Jakie korzyści płyną z Tarczy antykryzysowej 4.0. dla przedsiębiorców i pracowników?

W dniu 23 czerwca 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 – tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0.

Jakie korzyści płyną z Tarczy antykryzysowej 4.0. dla przedsiębiorców i pracowników?

Wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Przedsiębiorca może sam otworzyć postępowanie. Konieczne jest zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, przygotowanie spisu wierzytelności i opublikowanie obwieszczenia w MSiG.

O etapach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego oraz skutkach tego postępowania dla dłużnika i wierzyciela piszemy w artykule: „Uproszczona restrukturyzacja”

Ograniczenie możliwości wykupywania spółek przez zagraniczny kapitał, jako walka z wrogimi przejęciami

W przypadku szeregu spółek (zajmujących się określoną w Tarczy 4.0. działalnością), w sytuacji gdy transakcja nabycia znaczącej liczby udziałów ma być dokonana przez kapitał zagraniczny, UOKIK będzie mógł sprzeciwić się takiej transakcji.

Kontrola UOKIK nie będzie dotyczyć przejęć ze strony kapitału pochodzącego z państw należących do OECD.

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Kluczową zmianą dla wykonawców jest ograniczenie możliwości potrącania kar umownych, w sytuacji, gdy wykonawca nie wykonał w terminie zamówienia publicznego, nawet jeśli niewykonanie nie było spowodowane epidemią COVID. W takiej sytuacji, zamiast dokonania potrącenia kary umownej przez zamawiającego, wynagrodzenie dla wykonawcy jest wypłacane w pełnej wysokości, a kara umowna może być dochodzona niezależnie.

Umożliwienie zleceniobiorcy wystąpienia do ZUS z wnioskiem o tzw. postojowe

Jeżeli zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o tzw. postojowe w imieniu zleceniobiorcy, to zleceniobiorca może złożyć taki wniosek samodzielnie.

Zmiana sytuacji pracownika – odprawy i urlopy

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jeżeli doszło do wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych (w wysokości określonej w przepisach) lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie może przekroczyć 26 000,00 zł.

Pracodawcy mogą również wysyłać pracowników na zaległe urlopy, jednak maksymalnie do 30 dni.

Zmiany w prawie karnym

Tarcza 4.0. wprowadza zmiany w wymierzaniu kary łącznej. Zmieniono również regulacje dotyczące zasad orzekania kary wolnościowej zamiast pozbawienia wolności. Przepisy podwyższają również sankcje za przestępstwa popełniane czynem ciągłym, jak również wprowadzają nową postać kradzieży tzw. kradzież szczególnie zuchwałą.

Zmiany w przepisach podatkowych

 • Tarcza 4.0. wprowadza zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 • Nowe przepisy wprowadzają przesunięcie terminu wdrożenia JPK_V7. Nowy plik będzie obowiązywać dopiero od dnia 01 października 2020 r.
 • Wierzyciele mogą wcześniej skorzystać z ulgi za „złe długi” w PIT i CIT. Wierzyciele będą mogli pomniejszyć przychód, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynie 30 dni od dnia przekroczenia terminu zapłaty wskazanego na fakturze.
 • Tarcza 4.0. wprowadza ułatwienia przedsiębiorców wypłacających za granicę należności opodatkowane w Polsce poprzez zmiany dotyczące certyfikatu rezydencji
 • Wprowadzono więcej możliwości odliczania darowizn (np. na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży) i niektórych kar i odszkodowań (np. z tytułu wad dostarczonych towarów)
 • Wprowadzono zmianę terminy – tj. do końca 2020 r., na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • Tarcza 4.0. przesunęła termin na zgłaszanie krajowych schematów podatkowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. UWAGA! Nie zmieniono terminu na zgłaszanie schematów transgranicznych, który upływa 30 czerwca 2020 r.

Prawo do zawieszenia spłaty kredytu do 3 miesięcy

Tarcza 4.0. wprowadza regulacje, które umożliwiają zawieszenie spłaty rat kredytu na okres do 3 miesięcy i nie będzie się to wiązało z naliczaniem jakichkolwiek opłat.

Warunki skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu opisane zostały w artykule: „Kredyty w dobie COVID: wakacje kredytowe i dopłaty do odsetek” 

Dopłaty do odsetek

Tarcza 4.0. wprowadza możliwość otrzymania przez przedsiębiorców kredytu, w którym część odsetek uiści BGK, co będzie skutkowało spłatą niższego oprocentowania przez kredytobiorcę.

Warunki skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu opisane zostały w artykule: „Kredyty w dobie COVID: wakacje kredytowe i dopłaty do odsetek”

Reorganizacje | Restrukturyzacje w szerszym znaczeniu | M&A

Szczególna sytuacja w zw. z COVID -19 wymusiła częstsze niż dotychczas używanie terminu „restrukturyzacja” w nieco szerszym znaczeniu niż to, wynikające z ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Restrukturyzacja w szerszym rozumieniu (reorganizacja) to wszelkie procesy strukturalnych zmian w przedsiębiorstwie  np. podziały, połączenia.

Wydaje się, że w związku z przeciwdziałaniem trudnej sytuacji przedsiębiorstw w zw. z COVID-19 takie procesy restrukturyzacyjne przybierać będą głównie formę:

 • podziału (np. wydzielenie z przedsiębiorstwa części przynoszącej straty lub nierokującej dalszego rozwoju),
 • likwidacji lub
 • sprzedaży niedochodowej części przedsiębiorstwa.

Celem takich reorganizacji będzie chęć uchronienia operacyjnego „rdzenia” przedsiębiorstwa przed partycypacją w stratach, a być może w konsekwencji koniecznością ogłoszenia upadłości lub likwidacją. Niezależnie od przyjętego modelu reorganizacji, jest ona narzędziem prawnym, dzięki któremu przedsiębiorstwo, które funkcjonuje, mimo trwającego kryzysu, ma szanse minimalizować powstałe straty i przetrwać recesję.

W dobie kryzysu spowodowanego COVID-19 widoczna jest zwiększona również liczba sprzedaży przedsiębiorstw. Właściciele podmiotów dotkniętych kryzysem zamiast likwidacji decydują się często na zbycie biznesu, w konsekwencji zwiększa się ilość podmiotów poszukujących przedsiębiorstw do nabycia (np. funduszy inwestycyjnych).

Restrukturyzacja

Dotychczasowe przepisy tarcz antykryzysowych nie prowadziły zmian w ustawie z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

Obowiązujące przepisy Prawa restrukturyzacyjnego mogą okazać się jednak dla wielu przedsiębiorców skutecznym narzędziem w walce z trudną sytuacją finansową spowodowaną COVID-19. Jeśli niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością przedsiębiorstwo funkcjonuje nadal, pomimo niesprzyjających okoliczności gospodarczych, sposobem na „minimalizowanie strat” oraz uchylenie się przez członków zarządu od odpowiedzialności za zobowiązania spółki może okazać się właśnie restrukturyzacja takiego przedsiębiorstwa. 

Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest wobec:

 • dłużnika niewypłacalnego (definicja niewypłacalności),
 • zagrożonego upadłością (dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny).

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Właśnie cel postępowania restrukturyzacyjnego rozróżnia go od postępowania upadłościowego. Postępowanie restrukturyzacyjne zmierza do uratowania dłużnika z trudnej sytuacji, aby mógł kontynuować działalność, realizując układ zaakceptowany przez wierzycieli. Postępowanie upadłościowe służy przede wszystkim jak najszerszemu zaspokojeniu wierzycieli upadłej spółki. Postępowanie upadłościowe najczęściej kończy się zakończeniem działalności przez upadłego.

Możliwe postępowania restrukturyzacyjne:

 

 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu
 2. Przyspieszone postępowanie układowe
 3. Postępowanie układowe
 4. Postępowanie sanacyjne

Niewątpliwą zaletą  postępowania restrukturyzacyjnego jest fakt, iż z chwilą otwarcia  postępowania restrukturyzacyjnego wszystkie prowadzone egzekucje ulegają zawieszeniu, a wierzyciel nie może się domagać spełnienia zobowiązań powstałych przed otwarciem postępowania.

Kolejną zaletą postępowania restrukturyzacyjnego jest to, iż może ono prowadzić do uchylenia się członka zarządu sp. z o.o. od odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że w przypadku restrukturyzacji (inaczej niż w przypadku upadłości) odpowiedzialność wyłącza dopiero otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd, a nie samo złożenie wniosku.

UWAGA! Warunkiem skorzystania z wielu form wsparcia dla przedsiębiorców przewidzianych w przepisach tarcz antykryzysowych jest brak otwarcia wobec tych przedsiębiorców postępowania restrukturyzacyjnego.