Kredyty w dobie COVID: wakacje kredytowe i dopłaty do odsetek

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza m.in. dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii, jak również reguluje też możliwość skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych przez konsumentów. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tych korzyści?

Komu przysługują tzw. ustawowe wakacje kredytowe?

 • Dotyczy kredytobiorcy – konsumenta, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu

Jeżeli stroną umowy jest więcej niż jeden kredytobiorca, dla spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.

 

Jeżeli kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy kredytu z danym kredytodawcą, wniosek o zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć tylko jednej z tych umów.

Czym są tzw. ustawowe wakacje kredytowe?

Ustawowe wakacje kredytowe -> zawieszenie na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat

Jedyne opłaty ponoszone w tym okresie to opłaty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami kredytów

 

 

Do wniosku o zawieszenie spłaty kredytu należy dołączyć m.in. oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu.

Wykonanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy, na okres wskazany przez kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.

Czy tzw. ustawowe wakacje kredytowe skutkują przedłużeniem trwania umowy kredytu

TAK

Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy.

Przepisy o tzw. ustawowych wakacjach kredytowych mają zastosowanie do umów kredytów określonych w Tarczy Antykryzysowej 4.0., zawartych przed dniem 13 marca 2020 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Kredyty z dopłatami do odsetek

Warunki udzielenia kredytu z dopłatami do odsetek:

Kto może z tego skorzystać? – przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1.  na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów „przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji” w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
 2. wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19;
 3. nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy – Tarczy Antykryzysowej;
 4. utracił płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań, lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

Warunkiem uzyskania kredytu z dopłatą będzie złożenie przez przedsiębiorcę odpowiedniego wniosku do banku udzielającego takich kredytów i podjęcie przez bank pozytywnej decyzji kredytowej.

 

Termin na zawarcie umowy kredytu z dopłatą -> 31 grudnia 2020 r.

 

Kredytów będą udzielały banki, które zawrą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ich listę BGK publikuje na swojej stronie internetowej.

 

Dopłaty przysługują do odsetek od kredytu w wielkości 2 lub 1 punktu procentowego. Dla małych i średnich przedsiębiorców mają to być 2 punkty, a 1 punkt dla pozostałych przedsiębiorców.

 

Dopłaty wypłacane będą za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

 

Przedsiębiorca będzie spłacał część odsetek należnych bankowi stanowiących różnicę między odsetkami naliczonymi według oprocentowania i kwotą dopłaty.

 

Zmiany dla przedsiębiorców, pracodawców i pracowników, jakie niesie tarcza 3.0

Dnia 16 maja weszła w życie ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875), czyli tarcza antykryzysowa 3.0. Nowa regulacja, precyzuje przepisy już obowiązujące, proponuje kolejne ułatwienia, rozszerza pomoc na nowe podmioty, a w niektórych przypadkach wprowadza też nowe obowiązki. Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia tzw. Tarczy 3.0.

Zmiany dotyczące przedsiebiorców

Wsparcie:

 • rozszerzenie kręgu beneficjentów mikropożyczki (również dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia 2020 r., a nie jak dotychczas – przed 1 marca).

Udogodnienia:

 • wydłużenie terminu na dokonanie obowiązkowej dematerializacji akcji,
 • wydłużenie terminów materialnoprawnych w gospodarce odpadami na:
  • złożenie rocznych sprawozdań do bazy danych odpadowych,
  • złożenie niektórych sprawozdań z ustawy o odpadach,
  • złożenie rocznych sprawozdań dla punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  • sporządzenie audytu dla firm przetwarzających odpady oraz organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • wydawanie przez marszałków zaświadczeń ADR.
 • zwolnienie żeglugi pasażerskiej i towarowej z opłat publicznych w sezonie letnim,
 • uproszczenie i skrócenie kontroli w transporcie drogowym,
 • odstąpienie od pobierania opłat dodatkowych, tj. odsetek, rekompensat i kar umownych przez Lasy Państwowe.

Pozostałe:

 • powrót posiedzeń jawnych w postępowaniu przed KIO,
 • nowy podatek od platform streamingowych (VOD),
 • ograniczenie możliwości egzekucji z nieruchomości należących do osób fizycznych,
 • zwiększenie ochrony tzw. antylichwiarskiej dla klientów firm pożyczkowych.

Zmiany dotyczące pracodawców

Wspracie:

 • dofinansowania:
  • od starosty do wynagrodzeń pracowników przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w części, w której nie uzyskano dotacji do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych,
  • z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników dla podmiotów instytucjonalnych opiekujących się pomnikiem historii lub miejscem światowego dziedzictwa,
 • zwolnienie ze składek również dla:
  • przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których przychód przekroczył ustawowy limit, ale osiągnęli dochód nie większy niż 7000 zł,
  • przedsiębiorców korzystających z ulgi na start,
 • świadczenie postojowe dostępne będzie również dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w lutym i marcu 2020 r. (dotychczas przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w lutym lub marcu br. byli wyłączeni z możliwości ubiegania się o świadczenie postojowe).

Udogodnienia:

zmiana warunków zatrudnienia cudzoziemca odbędzie się bez konieczności uzyskania nowego zezwolenia na pracę albo oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Reorganizacje | Restrukturyzacje w szerszym znaczeniu | M&A

Szczególna sytuacja w zw. z COVID -19 wymusiła częstsze niż dotychczas używanie terminu „restrukturyzacja” w nieco szerszym znaczeniu niż to, wynikające z ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Restrukturyzacja w szerszym rozumieniu (reorganizacja) to wszelkie procesy strukturalnych zmian w przedsiębiorstwie  np. podziały, połączenia.

Wydaje się, że w związku z przeciwdziałaniem trudnej sytuacji przedsiębiorstw w zw. z COVID-19 takie procesy restrukturyzacyjne przybierać będą głównie formę:

 • podziału (np. wydzielenie z przedsiębiorstwa części przynoszącej straty lub nierokującej dalszego rozwoju),
 • likwidacji lub
 • sprzedaży niedochodowej części przedsiębiorstwa.

Celem takich reorganizacji będzie chęć uchronienia operacyjnego „rdzenia” przedsiębiorstwa przed partycypacją w stratach, a być może w konsekwencji koniecznością ogłoszenia upadłości lub likwidacją. Niezależnie od przyjętego modelu reorganizacji, jest ona narzędziem prawnym, dzięki któremu przedsiębiorstwo, które funkcjonuje, mimo trwającego kryzysu, ma szanse minimalizować powstałe straty i przetrwać recesję.

W dobie kryzysu spowodowanego COVID-19 widoczna jest zwiększona również liczba sprzedaży przedsiębiorstw. Właściciele podmiotów dotkniętych kryzysem zamiast likwidacji decydują się często na zbycie biznesu, w konsekwencji zwiększa się ilość podmiotów poszukujących przedsiębiorstw do nabycia (np. funduszy inwestycyjnych).

Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku

Tarcza antykryzysowa 4.0., podpisana przez Prezydenta w dniu 23 czerwca 2020 r. wprowadza istotne przepisy, które pozwalają na otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego samodzielnie przez przedsiębiorcę. Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku:

Czytaj więcej »

Upadłość – bieg terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Na mocy przepisów Tarcza 2.0. bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, jeśli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w:

–  okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (od 14 marca 2020 r.  do 20 marca 2020 r.) albo

– stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.),

z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19.

Podstawą do ogłoszenia upadłości dłużnika jest niewypłacalność. Za niewypłacalnego uznaje się takiego dłużnika, który:

 • utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, lub
 • posiada zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące (w przypadku osób prawnych/jednostek organizacyjnych).

Istotne jest wprowadzenie domniemania, że stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19,  jeżeli powstał w czasie trwania stanu zagrożenia zagrożenia epidemicznego albo epidemii.

Po tym okresie  30-dniowy termin na wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości biegnie na nowo.

Odpowiedzialność członków zarządu

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości (wydanie postanowienia o otwarciu postępowania     restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia     układu) we właściwym czasie przez członka zarządu sp. z o.o. jest szczególnie istotne z punkty widzenia jego odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania spółki. Jeżeli wykaże on, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości (wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego) może on uchylić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki.      

 

Za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki, pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość spółki grozi ponadto odpowiedzialność karna.

UWAGA! Warunkiem skorzystania z wielu form wsparcia dla przedsiębiorców przewidzianych w przepisach tarcz antykryzysowych jest brak wystąpienia przesłanek do ogłoszenia upadłości lub brak ogłoszenia upadłości.

Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku

Tarcza antykryzysowa 4.0., podpisana przez Prezydenta w dniu 23 czerwca 2020 r. wprowadza istotne przepisy, które pozwalają na otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego samodzielnie przez przedsiębiorcę. Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku:

Czytaj więcej »

Organizacja pracy w zakładzie pracy w związku z COVID-19

Polecenie pracy zdalnej

Praca zdalna rozumiana jest jako praca określona w umowie o pracę wykonywana poza miejscem jej stałego wykonywania przez czas oznaczony.

Polecenie pracy zdalnej musi nastąpić w celu:

 • zwalczania zakażenia,
 • zapobiegania rozprzestrzenianiu się,
 • profilaktyki oraz
 • zwalczaniu skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby COVID-19

– w praktyce więc każdy pracodawca może polecić swoim pracownikom pracę zdalną.

Co oznacza wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania?

Oznacza to, że pracodawca nie może powierzyć pracownikowi wykonywania innej rodzajowo pracy niż ta określona w umowie o pracę, nie może także wypłacić mu z tego względu niższego wynagrodzenia – ewentualnej zmiany warunków zatrudnienia czy stałego rozkładu czasu pracy można dokonać za pomocą porozumienia zmieniającego warunki płacowe lub za pomocą wypowiedzenia zmieniającego. Pamiętać jednak należy, że w przypadku braku zgody pracownika na zmienione warunki pracy, umowa z pracownikiem ulega rozwiązaniu.

Forma polecenia pracy zdalnej

Ustawa nie wskazuje formy polecenia pracy zdalnej. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) wskazuje, że takie polecenie może zostać wydane w dowolnej formie, również ustnie. W interesie obu stron stosunku pracy (pracownika i pracodawcy) jest jednak potwierdzenie faktu polecenia pracy zdalnej (np. pismo skierowane do pracownika, służbowy e-mail).

Miejsce wykonywania pracy zdalnej

Wykonywanie pracy zdalnej poza miejscem jej stałego wykonywania oznacza, że pracodawca może powierzyć wykonywanie pracy zdalnej także w innym miejscu niż dom pracownika. Co więcej, zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), w wypadku zgłoszenia przez pracownika braku możliwości świadczenia pracy w miejscu zamieszkania, obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie pracownikowi innego miejsca wykonywania pracy zdalnej.

Uregulowanie kosztów pracy zdalnej

Pracodawca nie może zlecić pracownikowi wykonywania określonej pracy bez zapewnienia mu niezbędnych do tego narzędzi – pracodawca ma obowiązek zapewnić sprzęt służbowy. Brak zapewnienia sprzętu służbowego wymaga dokonania uzgodnień z pracownikiem co do uregulowania przez pracodawcę kosztów użycia przez pracownika sprzętu prywatnego.

Udzielenie pracownikowi zaległego urlopu

Jeżeli zapotrzebowanie na pracę danego pracownika jest w okresie epidemii COVID-19 zmniejszone, pracodawca może udzielić pracownikowi zaległego urlopu.

W wypadku zatem, gdy pracownik ma niewykorzystany zaległy urlop, pracodawca musi mu tego urlopu udzielić we wskazanym wyżej terminie i nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu (tak: wyrok Sądu Najwyższego z 2 września 2003 r., sygn. akt I PK 403/02; wyrok Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt I PK 124/05).

Pracodawca może jednostronnie wyznaczyć termin wykorzystania zaległego urlopu np. w okresie epidemii COVID-19.

Wprowadzenie przestoju

W sytuacji, gdy pracodawca zmuszony jest zamknąć zakład pracy (lub jego część), a nie ma możliwości polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej, pracownikowi za czas niewykonywania pracy będzie przysługiwało wynagrodzenie (wynagrodzenie za czas przestoju).

Za przestój uważana jest przerwa w pracy spowodowana przeszkodami z przyczyn dotyczących pracodawcy. Państwowa Inspekcja Pracy uznała, że taką przyczyną jest także konieczność zamknięcia zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19. PIP uznała tę przyczynę za przyczynę dotyczącą pracodawcy, mimo że przez niego niezawinioną.

Zastosowanie znajdzie tutaj art. 81 § 1 Kodeksu pracy. Z przepisu tego wynika, że:

pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli ww. składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – pracownikowi przysługuje 60% wynagrodzenia (dotyczy to m.in. pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie akordowe lub prowizyjne). 

 

W każdym wypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu pracy.

Objęcie pracownika przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy przyznaje pracodawcom uprawnienie do objęcia pracownika przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy, a ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych umożliwia skorzystanie z powyższych rozwiązań temu pracodawcy, u którego w następstwie wystąpienia COVID-19 wystąpił spadek obrotów gospodarczych (zgodnie z definicją zawartą w ww. ustawie).

Warunkiem objęcia pracownika przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy jest:

 • uprzednie wprowadzenie takiego trybu wykonywania pracy oraz
 • ustalenie jego warunków.
 1. Wprowadzenie trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu, które pracodawca zawiera ze związkami zawodowymi albo z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy (np.: w drodze głosowania internetowego, głosowania do urn, na zebraniu załogi) – jeśli nie działają związki zawodowe. Ustawa pozwala na zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników, którzy byli wcześniej wybrani w innym celu. Przepisy nie rozstrzygają, co w sytuacji, gdy przeprowadzenie wyborów jest utrudnione, a przedstawiciele pracowników nie byli dotychczas wybierani. Z uwagi na fakt, że nie przewidziano innej możliwości odstąpienia od wyborów, pracodawca, który chce zawrzeć porozumienie będzie musiał doprowadzić do wyłonienia przedstawicieli pracowników.
 2. Kopię porozumienia pracodawca przekazuje właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Owe porozumienia nie powinny dotyczyć indywidualnie jednego pracownika. W porozumieniu takim należy ustalić grupy zawodowe, które będą objęte przestojem ekonomicznym/obniżonym wymiarem czasu pracy oraz m.in. okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

 

Co istotne, pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętym przestojem ekonomicznym i obniżonym wymiarem czasu pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Więcej na ten dofinansowań wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP oraz warunków obniżenia wynagrodzeń pracowników pisaliśmy tutaj.

Modyfikacja warunków zatrudnienia

U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dopuszczalne jest także ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin oraz nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Pracodawca może także zawrzeć ze związkami zawodowymi albo z przedstawicielami pracowników porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin oraz porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku

Tarcza antykryzysowa 4.0., podpisana przez Prezydenta w dniu 23 czerwca 2020 r. wprowadza istotne przepisy, które pozwalają na otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego samodzielnie przez przedsiębiorcę. Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku:

Czytaj więcej »

Szczególne rozwiązania dotyczące najmu lokalu usługowego w czasie epidemii COVID-19

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „Ustawa”) wprowadza szereg regulacji szczególnych dotyczących najmu lokali w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

„Wakacje czynszowe” w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

Zgodnie z art. 15ze Ustawy, w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.

Na mocy Ustawy najemcy nie są zatem zobowiązani w powyższym okresie do:

regulowania na rzecz wynajmującego jakichkolwiek świadczeń przewidzianych w umowie najmu, w tym zarówno czynszu, opłat eksploatacyjnych jak i ewentualnych kar umownych,

 

pod warunkiem, że:

 

najemca złoży wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu oraz dodatkowych sześciu miesięcy.

Taka oferta winna być złożona

w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

W przypadku braku złożenia takiej oferty w ww. terminie, ustawowe ograniczenia wzajemnych zobowiązań stron przestają być wiążące dla wynajmującego, a co za tym idzie najemca zobowiązany będzie do uiszczenia wszystkich należności związanych z zawartą umową.

Wydłużenie umów najmu, których okres obowiązywania kończy się po 31 marca 2020 r., a przed 30 czerwca 2020 r.

Na mocy art. 31s Ustawy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie Ustawy (31 marca 2020 r.), a który upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych.

Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy złożonego najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania umowy.

Powyższe nie ma zastosowania:

 1. do najemcy, który w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzających dzień wejścia w życie Ustawy albo przez cały czas obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzający dzień wejścia w życie Ustawy, jeżeli umowa ta obowiązywała przez czas krótszy niż 6 miesięcy, był w zwłoce z zapłatą:
  • czynszu lub
  • innych niż czynsz opłat za używanie lokalu lub
  • opłat niezależnych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych

 – za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc, lub

2. jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca używał tego lokalu w sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód, lub

3. jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego, lub

4. do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

Zakaz wypowiadania najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu

Art. 31t Ustawy wprowadza czasowy zakaz wypowiedzenia najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu. Artykuł ten stanowi, iż do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu.

Powyższego zakazu nie stosuje się w przypadku:

wypowiadania umowy najmu lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w związku z:

 • naruszeniem przez najemcę postanowień umowy najmu, lub
 • naruszenie przez najemcę przepisów prawa dotyczących sposobu używania tego lokalu, lub
 • koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal.

Uprawnienie do umorzenia lub odroczenia płatności czynszu lokali publicznych

Starostowie oraz prezydenci miast na prawach powiatu zostali Ustawą upoważnieni do:

umarzania lub odraczania płatności należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami, a które przypadają Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę, bez zgody wojewody.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o:

odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku do podmiotów, których:

 • płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
 • i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.

Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku

Tarcza antykryzysowa 4.0., podpisana przez Prezydenta w dniu 23 czerwca 2020 r. wprowadza istotne przepisy, które pozwalają na otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego samodzielnie przez przedsiębiorcę. Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku:

Czytaj więcej »

Jak obniżyć wynagrodzenie pracowników w dobie epidemii?

Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uprawnia pracodawcę, który spełnia wszystkie poniżej wskazane warunki do zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia dopuszczalne jest u pracodawcy:

 • u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
 • który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Porozumienie określa zakres zmian oraz czas ich obowiązywania

W wyniku zawarcia takiego porozumienia może na przykład zostać obniżone wynagrodzenie pracowników (ale nigdy nie poniżej wynagrodzenia minimalnego), czy wymiar czasu pracy. Jeśli umowy o pracę przewidują szczególny rodzaj uprawnień, na przykład w zakresie premii, można je również zawiesić w drodze tego porozumienia.

Porozumienie zawierane jest z reprezentacją pracowników

Pracodawcy nieobjęci działalnością związków zawodowych zawierają porozumienie z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w takim trybie, jak zazwyczaj są u niego wybierani. Kopia porozumienia musi zostać przekazana przez pracodawcę do okręgowego inspektora pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia.

Wypowiedzenie zmieniające

Pracodawca może także zmienić pracownikowi indywidualnie warunki pracy i płacy. W celu wypowiedzenia pracownikowi warunków pracy lub płacy należy pracownikowi zaproponować nowe warunki (tj. np. obejmujące niższe wynagrodzenie) na piśmie. Nie mogą być to jednak propozycje, co do których z góry wiadomo, że nie zostaną one zaakceptowane przez wielu pracowników.

 

Pracodawca może także zmienić pracownikowi indywidualnie warunki pracy i płacy. W celu wypowiedzenia pracownikowi warunków pracy lub płacy należy pracownikowi zaproponować nowe warunki (tj. np. obejmujące niższe wynagrodzenie) na piśmie. Nie mogą być to jednak propozycje, co do których z góry wiadomo, że nie zostaną one zaakceptowane przez wielu pracowników.

Pracownikowi, którego obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, pod koniec kwietnia 2020 r. wręczono wypowiedzenie zmieniające określające nowe warunki pracy i płacy. Pracownik odmówił przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego przed 15 maja 2020 r. Umowa rozwiązuje się z końcem maja 2020 r.

Pracownikowi, którego obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, pod koniec kwietnia 2020 r. wręczono wypowiedzenie zmieniające określające nowe warunki pracy i płacy. Pracownik nie ustosunkował się do wręczonego mu wypowiedzenia zmieniającego. Umowa o pracę trwa nadal, ale od 1 czerwca 2020 r. na nowych warunkach.

Ważne! Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w sprawie konieczności złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków do połowy okresu wypowiedzenia. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Istota wypowiedzenia zmieniającego polega więc na zaproponowaniu pracownikowi nowych warunków zatrudnienia, które zaczną obowiązywać po upływie okresu wypowiedzenia, o ile pracownik nie odmówi ich przyjęcia.

Porozumienie zmieniające

Porozumienie zmieniające to sposób, nieprzewidziany wprost w kodeksie pracy, który pozwala na modyfikacje warunków zatrudnienia. Porozumienie zmieniające wymaga dla modyfikacji warunków zatrudnienia zgody pracownika.

Dla swej ważności porozumienie wymaga łącznego spełnienia dwóch kryteriów:

 • musi konkretnie wskazywać, które warunki umowy zostaną zmienione, oraz
 • musi zawierać zgodne oświadczenie woli stron, co do ich zmiany.

Warto także wskazać datę, od której nowe regulacje będą obowiązywały. W przypadku braku takiego terminu zmiany obowiązują od daty zawarcia porozumienia. Jest to więc możliwość natychmiastowej zmiany warunków zatrudnienia.

 

Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku

Tarcza antykryzysowa 4.0., podpisana przez Prezydenta w dniu 23 czerwca 2020 r. wprowadza istotne przepisy, które pozwalają na otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego samodzielnie przez przedsiębiorcę. Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku:

Czytaj więcej »

Pożyczki i subwencje z funduszy publicznych

Tarcza 2.0 daje przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o pożyczki i subwencje ze środków publicznych. Środki publiczne wypłacane przedsiębiorcom – w zależności od rodzaju wsparcia – pochodzą z różnych źródeł, tj. z Funduszu Pracy, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

Mikropożyczka dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy

Dla mikroprzedsiębiorcy

do 5 tys. złotych

Warunkowo bezzwrotna pożyczka

Przepisy Tarczy 2.0 przewidują możliwość umorzenia pożyczki przez wypłacający ją Powiatowy Urząd Pracy, o ile przedsiębiorca w terminie trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki złoży oświadczenie o kontynuowaniu prowadzenia działalności gospodarczej. Aby ubiegać się o udzielenie takiej pożyczki, nie trzeba wykazywać spadku obrotów wywołanego epidemią.

 

Pożyczka dedykowana jest w szczególności samozatrudnionym, którzy w obliczu epidemii COVID-19 stracili możliwość świadczenia usług (fryzjerzy, fizjoterapeuci i in., w których wymagany jest bezpośredni kontakt z klientem). W obliczu zwolnienia ze składek ZUS, taka pożyczka może pomóc pokryć podstawowe koszty działalności gospodarczej w okresie przestoju.

Wsparcie z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP)

każdego przedsiębiorcy, który zmaga się z ekonomicznymi następstwami epidemii

ustalana indywidualnie

ustalany indywidulanie, w szczególności pożyczka, gwarancja, poręczenie, leasing i in., udzielane na warunkach rynkowych

Na mocy Tarczy 2.0. przedsiębiorcy, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, będą̨ mogli starać się o udzielenie specjalnego wsparcia ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. lub spółek od niej zależnych. Uzyskane wsparcie ma służyć zapewnieniu beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujących po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.

 

Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest trudna sytuacja finansowa przedsiębiorcy, tj. sytuacja, w której nastąpił spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19, rozumiany w taki sam sposób, jak przy ubieganiu się przez przedsiębiorcę̨ o dofinansowanie wynagrodzeń́ pracowniczych z FGŚP, tj. jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; lub
 • nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Tarcza 2.0 zakłada, że wsparcie z ARP może zostać przyznane każdemu przedsiębiorcy, prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium RP. Ze wsparcia z APR nie będą mogli jedynie skorzystać przedsiębiorcy, wobec których ogłoszono upadłość oraz wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne, a także przedsiębiorcy, których trudna sytuacja finansowa nie jest następstwem COVID-19. Wsparcie z APR udzielane będzie po dokonaniu weryfikacji zasadności wniosku o udzielenie wsparcia, na podstawie umowy wsparcia zawieranej przez ARP z przedsiębiorcą, w której zostanie określony cel, na jaki może zostać przeznaczone wsparcie oraz zasady i termin jego zwrotu.

Wielkość oraz rodzaj wsparcia winny być uzależnione od faktycznych skutków ekonomicznych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również̇ od skali prowadzonej działalności.

Przedmiotowe wsparcie może zostać przyznane w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych.

W celu uzyskania wsparcia z ARP, przedsiębiorca zobowiązany będzie do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, do którego będzie musiał załączyć:

 • oświadczenie potwierdzające jego trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz dane dotyczące sytuacji finansowej; oraz
 • informację zawierającą opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej.

Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia z ARP ma być rozpatrywany niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, natomiast umowa dotycząca udzielenia wsparcia ma być zawierana w terminie do 5 dni od dnia uzgodnienia warunków umowy z beneficjentem.

Wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)

przedsiębiorców zatrudniających pracowników, którzy zmagają się z ekonomicznymi następstwami epidemii

ustalana indywidualnie, zależna od stanu zatrudnienia

subwencje zwrotne (częściowo umarzane)

Tarcza 2.0 uwydatnia rolę Polskiego Funduszu Rozwoju w walce przedsiębiorców ze skutkami COVID-19. Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników to program o wartości blisko 100 mld zł skierowany do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program składa się z 3 podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5% PKB): Do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł. Podmioty, które skorzystają z programu otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł.

 

Uzyskanie pomocy z PFR jest możliwe przy spełnieniu przez przedsiębiorcę następujących warunków:

 • przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium RP i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium RP;
 • spadek obrotów gospodarczych (spadek sprzedaży towarów lub usług o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po dniu 1 lutego 2020 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku, w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania brak zalegania z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość);
 • nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.

 

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach Polskiego Funduszu Rozwoju instrumentem finansowym wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców mają być subwencje zwrotne PFR (umarzane częściowo), które mogą być przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Zasady przyznawania subwencji zawierają szereg wyłączeń co do jej przeznaczenia, m. in. zakaz nabycia innego przedsiębiorstwa lub zakaz płatności do właściciela lub osób z właścicielem powiązanych.

 

Okres subwencji wynosi 3 lata, a zwrot subwencji następuje na warunkach określonych w programie i umowie subwencji. Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania beneficjenta programu winny zostać określone każdorazowo w umowie subwencji.

 

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

MIKROPRZEDSIĘBIORCY

Maksymalna wysokość udzielanego wsparcia finansowego dla mikroprzedsiębiorców ma wynosić 324.000 zł, w zależności od liczby zatrudnionych i spadku przychodów na skutek epidemii COVID-19 (szacowana średnia wartość pomocy dla mikro przedsiębiorców to kwota ok. 72-96 tys. zł).

 

Udzielona mikro przedsiębiorcy subwencja może zostać umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności gospodarczej;
 • 50% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia przez 12 miesięcy.

Mali i średni przedsiębiorcy

Maksymalna wysokość udzielanego wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorców ma wynosić 3.500.000 zł, w zależności od wysokości przychodów za 2019 rok i skali spadku przychodów na skutek epidemii COVID-19 (szacowana średnia wartość pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców to kwota ok. 1,9 mln zł).

 

Udzielona małemu i średniemu przedsiębiorcy subwencja może zostać umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
 • 25% w zależności od poniesionej straty na sprzedaży;
 • 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia przez 12 miesięcy.

 

Każdorazowo szczegółowe zasady zwrotu subwencji określać ma umowa pomiędzy PFR a Ministerstwem Rozwoju.

Duzi przedsiębiorcy

Poza koniecznością spełnienia warunków brzegowych otrzymania subwencji wymienionych wyżej (tj. m.in. spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po dniu 1 lutego 2020 r. oraz prowadzenia działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.) dla dużych przedsiębiorców wsparcie z PFR jest możliwe, gdy:

 • utracili oni zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 • wykazują niemożność otrzymania płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
 • w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
 • są uczestnikami Programów Sektorowych.

 

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania beneficjenta, w tym warunki umorzenia subwencji oraz ewentualne zakazy dot. celu przeznaczenia środków, zależne są jedynie od treści umowy o subwencję.

 

Finansowanie PFR dostępne dla dużych przedsiębiorców może mieć formę następujących instrumentów:

 • finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości nawet do 1 mld zł;
 • finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot;
 • finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

 

Zakładana kwota środków bezzwrotnych przeznaczonych na pomoc dużym przedsiębiorcom ma wynosić ok. połowy kwoty przeznaczonej na wsparcie tej kategorii przedsiębiorców i może osiągnąć wartość 12 mld zł.

Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku

Tarcza antykryzysowa 4.0., podpisana przez Prezydenta w dniu 23 czerwca 2020 r. wprowadza istotne przepisy, które pozwalają na otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego samodzielnie przez przedsiębiorcę. Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku:

Czytaj więcej »

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Pracy

W celu dofinansowania wynagrodzeń (również należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne) pracodawca może wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczeń z Funduszu Pracy.

Warunkiem uzyskania takiego dofinansowania jest spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, czyli:

zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

 1. co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 2. co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 3. co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowania nie przysługują w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

 

Dofinansowanie wynagrodzeń (i składek) przysługuje na okres nie dłuższy niż 3  miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Pracodawca jest obowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych dofinansowaniem przez okres dofinansowania.

Podmioty, mogące ubiegać się o dofinansowanie:

 1. mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
 2. mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
 3. średni przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

 

 

Dofinansowanie przysługuje do wynagrodzeń osób zatrudnionych na postawie:

 • umowy o pracę,
 • umowy o pracę nakładczą,
 • umowy zlecenia,
 • umowy o świadczenie usług, do której, na podstawie k.c., stosuje się przepisy o umowie zlecenia,
 • innej podstawie niż stosunek pracy na rzecz rolniczej spółdzielni/innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu osoba zatrudniona podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.

Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku

Tarcza antykryzysowa 4.0., podpisana przez Prezydenta w dniu 23 czerwca 2020 r. wprowadza istotne przepisy, które pozwalają na otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego samodzielnie przez przedsiębiorcę. Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku:

Czytaj więcej »

Dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

W celu dofinansowania wynagrodzeń (również składek na ubezpieczenie społeczne) pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy pracodawca może wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

DEFINICJE

przestój ekonomiczny – okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy

obniżony wymiar czasu pracy – obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy

Gdy pracownik objęty przestojem ekonomicznym:

pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( tj. 2 600 zł brutto), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy

Wysokość dofinansowania z FGŚP

w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

 

Maksymalna kwota dofinansowania na pracownika to zatem 1.533,09 zł (brutto), w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w przeliczeniu na pełny etat (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%). 

Gdy pracownik objęty obniżony wymiarem czasu pracy:

pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. 2 600 zł brutto), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wysokość dofinansowania z FGŚP

do wysokości połowy wynagrodzenia za pracę po obniżeniu wymiaru czasu pracy, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

 

Maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie zatem 2.452,27 zł (brutto), w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%).

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie:

 • przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną  wykonująca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej),
 • organizacja pozarządowa (np. fundacje, stowarzyszenia not for profit),
 • państwowa osoba prawna.

Warunki, które muszą być spełnione po stronie podmiotu ubiegającego się o wsparcie

 1. Nastąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, czyli spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym
 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego lub
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego

Przy czym w obu przypadkach za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych.

2. Podmiot ubiegający się o wsparcie nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FGŚP, FP lub FS do 3. kwartału 2019 r. (wyjątek podmiot zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności)

3. Wobec podmiotu ubiegającego się o wsparcie nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości

4. Pracodawca musi zawrzeć porozumienie określające warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasy pracy z organizacją związkową, zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników

Dofinansowanie przysługuje do wynagrodzeń osób zatrudnionych na postawie:

 • umowy o pracę,
 • umowy o pracę nakładczą,
 • umowy zlecenia,
 • umowy o świadczenie usług, do której, na podstawie k.c., stosuje się przepisy o umowie zlecenia,
 • innej podstawie niż stosunek pracy na rzecz rolniczej spółdzielni/innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu osoba zatrudniona podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.

Dofinansowanie nie przysługuje:

 • do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku,

 • jeśli pracodawca uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku

Tarcza antykryzysowa 4.0., podpisana przez Prezydenta w dniu 23 czerwca 2020 r. wprowadza istotne przepisy, które pozwalają na otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego samodzielnie przez przedsiębiorcę. Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku:

Czytaj więcej »