Jakie korzyści płyną z Tarczy antykryzysowej 4.0. dla przedsiębiorców i pracowników?

W dniu 23 czerwca 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 – tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0.

Jakie korzyści płyną z Tarczy antykryzysowej 4.0. dla przedsiębiorców i pracowników?

Wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Przedsiębiorca może sam otworzyć postępowanie. Konieczne jest zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, przygotowanie spisu wierzytelności i opublikowanie obwieszczenia w MSiG.

O etapach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego oraz skutkach tego postępowania dla dłużnika i wierzyciela piszemy w artykule: „Uproszczona restrukturyzacja”

Ograniczenie możliwości wykupywania spółek przez zagraniczny kapitał, jako walka z wrogimi przejęciami

W przypadku szeregu spółek (zajmujących się określoną w Tarczy 4.0. działalnością), w sytuacji gdy transakcja nabycia znaczącej liczby udziałów ma być dokonana przez kapitał zagraniczny, UOKIK będzie mógł sprzeciwić się takiej transakcji.

Kontrola UOKIK nie będzie dotyczyć przejęć ze strony kapitału pochodzącego z państw należących do OECD.

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Kluczową zmianą dla wykonawców jest ograniczenie możliwości potrącania kar umownych, w sytuacji, gdy wykonawca nie wykonał w terminie zamówienia publicznego, nawet jeśli niewykonanie nie było spowodowane epidemią COVID. W takiej sytuacji, zamiast dokonania potrącenia kary umownej przez zamawiającego, wynagrodzenie dla wykonawcy jest wypłacane w pełnej wysokości, a kara umowna może być dochodzona niezależnie.

Umożliwienie zleceniobiorcy wystąpienia do ZUS z wnioskiem o tzw. postojowe

Jeżeli zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o tzw. postojowe w imieniu zleceniobiorcy, to zleceniobiorca może złożyć taki wniosek samodzielnie.

Zmiana sytuacji pracownika – odprawy i urlopy

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jeżeli doszło do wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych (w wysokości określonej w przepisach) lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie może przekroczyć 26 000,00 zł.

Pracodawcy mogą również wysyłać pracowników na zaległe urlopy, jednak maksymalnie do 30 dni.

Zmiany w prawie karnym

Tarcza 4.0. wprowadza zmiany w wymierzaniu kary łącznej. Zmieniono również regulacje dotyczące zasad orzekania kary wolnościowej zamiast pozbawienia wolności. Przepisy podwyższają również sankcje za przestępstwa popełniane czynem ciągłym, jak również wprowadzają nową postać kradzieży tzw. kradzież szczególnie zuchwałą.

Zmiany w przepisach podatkowych

 • Tarcza 4.0. wprowadza zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 • Nowe przepisy wprowadzają przesunięcie terminu wdrożenia JPK_V7. Nowy plik będzie obowiązywać dopiero od dnia 01 października 2020 r.
 • Wierzyciele mogą wcześniej skorzystać z ulgi za „złe długi” w PIT i CIT. Wierzyciele będą mogli pomniejszyć przychód, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynie 30 dni od dnia przekroczenia terminu zapłaty wskazanego na fakturze.
 • Tarcza 4.0. wprowadza ułatwienia przedsiębiorców wypłacających za granicę należności opodatkowane w Polsce poprzez zmiany dotyczące certyfikatu rezydencji
 • Wprowadzono więcej możliwości odliczania darowizn (np. na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży) i niektórych kar i odszkodowań (np. z tytułu wad dostarczonych towarów)
 • Wprowadzono zmianę terminy – tj. do końca 2020 r., na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • Tarcza 4.0. przesunęła termin na zgłaszanie krajowych schematów podatkowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. UWAGA! Nie zmieniono terminu na zgłaszanie schematów transgranicznych, który upływa 30 czerwca 2020 r.

Prawo do zawieszenia spłaty kredytu do 3 miesięcy

Tarcza 4.0. wprowadza regulacje, które umożliwiają zawieszenie spłaty rat kredytu na okres do 3 miesięcy i nie będzie się to wiązało z naliczaniem jakichkolwiek opłat.

Warunki skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu opisane zostały w artykule: „Kredyty w dobie COVID: wakacje kredytowe i dopłaty do odsetek” 

Dopłaty do odsetek

Tarcza 4.0. wprowadza możliwość otrzymania przez przedsiębiorców kredytu, w którym część odsetek uiści BGK, co będzie skutkowało spłatą niższego oprocentowania przez kredytobiorcę.

Warunki skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu opisane zostały w artykule: „Kredyty w dobie COVID: wakacje kredytowe i dopłaty do odsetek”

COVID-19 A PODATKI

Zmiany w podatku dochodowym i VAT

Możliwość „wstecznego” odliczenia straty podatkowej

Podatnicy, którzy ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz uzyskali w tym roku podatkowym, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy, o mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa powyżej.

 

W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, strata może zostać rozliczona na dotychczasowych zasadach.

Preferencyjne zasady rozliczania darowizn przekazanych na walkę z epidemią COVID-19

Tarcza 1.0 daje możliwość odliczania od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 wyłącznie na rzecz określonych podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych (wykaz placówek udostępniany jest np. na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ).

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega 150% wartości darowizny;
 • w okresie 1 czerwca – 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega 100% wartości darowizny.

Ulgi w spłacie podatków oraz zaległości podatkowych

Zlikwidowano opłatę prolongacyjną w przypadku wniosku o udzielenie ulg w spłacie podatków w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia zapłaty na raty podatku lub zaległości podatkowej (4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej). Zwolnieniem zostały objęte wyłącznie podatki stanowiące dochód budżetu państwa (PIT, CIT, VAT, akcyza). Opłata prolongacyjna będzie naliczana w dalszym ciągu w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych.

 

Ze zwolnienia z uiszczenia opłaty prolongacyjnej uprawnieni będą przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek o przyznanie takiej ulgi w czasie trwania stanu epidemii lub 30 dni po jego ustaniu.

Modyfikacje w podatku VAT

Główne zmiany dotyczące podatku od towarów i usług koncentrują się na zmianach terminów, tj.:

 • odroczeniu obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją)
  z 1 kwietnia 2020 r. do 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników;
 • przesunięciu terminu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT na 1 lipca 2020 r. Do 30 czerwca 2020 r. będą  stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do Ustawy o VAT w zakresie stosowania obniżonych stawek opodatkowania;
 • przesunięciu na 1 lipca 2020 r. terminów związanych w wydawaniem i mocą ochronną Wiążących Informacji Stawkowych.

Zaniechanie poboru wybranych podatków

Tarcza 1.0 wyposaża Ministra Finansów w kompetencję wydania rozporządzenia w przedmiocie zaniechania w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych przez wzgląd na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19.

 

Zaliczki PIT pobrane w marcu i kwietniu 2020 r.

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. podlegają wpłacie do 1 czerwca 2020 r. Niniejszy przepis stosuje się do należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

 

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne związane z produkcją towarów związanych z przeciwdziałaniem epidemii

Wprowadzonymi na skutek epidemii przepisami ustanowiono możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

 

Ulga na badania i rozwój w związku z walką z epidemią

Przedsiębiorstwa prowadzące prace badawczo-rozwojowe, których celem jest wynalezienie lub rozwój produktów mających na celu przeciwdziałanie epidemii COVID-19 mogą rozliczyć ulgi B+R już w zaliczkach na podatek dochodowy. Ponadto, 5% stawka z tytułu tzw. IP Box może być stosowana już w zaliczkach na podatek od dochodów osiąganych z praw własności intelektualnej, które służą walce z COVID-19.

 

Ulga na złe długi w PIT oraz CIT dla dłużnika

Istotną ulgą jest przyznana dłużnikom możliwość niewykazywania niezapłaconych zobowiązań przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Koniecznymi warunkami do skorzystania z takiej możliwości jest spadek o co najmniej 50% przychodów w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku oraz poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Warunki te muszą zostać spełnione łącznie. Sytuacja prawna wierzycieli w zakresie ulgi na złe długi nie została zmieniona.

 

Zwolnienie z opodatkowania PIT świadczeń postojowych, zakwaterowania i wyżywienia

Wypłacone w 2020 r. świadczenia postojowe oraz świadczenie polegające na zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia będzie zwolnione z podatku dochodowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, wykonujących umowę agencyjną, zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, jeżeli nie podlegają one ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów.

 

Zgłoszenie płatności na rachunek spoza białej listy

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wydłużony został termin zgłoszenia o dokonaniu płatności na rachunek bankowy spoza tzw. „Białej listy” do 14 dni. Termin ten jest naliczany od dnia zlecenia przelewu na taki rachunek.

Zmiany w ordynacji podatkowej, podatku od nieruchomości oraz PCC

Zawieszenie biegu terminów postepowań podatkowych

Z mocy prawa zawieszeniu ulega bieg terminów procesowych i sądowych oraz bieg terminów w postępowaniach prowadzonych na mocy ordynacji podatkowej. Zawieszenie biegu terminów stosuje się także do kontroli celno-skarbowych, postepowań sądowoadministracyjnych i karnoskarbowych.

Nowy termin wydania interpretacji indywidualnych

Postępowania o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wszczęte przed wejściem w życie Tarczy 1.0 lub złożone przed zakończeniem stanu epidemii, zostaną wydłużone o 3 miesiące. Ponadto Minister Finansów uzyskał uprawnienie do przedłużania terminu do wydania interpretacji indywidualnej, o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

 

Raportowanie schematów podatkowych

Terminy dotyczące raportowania krajowych schematów podatkowych ulegają zawieszeniu w odniesieniu do terminów już rozpoczętych, a nowe nie rozpoczną się. Powyższe trwać będzie w okresie od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, jednak nie dłużej niż̇ do 30 czerwca 2020 r.

 

Nowy termin uiszczenia podatku od przychodu z budynków

Ustawa wprowadza nowy termin (20 lipca 2020 r.) zapłaty podatku od przychodów z budynków należnych za miesiące marzec-maj 2020 r. Aby skorzystać z niniejszej ulgi konieczne jest łączne spełnienie poniższych warunków:

 • spadek o co najmniej 50% przychodów w stosu do analogicznego okresu z poprzedniego roku oraz
 • poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Wydłużenie terminu złożenia deklaracji CIT-8

Termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz wpłaty podatku przez podatników CIT został wydłużony do dnia 31 maja 2020 r.

Terminy na zgłoszenie informacji o cenach transferowych

Wydłużono do 30 września 2020 r. termin do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz termin do złożenia oświadczenia o stosowaniu cen rynkowych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. Ustawa przewiduje także więcej czasu na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych.

Finalnie, podatnik będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowa status podatkowej grupy kapitałowej.

Uprawnienie do zwolnienia od podatku od nieruchomości

W zakresie podatku od nieruchomości ustawodawca upoważnił gminy do wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, w sytuacji, gdy płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19. Gminy samodzielnie mogą określić czas zwolnienia. Poza tym, rada gminy może wydłużyć, w drodze uchwały, terminy uiszczenia rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., jednak nie dłużej niż̇ do dnia 30 września 2020 r.

Podatek od nieruchomości

Tarcza 2.0 przewiduje możliwość, że na mocy uchwały rada gminy będzie mogła wprowadzić również zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli organizacjom pozarządowym (nie jak dotychczas wyłącznie przedsiębiorcom), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Sprzedaż i zamiana walut wirtualnych

Od dnia 1 lipca 2020 r. z podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniona zostaje sprzedaż i zamiana walut wirtualnych.