Upadłość – bieg terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Na mocy przepisów Tarcza 2.0. bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, jeśli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w:

–  okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (od 14 marca 2020 r.  do 20 marca 2020 r.) albo

– stanu epidemii (od 20 marca 2020 r.),

z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19.

Podstawą do ogłoszenia upadłości dłużnika jest niewypłacalność. Za niewypłacalnego uznaje się takiego dłużnika, który:

  • utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, lub
  • posiada zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące (w przypadku osób prawnych/jednostek organizacyjnych).

Istotne jest wprowadzenie domniemania, że stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19,  jeżeli powstał w czasie trwania stanu zagrożenia zagrożenia epidemicznego albo epidemii.

Po tym okresie  30-dniowy termin na wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości biegnie na nowo.

Odpowiedzialność członków zarządu

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości (wydanie postanowienia o otwarciu postępowania     restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia     układu) we właściwym czasie przez członka zarządu sp. z o.o. jest szczególnie istotne z punkty widzenia jego odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania spółki. Jeżeli wykaże on, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości (wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego) może on uchylić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki.      

 

Za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki, pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość spółki grozi ponadto odpowiedzialność karna.

UWAGA! Warunkiem skorzystania z wielu form wsparcia dla przedsiębiorców przewidzianych w przepisach tarcz antykryzysowych jest brak wystąpienia przesłanek do ogłoszenia upadłości lub brak ogłoszenia upadłości.