kraju zamknięte są kina (§ 9 ust. 15 rozporządzenia), teatry (§ 9 ust. 12 rozporządzenia) i muzea (§ 13 rozporządzenia). Mogą one wykonywać działalność z wykorzystaniem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, tj. de facto wykorzystując internet. W teatrach mogą się też odbywać próby, ćwiczenia czy nagrania, a muzea mogą udostępniać zbiory, które znajdują się na wolnym powietrzu.

 

Zakaz działalności obowiązuje również m.in. wesołe miasteczka, parki rozrywki, pokoje zagadek czy domy strachu (§ 9 ust. 20 rozporządzenia).

 

Prowadzenie działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, konferencje, spotkania, włączając działalność polegającą na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętych w PKD w podklasie 82.30.Z) jest dopuszczalne wyłącznie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (§ 9 ust. 19 rozporządzenia).

 

Obostrzenia wprowadzone z dniem 27 marca 2021 r., na okres do 9 kwietnia 2021 r.

Rozporządzeniem z dnia 25 marca 2021 r. do ww., utrzymanych w mocy, zakazów i ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców działających na terenie całej Polski, dodano nowe zakazy i ograniczenia.

 

Zmieniono brzmienie §9 ust. 22 rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r., wprowadzając – do dnia 9 kwietnia 2021 r. – zakaz prowadzenia działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w PKD w podklasie 96.02.Z) oraz zakaz działalności salonów tatuażu i piercingu (ujętej w PKD w podklasie 96.09.Z). Zakazem objęto również działalność przedsiębiorców z branży beauty, prowadzoną w salonach na terenie obiektów wielkopowierzchniowych (galerii handlowych).

Zmieniono brzmienie § 9 ust. 25 rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r., obejmując zakazem handlu detalicznego w obiektach wielkopowierzchniowych, tj. obiektach o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m², właścicieli oraz najemców powierzchni handlowych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży artykułów budowlanych, artykułów remontowych lub mebli.

 

Istotnie zmodyfikowano również zasady prowadzenia działalności we wszystkich obiektach, które mogą taką działalność prowadzić, wprowadzając surowszy reżim sanitarny dla klientów. Na mocy zmodyfikowanego § 10 ust. 4 rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r.:

 • w obiektach o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m² może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15 m² (dotychczas – 1 osoba na 10 m²);
 • w obiektach o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100 m² może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 20 m² (dotychczas – 1 osoba na 15 m²).

Jakich zmian możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?

Obecnie obowiązujące ograniczenia, zakazy i nakazy, zostały wprowadzone na terenie całej Polski na okres do 9 kwietnia 2021 r. Niemniej rząd monitoruje zmiany sytuacji epidemicznej w kraju i nie wyklucza wprowadzenia surowszych obostrzeń, jeśli te wprowadzone dotychczas nie przełożą się na wyhamowanie epidemii. Wszyscy, w tym także przedsiębiorcy, musimy się liczyć z możliwością wydania kolejnego rozporządzenia, zmieniającego rozporządzenie z dnia 19 marca 2021 r., nawet jeszcze przed Świętami Wielkiej Nocy.

 

Tarcza branżowa 9.0

W dniu 16 kwietnia 2021 r. rząd przyjął kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych

Czytaj więcej »

Zmiany w zakresie ograniczeń swobody działalności gospodarczej wprowadzone na terenie całej Polski od 20 marca 2021 r.

Podstawa prawna

Obostrzenia związane ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce reguluje obecnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512; dalej – „rozporządzenie z dnia 19 marca 2021 r.” oraz „rozporządzenie”). To rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 marca 2021 r. i zastąpiło rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 367, 415, 436, 447), po niespełna miesiącu od jego wprowadzenia.

 

To nowe rozporządzenie stanowi odpowiedź rządu na systematyczne pogarszanie się w sytuacji epidemicznej w całym kraju, tj. postępujący wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2, hospitalizacji i zgonów. Niestety nie udało się odwrócić tych tendencji obostrzeniami wprowadzanymi lokalnie, więc zdecydowano się na bardziej radykalny krok.

 

W rozporządzeniu z dnia 19 marca 2021 r. całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało uznane za obszar, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (§ 1 rozporządzenia). Tym samy zrezygnowano z podziału Polski na strefy (województwa) o zróżnicowanym poziomie ograniczeń, nakazów i zakazów, zależnych od dobowych wskaźników stwierdzonych zakażeń. Nie ma już województw zaliczonych do obszaru szczególnie zagrożonego zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w których obowiązywały ostrzejsze obostrzenia, co oznaczało dla przedsiębiorców działających na ich terenie istotne ograniczenia w swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie zakazy i obostrzenia, które dotąd obowiązywały na terenie województw warmińsko-mazurskiego (od 27 lutego 2021 r.), pomorskiego (od 13 marca 2021 r.), mazowieckiego oraz lubuskiego (od 15 marca 2021 r.), obowiązują przedsiębiorców w całym kraju.

Obostrzenia obowiązujące przedsiębiorców w okresie od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Na mocy rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na terenie całej Polski, tj. na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, od dnia 20 marca do dnia 9 kwietnia 2021 r., przedsiębiorców obowiązują jednolite zakazy i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Na mocy § 9 ust. 1 rozporządzenia:

 • obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;
 • zamknięte są baseny, aquaparki, siłownie i centra fitness; w drodze wyjątku od zakazu przedsiębiorcy mogą jednak prowadzić ww. działalność, o ile prowadzą ją w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz jeśli korzystają z niej członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych;
 • zamknięto wszystkie podmioty prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu, itp., mające na celu poprawę samopoczucia.

Nieczynne są też stoki narciarskie (§ 9 ust. 24 rozporządzenia).

 

Na mocy § 9 ust. 2 rozporządzenia hotele, co do zasady, nie mogą przyjmować gości „prywatnych”, a jedynie w drodze wyjątku mogą się w nich zatrzymywać osoby, które potrzebują noclegu w związku z wykonywaną pracą.

 

Prowadzenie usług hotelarskich zostało ograniczone do oferty skierowanej dla klientów wymienionych enumeratywnie w § 9 ust. 2 pkt. 1-44 rozporządzenia. Oznacza to, że funkcjonują hotele robotnicze i przeznaczone dla pracowników sezonowych. Istnieje też możliwość świadczenia usług hotelowych m.in. dla:

 • medyków,
 • pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
 • członków załóg samolotów,
 • członków obsad pociągów,
 • kierowców wykonujących transport drogowy,
 • zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub zawodów,
 • pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,
 • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

Restauracje hotelowe nie mogą obsługiwać gości przy stolikach. Dopuszczalne jest jedynie serwowanie posiłków do pokoi hotelowych gościom, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

 

Na mocy § 9 ust. 10 rozporządzenia wszystkie punkty gastronomiczne, w tym także restauracje i bary zlokalizowane w galeriach handlowych, w hotelach czy w pociągach, pozostają zamknięte dla klientów, którzy chcieliby zjeść posiłek przy stoliku. Przygotowywanie posiłków i napojów jest dopuszczalne wyłącznie w ramach realizacji usług „na wynos” lub z dostawą. W przypadku restauracji hotelowych oznacza to serwowanie posiłków do pokoi gości. W pociągach objętych obowiązkową rezerwacją miejsc posiłki i napoje są podawane pasażerom po zajęciu miejsca siedzącego.

 

Na mocy § 9 ust. 25 rozporządzenia w galeriach handlowych, tj. obiektach o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m², obowiązuje zakaz handlu detalicznego, z którego wyłączono m.in. sklepy spożywcze, apteki, drogerie, kioski i Empiki oraz sklepy zoologiczne. Na terenie obiektów wielkopowierzchniowych możliwe jest też świadczenie wybranych usług, m.in. fryzjerskich i kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, szewskich, krawieckich czy pralniczych. W galeriach mogą też działać punkty gastronomiczne, prowadzące sprzedaż na wynos lub z dostawą.

 

Na terenie całego kraju zamknięte są kina (§ 9 ust. 15 rozporządzenia), teatry (§ 9 ust. 12 rozporządzenia) i muzea (§ 13 rozporządzenia). Mogą one wykonywać działalność z wykorzystaniem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, tj. de facto wykorzystując internet. W teatrach mogą się też odbywać próby, ćwiczenia czy nagrania, a muzea mogą udostępniać zbiory, które znajdują się na wolnym powietrzu.

 

Zakaz działalności obowiązuje również m.in. wesołe miasteczka, parki rozrywki, pokoje zagadek czy domy strachu (§ 9 ust. 20 rozporządzenia).

 

Prowadzenie działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, konferencje, spotkania, włączając działalność polegającą na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętych w PKD w podklasie 82.30.Z) jest dopuszczalne wyłącznie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (§ 9 ust. 19 rozporządzenia).

 

Bez zmian, w reżimie sanitarnym, działają natomiast nadal salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także salony tatuażu i piercingu (§9 ust. 22 rozporządzenia). Reżim sanitarny oznacza, że działalność takich podmiotów jest dopuszczalna pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest ona prowadzona przebywała wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. Ponadto, w miejscu prowadzonej działalności (np. w salonie fryzjerskim) może przebywać nie więcej niż 1 klient na 1 stanowisko obsługi, a takie stanowiska muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że są oddzielone przegrodą o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi. 

Jakich zmian możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?

Ograniczenia i obostrzenia obecnie obowiązujące w całym kraju można określić mianem „miękkiego” lockdownu. Rząd nie wyklucza jednak wprowadzenia surowszych ograniczeń, jeśli wprowadzone dotychczas nie przełożą się na ustabilizowanie sytuacji epidemicznej. Nadal wszyscy musimy się liczyć z wprowadzeniem „twardego” lockdownu, de facto ogólnonarodowej kwarantanny. Może to nastąpić praktycznie z dnia na dzień.

Tarcza branżowa 9.0

W dniu 16 kwietnia 2021 r. rząd przyjął kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych

Czytaj więcej »

Zmiany w ograniczeniach swobody działalności gospodarczej wprowadzone od 13 i 15 marca 2021 r.

Podstawa prawna

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 436) zmieniono rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 367, 415). Do dnia 28 marca 2021 r. wydłużono czas obowiązywania większości ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych rozporządzeniem z 26 lutego 2021 r. Jednocześnie – od dnia 13 marca 2021 r. – rozszerzono zakres obszaru szczególnie zagrożonego zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 obejmując nim, oprócz województwa warmińsko-mazurskiego, także województwo pomorskie.

Zaledwie dzień później, 11 marca 2021 r., zostało wydane kolejne rozporządzenie Rady Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 446) zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r., na mocy którego ponownie – od dnia 15 marca 2021 r. – rozszerzono zakres obszaru szczególnie zagrożonego zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 o dwa kolejne województwa – mazowieckie i lubuskie.

Te rozporządzenia stanowią kolejny wyraźny krok w kierunku ogólnokrajowego lockdownu. Biorąc pod uwagę istotny wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w ostatnich dniach, na pewno kolejne województwa z najwyższymi dobowymi wskaźnikami stwierdzonych zakażeń muszą być przygotowane na objęcie ich strefą obszaru szczególnie zagrożonego zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Nie można jednak wykluczyć, że jeszcze przed końcem marca tą strefą zostanie objęta cała Polska.

Uznanie określonego województwa za obszar szczególnie zagrożony zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oznacza dla przedsiębiorców działających na jego terenie to powrót do istotnych ograniczeń w swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzonych na mocy przepisów § 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r.

Ograniczenia w województwach objętych obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Na mocy zmienionego § 27 rozporządzenia z 26 lutego 2021 r. od 12 marca 2021 r. obszar województwa pomorskiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 436), a od 15 marca 2021 r. – obszar województwa mazowieckiego o lubuskiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 446) – został uznany za szczególnie zagrożony zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Te województwa dołączyły do województwa warmińsko-mazurskiego, uznanego za szczególnie zagrożone zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 już 27 lutego 2021 r. W tych czterech województwach obowiązuje szereg indywidualnie wprowadzonych zakazów i obostrzeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dla wielu branż oznacza to de facto stan „zamrożenia” działalności prowadzonej przez poszczególne branże, analogiczny do tego, który obowiązywał w Polsce do końca stycznia 2021 r.

Na obszarach szczególnie zagrożonych zakażeniem wirusem SARS-CoV-2:

 1. zamknięto baseny; drodze wyjątku od zakazu, mogą działać baseny przeznaczone dla pacjentów, znajdujące się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz baseny, na których trenują członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych;
 2. hotele co do zasady nie mogą przyjmować gości, a jedynie w drodze wyjątku mogą się w nich zatrzymywać osoby, które potrzebują noclegu w związku z wykonywaną pracą; prowadzenie usług hotelarskich zostało ograniczone tylko do oferty skierowanej dla klientów wymienionych enumeratywnie w § 28 ust. 2 rozporządzenia z 26 lutego 2021 r.

Funkcjonują hotele robotnicze i przeznaczone dla pracowników sezonowych. Istnieje też możliwość świadczenia usług hotelowych m.in. dla:

 • medyków,
 • pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
 • członków załóg samolotów,
 • członków obsad pociągów,
 • kierowców wykonujących transport drogowy,
 • zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub zawodów,
 • pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,
 • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

3. zamknięto kina, teatry i muzea; mogą one wykonywać działalność z wykorzystaniem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, tj. de facto wykorzystując internet; muzea mogą też udostępniać zbiory, które znajdują się na wolnym powietrzu;

 

4. w galeriach handlowych, tj. obiektach o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m², obowiązuje zakaz handlu detalicznego, z którego wyłączono m.in. sklepy spożywcze, apteki, drogerie, kioski i Empiki oraz sklepy zoologiczne (§ 28 pkt 14 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r.); na terenie obiektów wielkopowierzchniowych możliwe jest też świadczenie wybranych usług, m.in. fryzjerskich i kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, szewskich, krawieckich czy pralniczych; w galeriach mogą też działać punkty gastronomiczne, prowadzące sprzedaż na wynos.

Obostrzenia w działalności gospodarczej obowiązujące na terenie pozostałych województw

W pozostałych 12 województwach utrzymano status quo, tj. przedłużono do 28 marca 2021 r. już obowiązujący reżim prowadzenia działalności gospodarczej przez poszczególne branże.

Branże „odmrożone”

Otwarte pozostają galerie handlowe – obiekty o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m² (§ 10 rozporządzenia z 26 lutego 2021 r.). W ścisłym reżimie sanitarnym mogą być otwarte dla klientów wszystkie sklepy i punkty usług ulokowane w takich obiektach. Nieczynne pozostają jednak kina i sale zabaw. Klienci nie mogą też zjeść posiłku na miejscu, przy stoliku, w restauracjach i barach, które znajdują się na terenie galerii handlowych.

Hotele nadal są dostępne dla wszystkich klientów. Mogą świadczyć usługi w reżimie sanitarnym, a obłożenie nie może przekraczać 50% miejsc noclegowych, którymi dysponują. Restauracje hotelowe pozostają jednak zamknięte, co oznacza, że mogą jedynie serwować posiłki do pokoi.

Otwarte pozostają również podmioty prowadzące działalność twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD w dziale 90.0), w szczególności – kina i teatry. Mogą funkcjonować w reżimie sanitarnym. Oznacza to udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50% miejsc. Zajęte może być co drugie miejsca na widowni, jednak to ograniczenie nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących ani osób, które przyszły z dzieckiem poniżej 13. roku życia albo z osobą niepełnosprawną. Placówki kulturalno-rozrywkowe muszą też zapewnić, by widzowie lub słuchacze nosili maseczki i nie spożywali napojów ani posiłków.

W ścisłym reżimie sanitarnym nadal mogą działać baseny i stoki narciarskie. Otwarte pozostają także wszystkie podmioty prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu, itp., mające na celu poprawę samopoczucia. Mogą świadczyć usługi pod warunkiem zachowania odległości między klientami co najmniej 1,5 m.

W reżimie sanitarnym działają również kasyna oraz obiekty działalności związane z eksploatacją automatów do gier hazardowych (PKD w podklasie 92.00.Z). Oznacza to, że w takich lokalach może się znajdować nie więcej niż 1 osoba na 15 m² powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Klienci nie mogą też spożywać napojów ani posiłków.

Bez zmian, w reżimie sanitarnym, działają również salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także salony tatuażu i pircingu (§ 9 ust. 23 rozporządzenia z 26 lutego 2021 r.). Reżim sanitarny oznacza, że działalność takich podmiotów jest dopuszczalna pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest ona prowadzona przebywała wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. Przy tym, w miejscu prowadzonej działalności (np. w salonie fryzjerskim) może przebywać nie więcej niż 1 klient na 1 stanowisko obsługi, a takie stanowiska muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że są oddzielone przegrodą o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi. 

Branże nadal czekające na „odmrożenie”

Wszystkie punkty gastronomiczne, w tym także restauracje i bary zlokalizowane w galeriach handlowych czy w hotelach, pozostają zamknięte dla klientów, którzy chcieliby zjeść posiłek przy stoliku. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą nadal jedynie przygotowywać i sprzedawać dania na wynos. W przypadku restauracji hotelowych oznacza to serwowanie posiłków do pokoi.

Nie zniesiono też zakazu działania siłowni, klubów i salonów fitness, od którego obowiązują wprawdzie nadal pewne wyjątki dla sportowców i pacjentów, nie zmieniające jednak zasadniczo dramatycznej sytuacji branży. Zamknięte pozostają również siłownie i salony fitness, które znajdują się w galeriach handlowych czy kompleksach hotelowych. Na razie nie mogą też wznowić działalności aquaparki (§ 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 26 lutego 2021 r.).

Nieczynne pozostają dyskoteki i kluby nocne oraz wszystkie punkty, w których udostępniane są parkiety do tańca, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych (§ 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 26 lutego 2021 r.).

Jakich zmian możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?

Sytuacja epidemiczna w kraju pogarsza się z dnia na dzień. Z zapowiedzi rządu wynika, że poważnie rozważany jest scenariusz twardego locdownu w całym kraju. Jego wprowadzenie jest możliwe praktycznie w każdej chwili. Decyzje mają zapaść do końca tego tygodnia. Pozostaje liczyć na to, że ewentualny lockdown nie potrwa długo.

Tarcza branżowa 9.0

W dniu 16 kwietnia 2021 r. rząd przyjął kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych

Czytaj więcej »

Zmiany w ograniczeniach swobody działalności gospodarczej od 27 lutego 2021 r.

Podstawa prawna

W dniu 26 lutego 2021 Rada Ministrów wydała nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 367; dalej też – rozporządzenie), które zastąpiło kilkukrotnie nowelizowane rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 ze zm.). Rozporządzenie weszło w życie 27 lutego 2021 r., dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Na mocy nowego rozporządzenia do dnia 14 marca 2021 r. de facto wydłużono czas obowiązywania większości ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących na terenie naszego kraju w drugiej połowie lutego. Niemniej obecnie mają one nową podstawę prawną, ponieważ wynikają z przepisów nowego rozporządzenia. Restrykcji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w określonych sektorach i z korzystaniem z usług oferowanych przez przedsiębiorców dotyczą przepisy § 9-10 rozporządzenia z 26 lutego 2021 r.

Nowe rozporządzenie wstrzymuje odmrażanie gospodarki, które stopniowo wprowadzano w lutym br. W związku z dynamicznym wzrostem liczby zakażeń SARS-CoV-2, realny jest jednak powrót do lockdownu na większą skalę. Nie ma już bowiem wątpliwości, że w Polsce, podobnie jak na całym świecie, mamy do czynienia z kolejną falą epidemii.

W rozporządzeniu z 26 lutego 2021 r. przyjęto, że dodatkowe ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązują na obszarach szczególnie zagrożonych zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (rozdz. 4, § 27 i 28). Obecnie mamy więc do czynienia z powrotem do koncepcji modyfikacji obostrzeń w różnych regionach Polski, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej. Na tym etapie władze naszego kraju zdecydowały, że lockdownem objęte zostanie tylko województwo warmińsko-mazurskie, w którym pod koniec lutego odnotowano relatywnie najwięcej zachorowań na COVID.

Lockdown w województwie warmińsko-mazurskim

Na mocy § 27 rozporządzenia z 26 lutego 2021 r. obszar województwa warmińsko-mazurskiego został uznany za szczególnie zagrożony zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Do dnia 14 marca 2021 r. na terenie tego województwa obowiązuje szereg indywidualnie wprowadzonych zakazów i obostrzeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy w województwie warmińsko-mazurskim powrócili de facto do stanu „zamrożenia” działalności prowadzonej przez poszczególne branże, obowiązującego w Polsce do końca stycznia 2021 r.

Po dwóch tygodniach działania w reżimie sanitarnym zamknięto baseny. W drodze wyjątku od zakazu, mogą działać baseny przeznaczone dla pacjentów, znajdujące się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz baseny, na których trenują członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych.

Hotele, po zaledwie dwóch tygodniach od otwarcia w reżimie sanitarnym, ponownie nie mogą przyjmować gości „prywatnych”, a jedynie osoby, które potrzebują skorzystać z ich usług w związku z wykonywaną pracą i których pobyt, z reguły, nie generuje zysków.

Prowadzenie usług hotelarskich zostało ograniczone tylko do oferty skierowanej dla klientów wymienionych enumeratywnie w § 28 ust. 2 rozporządzenia. Funkcjonują hotele robotnicze i przeznaczone dla pracowników sezonowych. Istnieje też możliwość świadczenia usług hotelowych m.in. dla:

 • medyków,

 • pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,

 • członków załóg samolotów,

 • członków obsad pociągów,

 • kierowców wykonujących transport drogowy,

 • zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub zawodów,

 • pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,

 • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

Od 27 lutego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ponownie, po zaledwie dwóch tygodniach funkcjonowania w reżimie sanitarnym, zamknięto kina, teatry i muzea. Te podmioty mogą wykonywać działalność z wykorzystaniem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, tj. de facto wykorzystując internet. Muzea mogą też udostępniać zbiory, które znajdują się na wolnym powietrzu.

Po miesiącu funkcjonowania w reżimie sanitarnym, w galeriach handlowych, tj. obiektach o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m², ustanowiono zakaz handlu detalicznego, z którego wyłączono m.in. sklepy spożywcze, apteki, drogerie, kioski i Empiki oraz sklepy zoologiczne (§ 28 pkt 14 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r.). Na terenie obiektów wielkopowierzchniowych możliwe jest też świadczenie wybranych usług, m.in. fryzjerskich i kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, szewskich, krawieckich czy pralniczych. W galeriach mogą też działać punkty gastronomiczne, prowadzące sprzedaż na wynos.

Obostrzenia w działalności gospodarczej obowiązujące na terenie całej Polski, z wyłączeniem województwa warmińsko-mazurskiego, do 14 marca 2021 r.

W pozostałych 15 województwach utrzymano natomiast status quo, tj. przedłużono do 14 marca 2021 r. zasady obowiązujące w całej Polsce do końca lutego 2021 r.

Branże „odmrożone”

Oznacza to, że otwarte pozostają galerie handlowe – obiekty o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m² (§ 10 rozporządzenia). W ścisłym reżimie sanitarnym mogą być otwarte dla klientów wszystkie sklepy i punkty usług ulokowane w takich obiektach. Nieczynne pozostają jednak kina i sale zabaw. Klienci nie mogą też zjeść posiłku na miejscu, przy stoliku, w restauracjach i barach, które znajdują się na terenie galerii handlowych.

 

Hotele nadal są dostępne dla wszystkich klientów. Mogą świadczyć usługi w reżimie sanitarnym, a obłożenie nie może przekraczać 50% miejsc noclegowych, którymi dysponują. Restauracje hotelowe pozostają jednak zamknięte, co oznacza, że mogą jedynie serwować posiłki do pokoi.

 

Otwarte pozostają również podmioty prowadzące działalność twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD w dziale 90.0), w szczególności – kina i teatry. Mogą funkcjonować w reżimie sanitarnym. Oznacza to udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50% miejsc. Zajęte może być co drugie miejsca na widowni, jednak to ograniczenie nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących ani osób, które przyszły z dzieckiem poniżej 13. roku życia albo z osobą niepełnosprawną. Placówki kulturalno-rozrywkowe muszą też zapewnić, by widzowie lub słuchacze nosili maseczki i nie spożywali napojów ani posiłków.

 

W ścisłym reżimie sanitarnym nadal mogą działać baseny i stoki narciarskie. Otwarte pozostają także wszystkie podmioty prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu, itp., mające na celu poprawę samopoczucia. Mogą świadczyć usługi pod warunkiem zachowania odległości między klientami co najmniej 1,5 m.

 

W reżimie sanitarnym działają również kasyna oraz obiekty działalności związane z eksploatacją automatów do gier hazardowych (PKD w podklasie 92.00.Z). Oznacza to, że w takich lokalach może się znajdować nie więcej niż 1 osoba na 15 m² powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Klienci nie mogą też spożywać napojów ani posiłków.

 

Bez zmian, w reżimie sanitarnym, działają również salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także salony tatuażu i peircingu (§9 ust. 23 rozporządzenia). Reżim sanitarny oznacza, że działalność takich podmiotów jest dopuszczalna pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest ona prowadzona przebywała wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. Przy tym, w miejscu prowadzonej działalności (np. w salonie fryzjerskim) może przebywać nie więcej niż 1 klient na 1 stanowisko obsługi, a takie stanowiska muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że są oddzielone przegrodą o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi. 

Branże nadal czekające na „odmrożenie”

Wszystkie punkty gastronomiczne, w tym także restauracje i bary zlokalizowane w galeriach handlowych czy w hotelach, pozostają zamknięte dla klientów, którzy chcieliby zjeść posiłek przy stoliku. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą nadal jedynie przygotowywać i sprzedawać dania na wynos. W przypadku restauracji hotelowych oznacza to serwowanie posiłków do pokoi.

 

Nie zniesiono też zakazu działania siłowni, klubów i salonów fitness, od którego obowiązują wprawdzie nadal pewne wyjątki dla sportowców i pacjentów, nie zmieniające jednak zasadniczo dramatycznej sytuacji branży. Zamknięte pozostają również siłownie i salony fitness, które znajdują się w galeriach handlowych czy kompleksach hotelowych. Na razie nie mogą też wznowić działalności aquaparki (§9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

 

Nieczynne pozostają dyskoteki i kluby nocne oraz wszystkie punkty, w których udostępniane są parkiety do tańca, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych (§9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).

Czego możemy się spodziewać po 14-tym marca

Niestety sytuacja epidemiczna w kraju nie pozwala na optymizm. Z zapowiedzi rządu wynika, że na razie nie bierze się pod uwagę twardego locdownu w całym kraju. Najbardziej realnym scenariuszem wydaje się rozszerzenie obszaru szczególnie zagrożonego zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dotyczy to zwłaszcza województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, w których wskaźniki zakażeń SARS-CoV-2 niepokojąco zbliżają się do tych w warmińsko-mazurskim.

 

Tarcza branżowa 9.0

W dniu 16 kwietnia 2021 r. rząd przyjął kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych

Czytaj więcej »