Kredyty w dobie COVID: wakacje kredytowe i dopłaty do odsetek

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza m.in. dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii, jak również reguluje też możliwość skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych przez konsumentów. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tych korzyści?

Komu przysługują tzw. ustawowe wakacje kredytowe?

 • Dotyczy kredytobiorcy – konsumenta, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu

Jeżeli stroną umowy jest więcej niż jeden kredytobiorca, dla spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.

 

Jeżeli kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy kredytu z danym kredytodawcą, wniosek o zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć tylko jednej z tych umów.

Czym są tzw. ustawowe wakacje kredytowe?

Ustawowe wakacje kredytowe -> zawieszenie na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat

Jedyne opłaty ponoszone w tym okresie to opłaty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami kredytów

 

 

Do wniosku o zawieszenie spłaty kredytu należy dołączyć m.in. oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu.

Wykonanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy, na okres wskazany przez kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.

Czy tzw. ustawowe wakacje kredytowe skutkują przedłużeniem trwania umowy kredytu

TAK

Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy.

Przepisy o tzw. ustawowych wakacjach kredytowych mają zastosowanie do umów kredytów określonych w Tarczy Antykryzysowej 4.0., zawartych przed dniem 13 marca 2020 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Kredyty z dopłatami do odsetek

Warunki udzielenia kredytu z dopłatami do odsetek:

Kto może z tego skorzystać? – przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1.  na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów „przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji” w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
 2. wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19;
 3. nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy – Tarczy Antykryzysowej;
 4. utracił płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań, lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

Warunkiem uzyskania kredytu z dopłatą będzie złożenie przez przedsiębiorcę odpowiedniego wniosku do banku udzielającego takich kredytów i podjęcie przez bank pozytywnej decyzji kredytowej.

 

Termin na zawarcie umowy kredytu z dopłatą -> 31 grudnia 2020 r.

 

Kredytów będą udzielały banki, które zawrą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ich listę BGK publikuje na swojej stronie internetowej.

 

Dopłaty przysługują do odsetek od kredytu w wielkości 2 lub 1 punktu procentowego. Dla małych i średnich przedsiębiorców mają to być 2 punkty, a 1 punkt dla pozostałych przedsiębiorców.

 

Dopłaty wypłacane będą za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

 

Przedsiębiorca będzie spłacał część odsetek należnych bankowi stanowiących różnicę między odsetkami naliczonymi według oprocentowania i kwotą dopłaty.

 

Zmiany dla przedsiębiorców, pracodawców i pracowników, jakie niesie tarcza 3.0

Dnia 16 maja weszła w życie ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875), czyli tarcza antykryzysowa 3.0. Nowa regulacja, precyzuje przepisy już obowiązujące, proponuje kolejne ułatwienia, rozszerza pomoc na nowe podmioty, a w niektórych przypadkach wprowadza też nowe obowiązki. Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia tzw. Tarczy 3.0.

Zmiany dotyczące przedsiebiorców

Wsparcie:

 • rozszerzenie kręgu beneficjentów mikropożyczki (również dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia 2020 r., a nie jak dotychczas – przed 1 marca).

Udogodnienia:

 • wydłużenie terminu na dokonanie obowiązkowej dematerializacji akcji,
 • wydłużenie terminów materialnoprawnych w gospodarce odpadami na:
  • złożenie rocznych sprawozdań do bazy danych odpadowych,
  • złożenie niektórych sprawozdań z ustawy o odpadach,
  • złożenie rocznych sprawozdań dla punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  • sporządzenie audytu dla firm przetwarzających odpady oraz organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • wydawanie przez marszałków zaświadczeń ADR.
 • zwolnienie żeglugi pasażerskiej i towarowej z opłat publicznych w sezonie letnim,
 • uproszczenie i skrócenie kontroli w transporcie drogowym,
 • odstąpienie od pobierania opłat dodatkowych, tj. odsetek, rekompensat i kar umownych przez Lasy Państwowe.

Pozostałe:

 • powrót posiedzeń jawnych w postępowaniu przed KIO,
 • nowy podatek od platform streamingowych (VOD),
 • ograniczenie możliwości egzekucji z nieruchomości należących do osób fizycznych,
 • zwiększenie ochrony tzw. antylichwiarskiej dla klientów firm pożyczkowych.

Zmiany dotyczące pracodawców

Wspracie:

 • dofinansowania:
  • od starosty do wynagrodzeń pracowników przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w części, w której nie uzyskano dotacji do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych,
  • z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników dla podmiotów instytucjonalnych opiekujących się pomnikiem historii lub miejscem światowego dziedzictwa,
 • zwolnienie ze składek również dla:
  • przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których przychód przekroczył ustawowy limit, ale osiągnęli dochód nie większy niż 7000 zł,
  • przedsiębiorców korzystających z ulgi na start,
 • świadczenie postojowe dostępne będzie również dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w lutym i marcu 2020 r. (dotychczas przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w lutym lub marcu br. byli wyłączeni z możliwości ubiegania się o świadczenie postojowe).

Udogodnienia:

zmiana warunków zatrudnienia cudzoziemca odbędzie się bez konieczności uzyskania nowego zezwolenia na pracę albo oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Upadłość – bieg terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Na mocy przepisów Tarcza 2.0. bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, jeśli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w:

–  okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (od 14 marca 2020 r.  do 20 marca 2020 r.) albo

– stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.),

z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19.

Podstawą do ogłoszenia upadłości dłużnika jest niewypłacalność. Za niewypłacalnego uznaje się takiego dłużnika, który:

 • utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, lub
 • posiada zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące (w przypadku osób prawnych/jednostek organizacyjnych).

Istotne jest wprowadzenie domniemania, że stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19,  jeżeli powstał w czasie trwania stanu zagrożenia zagrożenia epidemicznego albo epidemii.

Po tym okresie  30-dniowy termin na wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości biegnie na nowo.

Odpowiedzialność członków zarządu

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości (wydanie postanowienia o otwarciu postępowania     restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia     układu) we właściwym czasie przez członka zarządu sp. z o.o. jest szczególnie istotne z punkty widzenia jego odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania spółki. Jeżeli wykaże on, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości (wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego) może on uchylić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki.      

 

Za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki, pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość spółki grozi ponadto odpowiedzialność karna.

UWAGA! Warunkiem skorzystania z wielu form wsparcia dla przedsiębiorców przewidzianych w przepisach tarcz antykryzysowych jest brak wystąpienia przesłanek do ogłoszenia upadłości lub brak ogłoszenia upadłości.