TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 JUŻ OBOWIĄZUJE

Tarcza antykryzysowa 6.0, czyli ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w dniu 15 grudnia 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przedsiębiorcy z niektórych branż mogą liczyć na dodatkową pomoc. Decyduje przedmiot przeważającej działalności.

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za listopad 2020 r. mogą ubiegać się płatnicy składek, którzy:

– prowadzili na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z,

56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

– uzyskali przychód z działalności w listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.,

– byli zgłoszeni jako płatnicy składek do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wnioski będzie można składać do 31 stycznia 2021 r.

Świadczenia postojowe

Prawo do jednorazowego świadczenia postojowego (w wysokości 2080 zł albo 1300 zł) przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

– prowadzili na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

– uzyskali przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.,

– skorzystali ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua.

Ponadto prawo do dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

– prowadzą, na dzień złożenia wniosku, działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B lub 93.29.Z,

– uzyskali przychód z działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,

– skorzystali ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności

O dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności w wysokości do 5000 zł mogą wnioskować mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy:

– prowadzili na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

– uzyskali przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.,

– nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników

O przyznanie dofinansowań wynagrodzenia pracowników (w wysokości 2000 zł miesięcznie na jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, na 3 miesiące) mogą wnioskować przedsiębiorcy, którzy:

– na dzień 30 września 2020 r. prowadzili przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

– uzyskali w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychód o 40% niższy niż w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,

– nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości, nie jest wobec nich prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne,

– nie zalegają ze składkami ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 r.

 

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału oraz zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Co więcej, dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 r.

O dodatkowe świadczenie postojowe przedsiębiorcy mogą wnioskować od 16 grudnia 2020 r., o dotację i przyznanie dofinansowania wynagrodzenia pracowników – od 19 grudnia 2020 r., a o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS oraz o przyznanie jednorazowego świadczenia postojowego przedsiębiorcy będą mogli wnioskować od 30 grudnia 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Zleceniobiorcy wykonujący umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, mogą złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek ZUS. Wniosek może dotyczyć składek należnych z tytułu wykonywania danej umowy za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

 

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje, jeżeli:

 

– umowa została zawarta w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.,

– przedmiot zawartej umowy związany jest z:

 

 • działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
 • działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 • działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
 • usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
  • przez przewodników muzeów;

– łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,

– zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

 

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje z tytułu wykonywania każdej umowy zlecenia spełniającej warunki określone powyżej, do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek ustalanej dla każdej umowy zlecenia (zwolnienie z obowiązku naliczania składek może dotyczyć tylko części przychodu z wykonywania umowy zlecenia, w takiej sytuacji od pozostałej części przychodu zleceniodawca jest obowiązany obliczyć, potrącić z dochodu zleceniobiorcy i opłacić składki).

O złożeniu wniosku o zwolnienie z obowiązku naliczania składek zleceniobiorca informuje niezwłocznie zleceniodawcę.

Wnioski będzie można składać od 1 stycznia 2021 r., lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia.

Zleceniobiorca, którego dotyczy zwolnienie z obowiązku naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, i zgłoszeni przez niego do tego ubezpieczenia członkowie rodziny zachowują prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe może otrzymać osoba:

– wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zawartą do dnia 15 grudnia 2020 r. (włącznie), której przedmiot związany jest z:

 • działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
 • działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
  działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
 • usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
  • przez przewodników muzeów;

– nieposiadająca innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,

– która uzyskała przychód z ww. umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Wnioski będzie można składać od 15 stycznia 2021 r.

Zwolnienie z opłaty targowej

Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej.

Z tytułu niepobierania opłaty targowej jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

Środki z tytułu rekompensaty są przekazywane do dnia 31 marca 2021 r. 

 

Trwają prace nad tarczą 6.0

Sejm uchwalił tzw. tarczę antykryzysową 6.0. Teraz projekt trafi do Senatu. Tarcza 6.0., tzw. tarcza branżowa, ma nieść pomoc przedsiębiorcom prowadzącym działalność m.in. w zakresie restauracji, fitness, sportowej, rozrywkowej, kinowej, fizjoteraupetycznej, turystycznej, które to branże ucierpiały podczas ostatniego lockdownu.

4 Proponowane wsparcie dotyczyć ma m.in. zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne, wprowadzenie postojowego, zawieszenie opłaty targowej, dopłaty do wynagrodzeń, dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców.

Prace nad ustawą nie zostały zakończone. Będziemy Państwa na bieżąco informować o dalszych pracach legislacyjnych.

autor:  Patrycja Dados

Jakie korzyści płyną z Tarczy antykryzysowej 4.0. dla przedsiębiorców i pracowników?

W dniu 23 czerwca 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 – tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0.

Jakie korzyści płyną z Tarczy antykryzysowej 4.0. dla przedsiębiorców i pracowników?

Wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Przedsiębiorca może sam otworzyć postępowanie. Konieczne jest zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, przygotowanie spisu wierzytelności i opublikowanie obwieszczenia w MSiG.

O etapach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego oraz skutkach tego postępowania dla dłużnika i wierzyciela piszemy w artykule: „Uproszczona restrukturyzacja”

Ograniczenie możliwości wykupywania spółek przez zagraniczny kapitał, jako walka z wrogimi przejęciami

W przypadku szeregu spółek (zajmujących się określoną w Tarczy 4.0. działalnością), w sytuacji gdy transakcja nabycia znaczącej liczby udziałów ma być dokonana przez kapitał zagraniczny, UOKIK będzie mógł sprzeciwić się takiej transakcji.

Kontrola UOKIK nie będzie dotyczyć przejęć ze strony kapitału pochodzącego z państw należących do OECD.

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Kluczową zmianą dla wykonawców jest ograniczenie możliwości potrącania kar umownych, w sytuacji, gdy wykonawca nie wykonał w terminie zamówienia publicznego, nawet jeśli niewykonanie nie było spowodowane epidemią COVID. W takiej sytuacji, zamiast dokonania potrącenia kary umownej przez zamawiającego, wynagrodzenie dla wykonawcy jest wypłacane w pełnej wysokości, a kara umowna może być dochodzona niezależnie.

Umożliwienie zleceniobiorcy wystąpienia do ZUS z wnioskiem o tzw. postojowe

Jeżeli zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o tzw. postojowe w imieniu zleceniobiorcy, to zleceniobiorca może złożyć taki wniosek samodzielnie.

Zmiana sytuacji pracownika – odprawy i urlopy

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jeżeli doszło do wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych (w wysokości określonej w przepisach) lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie może przekroczyć 26 000,00 zł.

Pracodawcy mogą również wysyłać pracowników na zaległe urlopy, jednak maksymalnie do 30 dni.

Zmiany w prawie karnym

Tarcza 4.0. wprowadza zmiany w wymierzaniu kary łącznej. Zmieniono również regulacje dotyczące zasad orzekania kary wolnościowej zamiast pozbawienia wolności. Przepisy podwyższają również sankcje za przestępstwa popełniane czynem ciągłym, jak również wprowadzają nową postać kradzieży tzw. kradzież szczególnie zuchwałą.

Zmiany w przepisach podatkowych

 • Tarcza 4.0. wprowadza zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 • Nowe przepisy wprowadzają przesunięcie terminu wdrożenia JPK_V7. Nowy plik będzie obowiązywać dopiero od dnia 01 października 2020 r.
 • Wierzyciele mogą wcześniej skorzystać z ulgi za „złe długi” w PIT i CIT. Wierzyciele będą mogli pomniejszyć przychód, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynie 30 dni od dnia przekroczenia terminu zapłaty wskazanego na fakturze.
 • Tarcza 4.0. wprowadza ułatwienia przedsiębiorców wypłacających za granicę należności opodatkowane w Polsce poprzez zmiany dotyczące certyfikatu rezydencji
 • Wprowadzono więcej możliwości odliczania darowizn (np. na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży) i niektórych kar i odszkodowań (np. z tytułu wad dostarczonych towarów)
 • Wprowadzono zmianę terminy – tj. do końca 2020 r., na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • Tarcza 4.0. przesunęła termin na zgłaszanie krajowych schematów podatkowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. UWAGA! Nie zmieniono terminu na zgłaszanie schematów transgranicznych, który upływa 30 czerwca 2020 r.

Prawo do zawieszenia spłaty kredytu do 3 miesięcy

Tarcza 4.0. wprowadza regulacje, które umożliwiają zawieszenie spłaty rat kredytu na okres do 3 miesięcy i nie będzie się to wiązało z naliczaniem jakichkolwiek opłat.

Warunki skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu opisane zostały w artykule: „Kredyty w dobie COVID: wakacje kredytowe i dopłaty do odsetek” 

Dopłaty do odsetek

Tarcza 4.0. wprowadza możliwość otrzymania przez przedsiębiorców kredytu, w którym część odsetek uiści BGK, co będzie skutkowało spłatą niższego oprocentowania przez kredytobiorcę.

Warunki skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu opisane zostały w artykule: „Kredyty w dobie COVID: wakacje kredytowe i dopłaty do odsetek”

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. płatnik składek może zwrócić się z wnioskiem do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Zwolnienie za marzec można uzyskać również, jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona. Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.

Przedsiębiorcy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych

Z wnioskiem do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za ww. okres może zwrócić się płatnik składek, który:

 • był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, albo
 • był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, albo
 • był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

 

Przedsiębiorcy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych mogą zostać zwolnieni z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS w wysokości 100% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Przedsiębiorcy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych

Z wnioskiem do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za ww. okres może zwrócić się również płatnik składek, który:

 • był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, albo
 • był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, albo
 • był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

Przedsiębiorcy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej od 10 do 49 ubezpieczonych mogą zostać zwolnieni z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne:

mogą zostać zwolnieni z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS w wysokości 100% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc,

pod warunkiem, że:

 • prowadzili działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. oraZ
 • osiągnęli w pierwszym miesiącu, za który wniosek jest składany przychód nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. nie wyższy niż 15 681 zł.

WAŻNE: Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS, jak również płatnicy, którzy korzystają z „ulgi na start”. 

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

WAŻNE: Jeżeli pracodawca wystąpił wnioskiem do ZUS o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc, za który uzyskał dofinansowanie z FGŚP, wówczas będzie musiał zwrócić środki na składki otrzymane z tego Funduszu.

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS bez opłaty prolongacyjnej

Niezależnie od powyższego, płatnik składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może ubiegać się o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS bez konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej, jeżeli ma trudności z terminowym opłaceniem składek w następstwie COVID-19.

Ulgi dotyczą składek na ubezpieczenie przedsiębiorcy i osób przez niego zatrudnionych. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Dotyczy to składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r.

Skorzystanie z tej ulgi nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

Ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, ustawodawca upoważnił także Zakład Ubezpieczeń Społecznych do odstąpienia, na wniosek przedsiębiorcy, od pobierania odsetek za zwłokę w opłacaniu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r.