Kredyty w dobie COVID: wakacje kredytowe i dopłaty do odsetek

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza m.in. dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii, jak również reguluje też możliwość skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych przez konsumentów. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tych korzyści?

Komu przysługują tzw. ustawowe wakacje kredytowe?

 • Dotyczy kredytobiorcy – konsumenta, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu

Jeżeli stroną umowy jest więcej niż jeden kredytobiorca, dla spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.

 

Jeżeli kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy kredytu z danym kredytodawcą, wniosek o zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć tylko jednej z tych umów.

Czym są tzw. ustawowe wakacje kredytowe?

Ustawowe wakacje kredytowe -> zawieszenie na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat

Jedyne opłaty ponoszone w tym okresie to opłaty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami kredytów

 

 

Do wniosku o zawieszenie spłaty kredytu należy dołączyć m.in. oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu.

Wykonanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy, na okres wskazany przez kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.

Czy tzw. ustawowe wakacje kredytowe skutkują przedłużeniem trwania umowy kredytu

TAK

Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy.

Przepisy o tzw. ustawowych wakacjach kredytowych mają zastosowanie do umów kredytów określonych w Tarczy Antykryzysowej 4.0., zawartych przed dniem 13 marca 2020 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Kredyty z dopłatami do odsetek

Warunki udzielenia kredytu z dopłatami do odsetek:

Kto może z tego skorzystać? – przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1.  na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów „przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji” w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
 2. wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19;
 3. nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy – Tarczy Antykryzysowej;
 4. utracił płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań, lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

Warunkiem uzyskania kredytu z dopłatą będzie złożenie przez przedsiębiorcę odpowiedniego wniosku do banku udzielającego takich kredytów i podjęcie przez bank pozytywnej decyzji kredytowej.

 

Termin na zawarcie umowy kredytu z dopłatą -> 31 grudnia 2020 r.

 

Kredytów będą udzielały banki, które zawrą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ich listę BGK publikuje na swojej stronie internetowej.

 

Dopłaty przysługują do odsetek od kredytu w wielkości 2 lub 1 punktu procentowego. Dla małych i średnich przedsiębiorców mają to być 2 punkty, a 1 punkt dla pozostałych przedsiębiorców.

 

Dopłaty wypłacane będą za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

 

Przedsiębiorca będzie spłacał część odsetek należnych bankowi stanowiących różnicę między odsetkami naliczonymi według oprocentowania i kwotą dopłaty.

 

Szczególne rozwiązania dotyczące najmu lokalu usługowego w czasie epidemii COVID-19

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „Ustawa”) wprowadza szereg regulacji szczególnych dotyczących najmu lokali w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

„Wakacje czynszowe” w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

Zgodnie z art. 15ze Ustawy, w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.

Na mocy Ustawy najemcy nie są zatem zobowiązani w powyższym okresie do:

regulowania na rzecz wynajmującego jakichkolwiek świadczeń przewidzianych w umowie najmu, w tym zarówno czynszu, opłat eksploatacyjnych jak i ewentualnych kar umownych,

 

pod warunkiem, że:

 

najemca złoży wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu oraz dodatkowych sześciu miesięcy.

Taka oferta winna być złożona

w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

W przypadku braku złożenia takiej oferty w ww. terminie, ustawowe ograniczenia wzajemnych zobowiązań stron przestają być wiążące dla wynajmującego, a co za tym idzie najemca zobowiązany będzie do uiszczenia wszystkich należności związanych z zawartą umową.

Wydłużenie umów najmu, których okres obowiązywania kończy się po 31 marca 2020 r., a przed 30 czerwca 2020 r.

Na mocy art. 31s Ustawy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie Ustawy (31 marca 2020 r.), a który upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych.

Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy złożonego najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania umowy.

Powyższe nie ma zastosowania:

 1. do najemcy, który w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzających dzień wejścia w życie Ustawy albo przez cały czas obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzający dzień wejścia w życie Ustawy, jeżeli umowa ta obowiązywała przez czas krótszy niż 6 miesięcy, był w zwłoce z zapłatą:
  • czynszu lub
  • innych niż czynsz opłat za używanie lokalu lub
  • opłat niezależnych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych

 – za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc, lub

2. jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca używał tego lokalu w sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód, lub

3. jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego, lub

4. do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

Zakaz wypowiadania najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu

Art. 31t Ustawy wprowadza czasowy zakaz wypowiedzenia najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu. Artykuł ten stanowi, iż do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu.

Powyższego zakazu nie stosuje się w przypadku:

wypowiadania umowy najmu lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w związku z:

 • naruszeniem przez najemcę postanowień umowy najmu, lub
 • naruszenie przez najemcę przepisów prawa dotyczących sposobu używania tego lokalu, lub
 • koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal.

Uprawnienie do umorzenia lub odroczenia płatności czynszu lokali publicznych

Starostowie oraz prezydenci miast na prawach powiatu zostali Ustawą upoważnieni do:

umarzania lub odraczania płatności należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami, a które przypadają Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę, bez zgody wojewody.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o:

odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku do podmiotów, których:

 • płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
 • i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.