TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 JUŻ OBOWIĄZUJE

Tarcza antykryzysowa 6.0, czyli ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w dniu 15 grudnia 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przedsiębiorcy z niektórych branż mogą liczyć na dodatkową pomoc. Decyduje przedmiot przeważającej działalności.

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za listopad 2020 r. mogą ubiegać się płatnicy składek, którzy:

– prowadzili na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z,

56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

– uzyskali przychód z działalności w listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.,

– byli zgłoszeni jako płatnicy składek do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wnioski będzie można składać do 31 stycznia 2021 r.

Świadczenia postojowe

Prawo do jednorazowego świadczenia postojowego (w wysokości 2080 zł albo 1300 zł) przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

– prowadzili na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

– uzyskali przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.,

– skorzystali ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua.

Ponadto prawo do dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

– prowadzą, na dzień złożenia wniosku, działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B lub 93.29.Z,

– uzyskali przychód z działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,

– skorzystali ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności

O dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności w wysokości do 5000 zł mogą wnioskować mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy:

– prowadzili na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

– uzyskali przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.,

– nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników

O przyznanie dofinansowań wynagrodzenia pracowników (w wysokości 2000 zł miesięcznie na jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, na 3 miesiące) mogą wnioskować przedsiębiorcy, którzy:

– na dzień 30 września 2020 r. prowadzili przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

– uzyskali w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychód o 40% niższy niż w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,

– nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości, nie jest wobec nich prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne,

– nie zalegają ze składkami ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 r.

 

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału oraz zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Co więcej, dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 r.

O dodatkowe świadczenie postojowe przedsiębiorcy mogą wnioskować od 16 grudnia 2020 r., o dotację i przyznanie dofinansowania wynagrodzenia pracowników – od 19 grudnia 2020 r., a o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS oraz o przyznanie jednorazowego świadczenia postojowego przedsiębiorcy będą mogli wnioskować od 30 grudnia 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Zleceniobiorcy wykonujący umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, mogą złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek ZUS. Wniosek może dotyczyć składek należnych z tytułu wykonywania danej umowy za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

 

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje, jeżeli:

 

– umowa została zawarta w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.,

– przedmiot zawartej umowy związany jest z:

 

 • działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
 • działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 • działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
 • usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
  • przez przewodników muzeów;

– łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,

– zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

 

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje z tytułu wykonywania każdej umowy zlecenia spełniającej warunki określone powyżej, do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek ustalanej dla każdej umowy zlecenia (zwolnienie z obowiązku naliczania składek może dotyczyć tylko części przychodu z wykonywania umowy zlecenia, w takiej sytuacji od pozostałej części przychodu zleceniodawca jest obowiązany obliczyć, potrącić z dochodu zleceniobiorcy i opłacić składki).

O złożeniu wniosku o zwolnienie z obowiązku naliczania składek zleceniobiorca informuje niezwłocznie zleceniodawcę.

Wnioski będzie można składać od 1 stycznia 2021 r., lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia.

Zleceniobiorca, którego dotyczy zwolnienie z obowiązku naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, i zgłoszeni przez niego do tego ubezpieczenia członkowie rodziny zachowują prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe może otrzymać osoba:

– wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zawartą do dnia 15 grudnia 2020 r. (włącznie), której przedmiot związany jest z:

 • działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
 • działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
  działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
 • usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
  • przez przewodników muzeów;

– nieposiadająca innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,

– która uzyskała przychód z ww. umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Wnioski będzie można składać od 15 stycznia 2021 r.

Zwolnienie z opłaty targowej

Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej.

Z tytułu niepobierania opłaty targowej jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

Środki z tytułu rekompensaty są przekazywane do dnia 31 marca 2021 r. 

 

Trwają prace nad tarczą 6.0

Sejm uchwalił tzw. tarczę antykryzysową 6.0. Teraz projekt trafi do Senatu. Tarcza 6.0., tzw. tarcza branżowa, ma nieść pomoc przedsiębiorcom prowadzącym działalność m.in. w zakresie restauracji, fitness, sportowej, rozrywkowej, kinowej, fizjoteraupetycznej, turystycznej, które to branże ucierpiały podczas ostatniego lockdownu.

4 Proponowane wsparcie dotyczyć ma m.in. zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne, wprowadzenie postojowego, zawieszenie opłaty targowej, dopłaty do wynagrodzeń, dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców.

Prace nad ustawą nie zostały zakończone. Będziemy Państwa na bieżąco informować o dalszych pracach legislacyjnych.

autor:  Patrycja Dados

Piąta tarcza antykryzysowa – pomoc dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej w związku ze skutkami COVID-19

15 października 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. piątej tarczy antykryzysowej, w zakresie dodatkowych form pomocy dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej w walce z negatywnymi skutkami COVID-19.

Jedną z nich jest zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Z obowiązku opłacania ww. składek ZUS, wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., może zostać zwolniony przedsiębiorca, który na dzień złożenia wniosku prowadził działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności jednym z poniższych kodów (działalność przeważająca):

– 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany),

– 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania),

– 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana),

– 79.11.A (działalność agentów turystycznych),

– 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych),

– 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),

– 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),

– 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),

– 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach, lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni),

– 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana), lub

– 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna),

pod warunkiem, że:

a)     był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.,

b)    przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,

c)     prześle deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do dnia 31 października 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS należy przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r.

Drugą formą pomocy jest możliwość skorzystania, nawet trzykrotnie, ze świadczenia postojowego w wysokości 2080 złotych każde (lub 1030 złotych w wypadku osób, które rozliczają podatek w formie karty podatkowej). Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną na dzień złożenia wniosku kodem 79.11.A – działalność agentów turystycznych (działalność przeważająca), pod warunkiem, że:

a)     osoba ta rozpoczęła działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. oraz

b)    odnotowała przestój w prowadzeniu tej działalności w następstwie wystąpienia COVID-19 (przy czym nie jest konieczne wykazywanie spadku przychodów o co najmniej 15%).

Jednak wcześniejsza trzykrotna wypłata świadczenia postojowego uniemożliwia kolejne pobranie tego świadczenia z ZUS.

Z kolei osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną na dzień złożenia wniosku kodem 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (działalność przeważająca), świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli ponadto:

a)     zawiesiła prowadzenie tej działalności po dniu 31 sierpnia 2019 r.;

b)    działalność ta ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Trzecią formą pomocy jest uprawnienie do uzyskania dodatkowego świadczenia postojowego. Przedsiębiorcom, którzy na dzień złożenia wniosku prowadzili działalność oznaczoną jednym z poniższych kodów (działalność przeważająca):

– 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany),

– 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana),

– 79.11.A (działalność agentów turystycznych),

– 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),

– 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),

– 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach, lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni),

– 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana), lub

– 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna)

i którzy skorzystali wcześniej ze świadczenia postojowego, przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. W tym zakresie wystarczające jest oświadczenie przedsiębiorcy składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wnioski składać można za pomocą platformy usług elektronicznych PUE od dnia 15 października.

Co Tarcza 4.0. zmienia w kodeksie karnym?

Przede wszystkim mamy do czynienia ze zmianami w sposobie wymiaru kary łącznej. Nadto Tarcza 4.0. wprowadza nowy rodzaj kradzieży – tzw. kradzież szczególnie zuchwałą. 

 

Kara łączna

Jak było dotychczas?

Kara łączna mogła zostać orzeczona, gdy:

 • sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw
 • za przestępstwa wymierzono kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu
 • podstawą orzeczenia kary łącznej były co do zasady wymierzone i podlegające wykonaniu, w całości lub w części kary lub kary łączne
 • Sąd wymierzał karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności.

Jak jest teraz?

 • sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw
 • sprawca popełnił ww. przestępstwa zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw
 • za przestępstwa wymierzono kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu
 • Sąd wymierza karę łączną w granicach powyżej najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności. Jeżeli najwyższą z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa jest kara 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności, dolną granicę kary łącznej przyjmuje się w tej wysokości.
 • wydaniu wyroku łącznego nie stoi na przeszkodzie, że poszczególne kary wymierzone za należące do ciągu przestępstw lub zbiegające się przestępstwa zostały już w całości albo w części wykonane

 

 

Kluczowe różnice:

 • możliwość orzeczenia kary łącznej, gdy przestępstwa popełnione przed pierwszym, chociażby nieprawomocnym wyrokiem
 • zaostrzenie kar – zrezygnowanie z zasady absorpcji – co do zasady kara wymierzona powyżej dolnej granicy najwyższych z kar
 • kara łączna możliwa, gdy poszczególne kary wymierzone za należące do ciągu przestępstw lub zbiegające się przestępstwa zostały już w całości albo w części wykonane
 • podstawą wymierzenia kary łącznej nie może być inna kara łączna, lecz kary jednostkowe

 

 

Przepisy wprowadzane tarczą 4.0 do kodeksu karnego mają być stosowane do kar prawomocnie orzeczonych po dniu wejścia w życie ustawy.

 

Kradzież szczególnie zuchwała

Wprowadzono nowy rodzaj kradzieży – kradzież szczególnie zuchwałą, którą jest:

 1. kradzież, której sprawca swoim zachowaniem wykazuje postawę lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza rzeczy lub innych osób lub używa przemocy innego rodzaju niż przemoc wobec osoby, w celu zawładnięcia mieniem;
 2. kradzież mienia ruchomego znajdującego się bezpośrednio na osobie lub w noszonym przez nią ubraniu albo przenoszonego lub przemieszczanego przez tę osobę w warunkach bezpośredniego kontaktu lub znajdującego się w przedmiotach przenoszonych lub przemieszczanych w takich warunkach.”;

Zagrożenie karą:

 • co do zasady – od 6 miesięcy do 8 lat
 • w przypadku kradzieży mienia znacznej wartości – od 1 roku do 10 lat

Jeżeli kradzież szczególnie zuchwałą popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Kredyty w dobie COVID: wakacje kredytowe i dopłaty do odsetek

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza m.in. dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii, jak również reguluje też możliwość skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych przez konsumentów. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tych korzyści?

Komu przysługują tzw. ustawowe wakacje kredytowe?

 • Dotyczy kredytobiorcy – konsumenta, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu

Jeżeli stroną umowy jest więcej niż jeden kredytobiorca, dla spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.

 

Jeżeli kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy kredytu z danym kredytodawcą, wniosek o zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć tylko jednej z tych umów.

Czym są tzw. ustawowe wakacje kredytowe?

Ustawowe wakacje kredytowe -> zawieszenie na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat

Jedyne opłaty ponoszone w tym okresie to opłaty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami kredytów

 

 

Do wniosku o zawieszenie spłaty kredytu należy dołączyć m.in. oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu.

Wykonanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy, na okres wskazany przez kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.

Czy tzw. ustawowe wakacje kredytowe skutkują przedłużeniem trwania umowy kredytu

TAK

Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy.

Przepisy o tzw. ustawowych wakacjach kredytowych mają zastosowanie do umów kredytów określonych w Tarczy Antykryzysowej 4.0., zawartych przed dniem 13 marca 2020 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Kredyty z dopłatami do odsetek

Warunki udzielenia kredytu z dopłatami do odsetek:

Kto może z tego skorzystać? – przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1.  na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów „przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji” w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
 2. wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19;
 3. nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy – Tarczy Antykryzysowej;
 4. utracił płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań, lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

Warunkiem uzyskania kredytu z dopłatą będzie złożenie przez przedsiębiorcę odpowiedniego wniosku do banku udzielającego takich kredytów i podjęcie przez bank pozytywnej decyzji kredytowej.

 

Termin na zawarcie umowy kredytu z dopłatą -> 31 grudnia 2020 r.

 

Kredytów będą udzielały banki, które zawrą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ich listę BGK publikuje na swojej stronie internetowej.

 

Dopłaty przysługują do odsetek od kredytu w wielkości 2 lub 1 punktu procentowego. Dla małych i średnich przedsiębiorców mają to być 2 punkty, a 1 punkt dla pozostałych przedsiębiorców.

 

Dopłaty wypłacane będą za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

 

Przedsiębiorca będzie spłacał część odsetek należnych bankowi stanowiących różnicę między odsetkami naliczonymi według oprocentowania i kwotą dopłaty.

 

Zmiany dla przedsiębiorców, pracodawców i pracowników, jakie niesie tarcza 3.0

Dnia 16 maja weszła w życie ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875), czyli tarcza antykryzysowa 3.0. Nowa regulacja, precyzuje przepisy już obowiązujące, proponuje kolejne ułatwienia, rozszerza pomoc na nowe podmioty, a w niektórych przypadkach wprowadza też nowe obowiązki. Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia tzw. Tarczy 3.0.

Zmiany dotyczące przedsiebiorców

Wsparcie:

 • rozszerzenie kręgu beneficjentów mikropożyczki (również dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia 2020 r., a nie jak dotychczas – przed 1 marca).

Udogodnienia:

 • wydłużenie terminu na dokonanie obowiązkowej dematerializacji akcji,
 • wydłużenie terminów materialnoprawnych w gospodarce odpadami na:
  • złożenie rocznych sprawozdań do bazy danych odpadowych,
  • złożenie niektórych sprawozdań z ustawy o odpadach,
  • złożenie rocznych sprawozdań dla punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  • sporządzenie audytu dla firm przetwarzających odpady oraz organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • wydawanie przez marszałków zaświadczeń ADR.
 • zwolnienie żeglugi pasażerskiej i towarowej z opłat publicznych w sezonie letnim,
 • uproszczenie i skrócenie kontroli w transporcie drogowym,
 • odstąpienie od pobierania opłat dodatkowych, tj. odsetek, rekompensat i kar umownych przez Lasy Państwowe.

Pozostałe:

 • powrót posiedzeń jawnych w postępowaniu przed KIO,
 • nowy podatek od platform streamingowych (VOD),
 • ograniczenie możliwości egzekucji z nieruchomości należących do osób fizycznych,
 • zwiększenie ochrony tzw. antylichwiarskiej dla klientów firm pożyczkowych.

Zmiany dotyczące pracodawców

Wspracie:

 • dofinansowania:
  • od starosty do wynagrodzeń pracowników przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w części, w której nie uzyskano dotacji do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych,
  • z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników dla podmiotów instytucjonalnych opiekujących się pomnikiem historii lub miejscem światowego dziedzictwa,
 • zwolnienie ze składek również dla:
  • przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których przychód przekroczył ustawowy limit, ale osiągnęli dochód nie większy niż 7000 zł,
  • przedsiębiorców korzystających z ulgi na start,
 • świadczenie postojowe dostępne będzie również dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w lutym i marcu 2020 r. (dotychczas przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w lutym lub marcu br. byli wyłączeni z możliwości ubiegania się o świadczenie postojowe).

Udogodnienia:

zmiana warunków zatrudnienia cudzoziemca odbędzie się bez konieczności uzyskania nowego zezwolenia na pracę albo oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Reorganizacje | Restrukturyzacje w szerszym znaczeniu | M&A

Szczególna sytuacja w zw. z COVID -19 wymusiła częstsze niż dotychczas używanie terminu „restrukturyzacja” w nieco szerszym znaczeniu niż to, wynikające z ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Restrukturyzacja w szerszym rozumieniu (reorganizacja) to wszelkie procesy strukturalnych zmian w przedsiębiorstwie  np. podziały, połączenia.

Wydaje się, że w związku z przeciwdziałaniem trudnej sytuacji przedsiębiorstw w zw. z COVID-19 takie procesy restrukturyzacyjne przybierać będą głównie formę:

 • podziału (np. wydzielenie z przedsiębiorstwa części przynoszącej straty lub nierokującej dalszego rozwoju),
 • likwidacji lub
 • sprzedaży niedochodowej części przedsiębiorstwa.

Celem takich reorganizacji będzie chęć uchronienia operacyjnego „rdzenia” przedsiębiorstwa przed partycypacją w stratach, a być może w konsekwencji koniecznością ogłoszenia upadłości lub likwidacją. Niezależnie od przyjętego modelu reorganizacji, jest ona narzędziem prawnym, dzięki któremu przedsiębiorstwo, które funkcjonuje, mimo trwającego kryzysu, ma szanse minimalizować powstałe straty i przetrwać recesję.

W dobie kryzysu spowodowanego COVID-19 widoczna jest zwiększona również liczba sprzedaży przedsiębiorstw. Właściciele podmiotów dotkniętych kryzysem zamiast likwidacji decydują się często na zbycie biznesu, w konsekwencji zwiększa się ilość podmiotów poszukujących przedsiębiorstw do nabycia (np. funduszy inwestycyjnych).

Upadłość – bieg terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Na mocy przepisów Tarcza 2.0. bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, jeśli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w:

–  okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (od 14 marca 2020 r.  do 20 marca 2020 r.) albo

– stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.),

z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19.

Podstawą do ogłoszenia upadłości dłużnika jest niewypłacalność. Za niewypłacalnego uznaje się takiego dłużnika, który:

 • utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, lub
 • posiada zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące (w przypadku osób prawnych/jednostek organizacyjnych).

Istotne jest wprowadzenie domniemania, że stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19,  jeżeli powstał w czasie trwania stanu zagrożenia zagrożenia epidemicznego albo epidemii.

Po tym okresie  30-dniowy termin na wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości biegnie na nowo.

Odpowiedzialność członków zarządu

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości (wydanie postanowienia o otwarciu postępowania     restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia     układu) we właściwym czasie przez członka zarządu sp. z o.o. jest szczególnie istotne z punkty widzenia jego odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania spółki. Jeżeli wykaże on, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości (wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego) może on uchylić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki.      

 

Za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki, pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość spółki grozi ponadto odpowiedzialność karna.

UWAGA! Warunkiem skorzystania z wielu form wsparcia dla przedsiębiorców przewidzianych w przepisach tarcz antykryzysowych jest brak wystąpienia przesłanek do ogłoszenia upadłości lub brak ogłoszenia upadłości.

Organizacja pracy w zakładzie pracy w związku z COVID-19

Polecenie pracy zdalnej

Praca zdalna rozumiana jest jako praca określona w umowie o pracę wykonywana poza miejscem jej stałego wykonywania przez czas oznaczony.

Polecenie pracy zdalnej musi nastąpić w celu:

 • zwalczania zakażenia,
 • zapobiegania rozprzestrzenianiu się,
 • profilaktyki oraz
 • zwalczaniu skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby COVID-19

– w praktyce więc każdy pracodawca może polecić swoim pracownikom pracę zdalną.

Co oznacza wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania?

Oznacza to, że pracodawca nie może powierzyć pracownikowi wykonywania innej rodzajowo pracy niż ta określona w umowie o pracę, nie może także wypłacić mu z tego względu niższego wynagrodzenia – ewentualnej zmiany warunków zatrudnienia czy stałego rozkładu czasu pracy można dokonać za pomocą porozumienia zmieniającego warunki płacowe lub za pomocą wypowiedzenia zmieniającego. Pamiętać jednak należy, że w przypadku braku zgody pracownika na zmienione warunki pracy, umowa z pracownikiem ulega rozwiązaniu.

Forma polecenia pracy zdalnej

Ustawa nie wskazuje formy polecenia pracy zdalnej. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) wskazuje, że takie polecenie może zostać wydane w dowolnej formie, również ustnie. W interesie obu stron stosunku pracy (pracownika i pracodawcy) jest jednak potwierdzenie faktu polecenia pracy zdalnej (np. pismo skierowane do pracownika, służbowy e-mail).

Miejsce wykonywania pracy zdalnej

Wykonywanie pracy zdalnej poza miejscem jej stałego wykonywania oznacza, że pracodawca może powierzyć wykonywanie pracy zdalnej także w innym miejscu niż dom pracownika. Co więcej, zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), w wypadku zgłoszenia przez pracownika braku możliwości świadczenia pracy w miejscu zamieszkania, obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie pracownikowi innego miejsca wykonywania pracy zdalnej.

Uregulowanie kosztów pracy zdalnej

Pracodawca nie może zlecić pracownikowi wykonywania określonej pracy bez zapewnienia mu niezbędnych do tego narzędzi – pracodawca ma obowiązek zapewnić sprzęt służbowy. Brak zapewnienia sprzętu służbowego wymaga dokonania uzgodnień z pracownikiem co do uregulowania przez pracodawcę kosztów użycia przez pracownika sprzętu prywatnego.

Udzielenie pracownikowi zaległego urlopu

Jeżeli zapotrzebowanie na pracę danego pracownika jest w okresie epidemii COVID-19 zmniejszone, pracodawca może udzielić pracownikowi zaległego urlopu.

W wypadku zatem, gdy pracownik ma niewykorzystany zaległy urlop, pracodawca musi mu tego urlopu udzielić we wskazanym wyżej terminie i nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu (tak: wyrok Sądu Najwyższego z 2 września 2003 r., sygn. akt I PK 403/02; wyrok Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt I PK 124/05).

Pracodawca może jednostronnie wyznaczyć termin wykorzystania zaległego urlopu np. w okresie epidemii COVID-19.

Wprowadzenie przestoju

W sytuacji, gdy pracodawca zmuszony jest zamknąć zakład pracy (lub jego część), a nie ma możliwości polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej, pracownikowi za czas niewykonywania pracy będzie przysługiwało wynagrodzenie (wynagrodzenie za czas przestoju).

Za przestój uważana jest przerwa w pracy spowodowana przeszkodami z przyczyn dotyczących pracodawcy. Państwowa Inspekcja Pracy uznała, że taką przyczyną jest także konieczność zamknięcia zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19. PIP uznała tę przyczynę za przyczynę dotyczącą pracodawcy, mimo że przez niego niezawinioną.

Zastosowanie znajdzie tutaj art. 81 § 1 Kodeksu pracy. Z przepisu tego wynika, że:

pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli ww. składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – pracownikowi przysługuje 60% wynagrodzenia (dotyczy to m.in. pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie akordowe lub prowizyjne). 

 

W każdym wypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu pracy.

Objęcie pracownika przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy przyznaje pracodawcom uprawnienie do objęcia pracownika przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy, a ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych umożliwia skorzystanie z powyższych rozwiązań temu pracodawcy, u którego w następstwie wystąpienia COVID-19 wystąpił spadek obrotów gospodarczych (zgodnie z definicją zawartą w ww. ustawie).

Warunkiem objęcia pracownika przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy jest:

 • uprzednie wprowadzenie takiego trybu wykonywania pracy oraz
 • ustalenie jego warunków.
 1. Wprowadzenie trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu, które pracodawca zawiera ze związkami zawodowymi albo z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy (np.: w drodze głosowania internetowego, głosowania do urn, na zebraniu załogi) – jeśli nie działają związki zawodowe. Ustawa pozwala na zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników, którzy byli wcześniej wybrani w innym celu. Przepisy nie rozstrzygają, co w sytuacji, gdy przeprowadzenie wyborów jest utrudnione, a przedstawiciele pracowników nie byli dotychczas wybierani. Z uwagi na fakt, że nie przewidziano innej możliwości odstąpienia od wyborów, pracodawca, który chce zawrzeć porozumienie będzie musiał doprowadzić do wyłonienia przedstawicieli pracowników.
 2. Kopię porozumienia pracodawca przekazuje właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Owe porozumienia nie powinny dotyczyć indywidualnie jednego pracownika. W porozumieniu takim należy ustalić grupy zawodowe, które będą objęte przestojem ekonomicznym/obniżonym wymiarem czasu pracy oraz m.in. okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

 

Co istotne, pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętym przestojem ekonomicznym i obniżonym wymiarem czasu pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Więcej na ten dofinansowań wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP oraz warunków obniżenia wynagrodzeń pracowników pisaliśmy tutaj.

Modyfikacja warunków zatrudnienia

U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dopuszczalne jest także ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin oraz nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Pracodawca może także zawrzeć ze związkami zawodowymi albo z przedstawicielami pracowników porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin oraz porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Szczególne rozwiązania dotyczące najmu lokalu usługowego w czasie epidemii COVID-19

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „Ustawa”) wprowadza szereg regulacji szczególnych dotyczących najmu lokali w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

„Wakacje czynszowe” w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

Zgodnie z art. 15ze Ustawy, w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.

Na mocy Ustawy najemcy nie są zatem zobowiązani w powyższym okresie do:

regulowania na rzecz wynajmującego jakichkolwiek świadczeń przewidzianych w umowie najmu, w tym zarówno czynszu, opłat eksploatacyjnych jak i ewentualnych kar umownych,

 

pod warunkiem, że:

 

najemca złoży wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu oraz dodatkowych sześciu miesięcy.

Taka oferta winna być złożona

w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

W przypadku braku złożenia takiej oferty w ww. terminie, ustawowe ograniczenia wzajemnych zobowiązań stron przestają być wiążące dla wynajmującego, a co za tym idzie najemca zobowiązany będzie do uiszczenia wszystkich należności związanych z zawartą umową.

Wydłużenie umów najmu, których okres obowiązywania kończy się po 31 marca 2020 r., a przed 30 czerwca 2020 r.

Na mocy art. 31s Ustawy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie Ustawy (31 marca 2020 r.), a który upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych.

Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy złożonego najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania umowy.

Powyższe nie ma zastosowania:

 1. do najemcy, który w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzających dzień wejścia w życie Ustawy albo przez cały czas obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzający dzień wejścia w życie Ustawy, jeżeli umowa ta obowiązywała przez czas krótszy niż 6 miesięcy, był w zwłoce z zapłatą:
  • czynszu lub
  • innych niż czynsz opłat za używanie lokalu lub
  • opłat niezależnych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych

 – za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc, lub

2. jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca używał tego lokalu w sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód, lub

3. jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego, lub

4. do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

Zakaz wypowiadania najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu

Art. 31t Ustawy wprowadza czasowy zakaz wypowiedzenia najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu. Artykuł ten stanowi, iż do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu.

Powyższego zakazu nie stosuje się w przypadku:

wypowiadania umowy najmu lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w związku z:

 • naruszeniem przez najemcę postanowień umowy najmu, lub
 • naruszenie przez najemcę przepisów prawa dotyczących sposobu używania tego lokalu, lub
 • koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal.

Uprawnienie do umorzenia lub odroczenia płatności czynszu lokali publicznych

Starostowie oraz prezydenci miast na prawach powiatu zostali Ustawą upoważnieni do:

umarzania lub odraczania płatności należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami, a które przypadają Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę, bez zgody wojewody.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o:

odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku do podmiotów, których:

 • płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
 • i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.