Wpływ COVID-19 na postępowania administracyjne

ZASADA: Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki

Jak specustawa COVID-19 wpływa na powyższą zasadę?

Nie ma wątpliwości, że aktualnie załatwienie spraw w urzędach jest utrudnione, mimo że urzędy pracują, a strony postępowań administracyjnych mogą skutecznie dokonywać w tym czasie czynności w swoich sprawach. Utrudnienia polegają w szczególności na niedoborach pracowników, a przede wszystkim ograniczeniu do minimum kontaktów w relacji: organ – strona. 

 

Zarówno specustawa COVID-19, jak i przepisy KPA pozwalają na podjęcie działań, które będą pomocne w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

 

Specustawa wprowadziła „złagodzenie” co do terminów prowadzenia postępowań administracyjnych. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminu przewidzianego przepisami prawa administracyjnego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Powyższa zasada dotyczy terminów:

 

 • od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem
 • do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki;
 • przedawnienia
 • których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie
 • zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony
 • do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

 

Czy organ może mimo wszystko wezwać obowiązanego do dokonania czynności w czasie epidemii?

Właściwy organ, sąd lub podmiot może wezwać obowiązanego do dokonania czynności wynikających z przepisów prawa w oznaczonym terminie i w zakresie, w jakim przepis ten zobowiązuje do dokonania czynności, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. W takim przypadku obowiązany powinien wykonać obowiązek w oznaczonym terminie.

Czy podejmowane przez stronę czynności, w czasie trwania epidemii COVID-19 są skuteczne?

Tak, otóż, co prawda ustawodawca zawiesił wskazane powyżej terminy, jednakże strony postępowań administracyjnych mogą skutecznie dokonywać w tym czasie czynności w swoich sprawach.

Zawieszenie biegu terminów procesowych w sprawach administracyjnych:

ZASADA:
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg m.in. terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

DEFINICJA

„milczące załatwienie sprawy” – po upływie określonego terminu na załatwienie sprawy przez organ, w przypadku braku reakcji organu (jego bezczynności), sprawę uznaje się za załatwioną w sposób w całości uwzględniający żądanie strony

Nadto, specustawy COVID-19 przewiduje, że bieg terminu:

  • na milczące załatwienie sprawy;
  • w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania;
  • na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID.

Pamiętajmy jednak, że specustawa przewiduje jednak szereg wyjątków od powyższej zasady.

Również w tym przypadku, strona lub uczestnik postępowania są obowiązani, na żądanie organu, w wyznaczonym terminie, do dokonania czynności określonej w tym żądaniu, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

Czy skarga na bezczynność organu będzie skuteczna?

Obecnie postępowania administracyjne mogą być przez organy prowadzone dłużej niż zazwyczaj, jednakże nie oznacza to, że nie są w ogóle prowadzone. Organy w dalszym ciągu bowiem pracują i mogą wydawać decyzje administracyjne, jeśli są w stanie zakończyć prowadzenie postępowania.

 

Organom w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie można zarzucać bezczynności czy też przewlekłości w działaniu. Tym samym składane przez stronę ponaglenia lub skargi na bezczynność odnoszące się do tych stanów będą nieskuteczne.

 

Jak komunikować się z organami administracji w dobie epidemii COVID-19?

Ważne: złożenie listu tradycyjną drogą korespondencyjną nie jest jedynym sposobem kontaktu z organem administracji.

 

Sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

Organ może doręczyć pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

 1. złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
 2. wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
 3. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.